ARP Faktoring

Produkt dostępny przy współpracy ARP S.A. z KUKE Finance S.A.

Instytucją faktoringową jest KUKE Finance S.A.

CZYM JEST FAKTORING?

Faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa nieprzeterminowanych faktur za dostarczone towary lub wykonane usługi. Dzięki temu przedsiębiorca może poprawić swoja płynność finansową swojej formy ii zapewnić środki na jej rozwój.

Oferowany przez ARP S.A. faktoring (produkt KUKE Finance) to faktoring pełny, łączący dwa ważne elementy: szybki dostęp do środków finansowych, które firma może przeznaczyć na rozwój swojej działalności oraz przejęcie przez faktora ryzyka braku płatności od kontrahentów objętych usługą faktoringu dzięki ubezpieczeniu KUKE.
To faktoring ubezpieczony, chroniący przed niewypłacalnością kontrahentów oraz zapewniający dodatkową weryfikację kontrahentów przez ubezpieczyciela.

Ikona

Warunki:

  • Warunek konieczny: przychody powyżej 4 mln PLN;
  • Minimalny limit finansowania Klienta – 200 tys. PLN;
  • Maksymalny termin płatności faktur – 120 dni;
  • Finansowanie (zaliczkowanie) - do 90% wartości wierzytelności;
  • Waluty finansowania – PLN, EUR, USD;
  • Stosowane zabezpieczenia - weksel in blanco wraz z deklaracją majątkową, polisa należności Klienta lub Faktora.
printout-index-report-finance-list-writing-balance-exchange-price-statistics-graphs-economy-pen_t20_ywAg1p.jpg

Korzyści dla przedsiębiorców:

Pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu faktury

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki możliwości oferowania odbiorcom dłuższych terminów płatności, bez pogarszania własnej płynności

Zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów

Optymalizacja procesu zarządzania portfelem należności (oszczędność czasu, weryfikacja wiarygodności kontrahentów przez Faktora, odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego)

Brak obciążenia bilansu firmy, w przeciwieństwie np. do kredytu obrotowego

O faktoring w ARP S.A. mogą się ubiegać firmy, które:

  • mają roczne obroty przekraczające 4 mln zł,
  • działają od co najmniej 2 lat,
  • prowadzą pełną księgowość.


Usługa jest dostępna dla podmiotów niezależnie od branży, w jakiej działają.