Sieć Otwartych Innowacji

Finansujemy zakup innowacji z całego świata w ramach projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak działa projekt grantowy Sieć Otwartych Innowacji?

Konkurs 5 trwał od 8 października do 15 grudnia 2021 r. W czasie trwania konkursu zostały złożone 92 wnioski o powierzenie grantu. Ze względu na regulamin Konkursu, 13 Wniosków o powierzenie grantu na transfer Technologii nie uzyskało pozytywnej rekomendacji na etapie oceny formalnej, dlatego na moment zamknięcia naboru licznik złożonych wniosków zatrzymał się na 79. Łączna wartość dofinansowania na jaką aplikowali przedsiębiorcy wyniosła 33.363.479,76 PLN.

ARP nie planuje uruchomienia nowego konkursu w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o zwrot kosztów do 70% wartości zakupu technologii o wartości do 200 000 EUR. Środki pozyskiwane są z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii.

Kto może być dawcą technologii?

Dawcą technologii może być osoba fizyczna lub prawna, jednostka naukowa lub organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na obywatelstwo czy siedzibę, podmioty zagraniczne, zarówno z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i spoza niego, dysponujące prawami do technologii, a także podmiot uprawniony do rozporządzania prawami do technologii (dystrybutor).


Korzyści dla biorców technologii:

 • możliwość zrefinansowania (zwrotu gotówki) do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • ograniczenie ryzyka transakcji dzięki wsparciu ekspertów,
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Korzyści dla dawców technologii:

 • poszerzenie rynku zbytu,
 • zachowanie wysokiej jakości rozwiązań innowacyjnych przy obniżonych kosztach transakcji,
 • ułatwienie negocjacji dzięki wiarygodnej wycenie.
Kółko w tle
Kółko w tle

Kryteria formalne wymagane do uzyskania grantu na innowacje:

zorientowanie na innowacje produktowe lub procesowe

poziom gotowości technologicznej TRL 7 lub wyższy

przedmiot projektu wpisany w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

obecność i stosowanie innowacji na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata

obecność i stosowanie innowacji na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat

rozpoczęcie projektu po złożeniu wniosku

Na co można przeznaczyć grant?

Sieć Otwartych Innowacji zapewnia refinansowanie zakupu praw własności lub licencji do technologii w formie wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak:

 • patenty lub zgłoszenia patentów,
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
 • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej),
 • prawa do chronionych odmian roślin,
 • topografia układów scalonych,
 • know-how.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do technologii. Koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie nie są także: VAT, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia podwykonawców, szkolenia pracowników, analiza przedwdrożeniowa czy zakup innych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 200.000 EUR.

W ramach projektu Przedsiębiorca może wdrożyć innowacje produktowe lub innowacje procesowe do swojej spółki. Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji albo dostawy może w dość krótkim czasie, w ocenie spółek, przełożyć się na obniżenie kosztów jednostkowych produkcji, zmniejszenie czasu wykonywania poszczególnych etapów produkcji, wyeliminowanie wąskich gardeł czy podniesienie jakości świadczonych usług i oferowanych produktów.