Sieć Otwartych Innowacji

Finansujemy zakup innowacji z całego świata w ramach projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak działa projekt grantowy Sieć Otwartych Innowacji?

Przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o zwrot kosztów do 70% wartości zakupu technologii o wartości do 200 000 EUR. Środki pozyskiwane są z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii.

Kto może być dawcą technologii?

Dawcą technologii może być osoba fizyczna lub prawna, jednostka naukowa lub organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na obywatelstwo czy siedzibę, podmioty zagraniczne, zarówno z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i spoza niego, dysponujące prawami do technologii, a także podmiot uprawniony do rozporządzania prawami do technologii (dystrybutor).


Korzyści dla biorców technologii:

 • możliwość zrefinansowania (zwrotu gotówki) do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • ograniczenie ryzyka transakcji dzięki wsparciu ekspertów,
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Korzyści dla dawców technologii:

 • poszerzenie rynku zbytu,
 • zachowanie wysokiej jakości rozwiązań innowacyjnych przy obniżonych kosztach transakcji,
 • ułatwienie negocjacji dzięki wiarygodnej wycenie.
Kółko w tle
Kółko w tle

Kryteria formalne wymagane do uzyskania grantu na innowacje:

Branze przemyslu_1.png

zorientowanie na innowacje produktowe lub procesowe

Wspieranie innowacyjnosci.png

poziom gotowości technologicznej TRL 7 lub wyższy

Projekty specjalne.png

przedmiot projektu wpisany w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Restrukturyzacja rozwojowa.png

obecność i stosowanie innowacji na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata

Atuty.png

obecność i stosowanie innowacji na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat

Innowacyjnosc.png

rozpoczęcie projektu po złożeniu wniosku

Na co można przeznaczyć grant?

Sieć Otwartych Innowacji zapewnia refinansowanie zakupu praw własności lub licencji do technologii w formie wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak:

 • patenty lub zgłoszenia patentów,
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
 • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej),
 • prawa do chronionych odmian roślin,
 • topografia układów scalonych,
 • know-how.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do technologii. Koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie nie są także: VAT, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia podwykonawców, szkolenia pracowników, analiza przedwdrożeniowa czy zakup innych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 200.000 EUR.

W ramach projektu Przedsiębiorca może wdrożyć innowacje produktowe lub innowacje procesowe do swojej spółki. Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji albo dostawy może w dość krótkim czasie, w ocenie spółek, przełożyć się na obniżenie kosztów jednostkowych produkcji, zmniejszenie czasu wykonywania poszczególnych etapów produkcji, wyeliminowanie wąskich gardeł czy podniesienie jakości świadczonych usług i oferowanych produktów.

Produkty, które mogą Cię zainteresować