SLAJDER Konferencja Restrukturyzacyjna
Konferencja sala nr 1
Konferencja sala nr 2
Kółko w tle
Kółko w tle

Kontynuując znakomicie przyjętą w ubiegłym roku przez praktyków prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego konferencję, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza na Konferencję Naukową – II Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”, która odbędzie się 16 grudnia 2022 r., godz. 10.00-17.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas konferencji o charakterze naukowym uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw z punktu widzenia przedstawicieli nauki, biznesu oraz praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Do współtworzenia tegorocznej edycji konferencji zaprosiliśmy wybitne grono ekspertów z różnych dziedzin i obszarów działania m.in. profesorów, sędziów, radców prawnych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych czy przedstawicieli sektora bankowego. Tworzymy platformę do wymiany doświadczeń, konfrontacji własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką.

W panelu dyskusyjnym „Dyrektywa drugiej szansy” poruszony będzie zakres zmian jakie wprowadzi do postępowania restrukturyzacyjnego unijna dyrektywa. W kolejnych panelach prelegenci z sektora bankowego podzielą się doświadczeniami związanymi z restrukturyzacją kredytów trudnych i omówią dostępne formy finansowania podmiotów w restrukturyzacji. Podczas konferencji odbędzie się także kilkanaście prelekcji indywidualnych dotyczących min. Krajowego Rejestru Zadłużonych, planowanej nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego czy istotności znaczenia negocjacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Na konferencji zostanie przeprowadzony również panel praktyczny, który pozwoli dotrzeć do szerszego grona potencjalnych beneficjentów programu Polityka Nowej Szansy (rządowy program pomocowy, którego operatorem jest ARP S.A.), zapoznać ich ze szczegółami programu i pomóc przejść przez proces składania wniosku o udzielenie finansowania w ramach pomocy publicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ponadto jest punktowany w ramach doskonalenia zawodowego dla radców prawnych i adwokatów.

Konferencja została objęta Patronatem min. Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Instytutu Allerhanda i INSO – Sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Korzyści z uczestnictwa w Kongresie Restrukturyzacyjnym

Wiedza

Możliwość pozyskania i ugruntowania wiedzy praktycznej i merytorycznej

Wybitni prelegenci

Wybitne grono prelegentów – praktyków sądowych, restrukturyzacyjnych, finansowych i akademickich

Wymiana doświadczeń

Wymiana doświadczeń, możliwość konsultacji stosowanych metod i działań z opiniami uznanych praktyków ekspertów

Konsultacje

Omówienie najnowszych zmian legislacyjnych

Networking

Networking

Certyfikat

Certyfikat uczestnictwa

Prelegenci

Rada Naukowa

Organizatorzy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od ponad 30 lat wspiera polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu. W dobie transformacji ustrojowej i gospodarczej ARP S.A. kładła nacisk na procesy modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych. Dziś oferta jest bardziej wielowymiarowa i dostosowana do wymagań nowoczesnej gospodarki.

ARP S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację. Ponadto ARP S.A. jest operatorem w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki programu pomocy publicznej pn. Polityka Nowej Szansy w ramach którego udziela finansowania dla przedsiębiorców w restrukturyzacji. Oferta jest kierowana zarówno do dużych firm jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na wsparcie ze strony ARP S.A. mogą liczyć przedsiębiorcy z całej Polski. Dzięki Centrom Obsługi Przedsiębiorców funkcjonującym w siedmiu miastach w różnych regionach kraju każdy może z łatwością zapoznać się ze ofertą pożyczkową, leasingową, faktoringową i pomocy publicznej.

ARP S.A. zarządza także dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi, w ramach których działają europarki: EURO-PARK MIELEC, EURO-PARK WISŁOSAN oraz EURO-PARK KOBIERZYCE.

arp_podstawowy

Patronat medialny

Kółko w tle
Kółko w tle

Kontakt

Agnieszka Chaja

Główny Specjalista
Biuro Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. 532 549 363
email: Agnieszka.Chaja@arp.pl

Partnerzy

Regulamin Konferencji Naukowej II Kongresu Restrukturyzacyjnego „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”

Warszawa 16 grudnia 2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konferencji Naukowej – Kongresu Restrukturyzacyjnego „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji” zwanej dalej; „Konferencją” jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 2. Konferencja odbędzie się stacjonarnie w dniu 16 grudnia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 17:00 w auli im. Roberta Schumana oraz innych wyznaczonych salach konferencyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
 3. Organizator zastrzega możliwość odwołania, zmiany terminu lub zmiany formuły Konferencji ze stacjonarnej na formę online lub hybrydową (częściowo online, częściowo stacjonarnie) w uzasadnionych przypadkach, tj. w szczególności wynikających z wprowadzonego stanu wyjątkowego, wprowadzonych ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych lub innych niezależnych od Organizatora, a istotnie utrudniających realizację planu Konferencji
 4. Uczestnikami Konferencji mogą być wszystkie osoby fizyczne zainteresowane
  i związane z procesem restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 5. Nad merytoryką Konferencji czuwa Rada Naukowa powołana przez Organizatora.
 6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 7. Przesłanie do Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz prawo do zmiany terminu Konferencji lub jej odwołania.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konferencji jest łączne spełnienie poniższych warunków: https://arp.pl/pl/konferencja-naukowa-ii-kongres-restrukturyzacyjny-2022/

a) Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: Termin rejestracji online uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 15 grudnia 2022 roku, o godzinie 23.59. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna.

b) Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia rejestracji w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 2. Liczba uczestników jest ograniczona do 280 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
 3. Uczestnik otrzyma certyfikat Uczestnictwa, tylko w przypadku wzięcia udziału w całym programie realizowanym na Konferencji.
 4. Wygłaszane przez Uczestników tezy i poglądy są poglądami wygłaszającego je Uczestnika i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.
 5. Uczestnicy nie mogą wygłaszać tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi.

III ZASADY KONFERENCJI

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie lub harmonogramie Konferencji, również z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przedstawione przez niego w czasie Konferencji materiały i informacje. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego podczas Konferencji nie naruszały przepisów prawa, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz były bezpośrednio związane z tematyką Konferencji.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego,, obowiązujących rygorów sanitarnych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora lub wyznaczonych przez niego służb.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

IV REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

W razie rezygnacji z udziału w Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do przesłania stosownej informacji na adres poczty elektronicznej: agnieszka.chaja@arp.pl najpóźniej
w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

V PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, dokonując zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu umożliwienia uczestnictwa w Konferencji, która będzie transmitowana i promowana w trybie online. Zgoda obejmuje utrwalanie i nieodpłatne upublicznianie wizerunku i wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konferencji, w tym z oznaczaniem wypowiedzi Uczestnika jego imieniem i nazwiskiem, oraz umieszczeniem nagrań wypowiedzi na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora.
 2. Organizator ma prawo do nieodpłatnej rejestracji i publikacji materiałów związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. Z Organizatorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C". Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych (dane kontaktowe: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C").
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

a) umożliwienia udziału w Konferencji na podstawie zgody (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit. a RODO) do czasu zakończenia działań związanych z organizacją Konferencji lub do czasu wycofania zgody;

b) wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych, w szczególności dotyczących archiwizacji – do czasu zakończenia archiwizacji (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, polegających na prawidłowej organizacji i promocji Konferencji do czasu zakończenia tych działań.

 1. Dane osobowe Uczestników w kategorii dane zwykłe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Organizatora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (np. partnerzy konferencji, podmioty obsługujące konferencję i świadczące usługi informatyczne). W przypadku publikacji zdjęć i filmów na portalach społecznościowych, dane osobowe będą przetwarzane przez administratorów tych portali zgodnie z zasadami ich działalności.
 2. Podmiotem, który będzie przetwarzał dane osobowe w celu rejestracji uczestników oraz transmisji i promocji wydarzenia online jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
 3. Uczestnikom przysługują następujące prawa, z których można skorzystać kontaktując się z inspektorem ochrony danych:

a) prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji.
 2. W oparciu o dane osobowe Uczestników Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. W przypadku zamieszczenia zdjęć na portalach społecznościowych istnieje możliwość profilowania przez administratorów tych portali, zgodnie z zasadami ich działalności.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji na zasadach określonych
  w Regulaminie, jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa. Zmiany regulaminu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej …
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu Internetowego Konferencji.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 6. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej
  w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

Mapa

Konferencja 09.12.21 - mapka.jpg