Najczęściej zadawane pytania

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to wprowadzone w 2018 roku narzędzie wsparcia nowych inwestycji, realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym założeniem PSI jest rozszerzenie na całe terytorium Polski ulg podatkowych, dostępnych dotąd wyłącznie w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Dzięki zmianom w funkcjonowaniu SSE, więcej firm, w tym mikro-, małych i średnich, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów. Zasady działania SSE w Polsce zmieniła ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie i rozporządzeniu. Aby sprawdzić czy spełniasz warunki, przejdź do kwalifikatora (kwalifikator).

Na wsparcie mogą liczyć inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

 • założeniem nowego zakładu,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 • dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów niewytwarzanych wcześniej w zakładzie,
 • zasadniczą zmianą, dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, lub nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą. Wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

 • kosztami związanymi z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • ceną nabycia albo kosztami wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i ewidencji środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem w § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia,
 • kosztami rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych, związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
 • kosztami związanymi z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
 • ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy – pomniejszoną o naliczone podatki od towarów i usług oraz akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesionych w czasie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć 130% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie zobowiązał się Przedsiębiorca.

Tak. W ramach jednego projektu inwestycyjnego Przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko zwolnienia z podatków dochodowego i od nieruchomości, ale również z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowań tworzenia nowych miejsc pracy itp.

Pomoc ta może być dowolnie łączona, należy jednak pamiętać, aby kumulacja tych środków nie doprowadziła do przekroczenia maksymalnej intensywności regionalnej pomocy publicznej, określonej dla danego obszaru.

Wsparcie jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Na obszarach SSE zarządzanych operacyjnie przez ARP S.A. występuje najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej – do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Wysokość pomocy jest zależna od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa.

Okres, na jaki wydawana jest decyzja o wsparciu, zależy od intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i wynosi 10, 12 lub 15 lat. Na terenach województw lubelskiego i podkarpackiego, przypisanych do zarządzającego obszarem SSE w Mielcu i Tarnobrzegu, intensywność pomocy publicznej wynosi 50%, a zwolnienie podatkowe przyznawane jest na okres maksymalny, czyli 15 lat. Jeżeli teren, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, w dniu wydania decyzji o wsparciu jest położony co najmniej w 51% w granicach SSE (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych), decyzję o wsparciu nowej inwestycji również wydaje się na maksymalny okres 15 lat (np. podstrefa Radom Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK WISŁOSAN).

Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora, wydanie decyzji o wsparciu następuje w reżimie KPA i trwa nie dłużej niż 30 dni, w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Przebieg wydania decyzji o wsparciu przebiega w następujący sposób:

 • przygotowanie wniosku o decyzję wraz z załącznikami,
 • złożenie wniosku do odpowiedniej SSE w Mielcu lub Tarnobrzegu (kontakt),
 • wydanie decyzji o wsparciu przez Zarząd ARP S.A. w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki, tj. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (procedura zgodna z KPA),
 • realizacja inwestycji przez Przedsiębiorcę,
 • kontrola wypełniania warunków decyzji przez odpowiednią SSE.

W leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest czynsz inicjalny (pierwsza wpłata) oraz wszystkie raty leasingowe. Podatek VAT doliczany i płacony jest proporcjonalnie, wraz z każdą z tych opłat. Leasingobiorca nie może amortyzować środka trwałego, będącego przedmiotem umowy.

W leasingu finansowym to leasingobiorca ma prawo do amortyzacji. Do kosztów (poza amortyzacją) zaliczyć może tylko część odsetkową raty. Istotne jest również to, że przy leasingu finansowym (w odróżnieniu od operacyjnego) podatek VAT od całości transakcji należy zapłacić już na początku. Nie będzie to zatem VAT naliczony tylko od czynszu inicjalnego, ale od wszystkich płatności w całym okresie leasingu z góry.

Przedsiębiorca powinien wybrać właściwy, korzystny dla siebie rodzaj leasingu, pamiętając, że w leasingu finansowym będzie mógł amortyzować przedmiot leasingu, ale na jego początku poniesie zwiększony koszt w postaci podatku VAT od całej transakcji. Przy skorzystaniu z leasingu operacyjnego będzie za to miał możliwość skorzystania z odliczenia w kosztach wszystkich rat leasingowych.

 • Leasing udzielany jest w PLN.
 • Okres umowy leasingu wynosi maksymalnie 5 lat (60 miesięcy).
 • Minimalna opłata wstępna wynosi 10% wartości przedmiotu leasingu.
 • Minimalna wartość wykupu po 5 latach wynosi 1% wartości przedmiotu leasingu.
 • Warunki finansowe WIBOR 1M + uzgodniona marża.
 • Opłata manipulacyjna/prowizja za udzielenie, zgodnie z TOiP.
 • Standardowe zabezpieczenia wierzytelności leasingowej lub dodatkowe z katalogu zabezpieczeń w uzasadnionych przypadkach (np. poręczenia, hipoteka na nieruchomości).
 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu oraz wycena (aktualizacja wyceny) środków trwałych proponowanych do leasingu oraz ewentualnych zabezpieczeń po stronie Klienta.

Przedsiębiorca może skorzystać z leasingu, jeżeli:

 • prowadzi pełną księgowość,
 • prowadzi bieżącą, rentowną działalność gospodarczą i potwierdza zdolność do spłaty rat leasingowych, uwzględniającej potencjalne nowe zadłużenie,
 • prowadzi działalność gospodarczą od minimum 2 lat,
 • posiada dodatnią EBITDĘ,
 • jako podmiot ubiegający się o finansowanie, ma siedzibę oraz prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, a same inwestycje są zlokalizowane na terytorium RP,
 • dostawca przedmiotu leasingu (właściciel przedmiotu leasingu/zbywca) prowadzi działalność gospodarczą w Polsce,
 • potwierdza brak zaległości w zakresie płatności uprzywilejowanych (US, ZUS) oraz ma pozytywne opinie bankowe w zakresie obsługi zadłużeń komercyjnych.

Leasingobiorca sprzedaje leasingodawcy swój majątek, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu. Leasing zwrotny może przyjąć formę:

 • leasingu operacyjnego – wówczas przedmiot umowy staje się aktywem leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
 • leasingu finansowego – wówczas majątek objęty umową wchodzi w skład aktywów leasingobiorcy, który może wrzucić w koszty uzyskania przychodu amortyzację przedmiotu.

Do określenia wstępnych warunków leasingu niezbędna jest specyfikacja ofertowa urządzenia/maszyny, faktura pro-forma, wycena (jeżeli jest wykonana), inne dokumenty precyzyjnie identyfikujące kapitał oraz uproszczone dane finansowe, uwzględnione w poniższej tabeli.

Zapytania prosimy przesyłać na adres: kontakt@arpleasing.pl

Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem, udzielając wszelkich informacji.

ARP S.A. to spółka Skarbu Państwa, która zajmuje się szeroko rozumianymi działaniami wspierającymi rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jest również zaangażowana w działania związane z Tarczą Antykryzysową, w ramach której udziela finansowania m.in. w postaci pożyczek obrotowych oraz wspiera firmy znajdujące się w trudnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

ARP S.A. finansuje niemal wszystkie branże – z wyłączeniem rolnictwa indywidualnego i branży deweloperskiej. Spółka oferuje ponadnormatywny okres spłaty pożyczek obrotowych i wydłużoną karencję w spłacie kapitału. Ponadto jedynym kosztem, jaki ponosi Klient, jest prowizja za udzielenie pożyczki oraz odsetki. ARP S.A. nie pobiera należności za wcześniejszą spłatę kapitału ani innych opłat administracyjnych.

ARP S.A. jest częścią Grupy PFR, która dysponuje instrumentami umarzalnymi. Finansowanie oferowane przez ARP S.A. ma charakter komercyjny, co oznacza, że jest całkowicie zwrotne.

Nabór wniosków prowadzimy w trybie ciągłym.

Przedsiębiorca ubiegający się o finansowanie w ARP S.A. zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z załącznikami, sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem, zamieszczonym na stronie internetowej ARP S.A. https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/pozyczki. W przypadku pożyczek oferowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej wniosek należy złożyć on-line, za pośrednictwem Portalu Klienta na stronie internetowej https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie/.

Zgodnie z zapisami regulaminu, program obejmuje te umowy zawarte między spółką leasingową a leasingobiorcą, na podstawie których spółka leasingowa zobowiązuje się do oddania Przedsiębiorcy przedmiotu leasingu do korzystania. W zamian leasingobiorca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz spółki leasingowej stosownych opłat bądź wynagrodzenia wraz z możliwością/obowiązkiem (wedle przyjętej formuły) nabycia przedmiotu umowy leasingu po zastrzeżonym umową okresie. Jeżeli umowa, którą Przedsiębiorca zawarł, spełnia przedstawione tutaj warunki, to może być objęta programem wsparcia.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.arp-tarcza.pl z zakładki Wzory dokumentów. Można go także uzyskać od swojej spółki leasingowej, jeżeli wyraziła chęć wzięcia udziału w programie (podpisała stosowną umowę).

Wnioski należy składać w swojej spółce leasingowej, która uczestniczy w programie. Po sprawdzeniu warunków formalnych wniosku i podjęciu decyzji przez spółkę leasingową o kwalifikacji do udzielenia wsparcia, prześle ona wniosek do ARP S.A. lub ARP Leasing sp. z o.o.

Dostępność programu wynika z ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z ustawą, będzie on trwał do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców lub wyczerpania dostępnych środków.

Oprocentowanie składa się z WIBOR 1M oraz marży zgodnej z siatką cen dla produktu. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i zależy od wysokości WIBOR w danym miesiącu. Z kolei marża jest stała w całym okresie trwania umowy pożyczkowej, a jej wysokość zależy m.in. od wysokości kwoty udzielonej pożyczki oraz stanu przedmiotu leasingu. Wysokość marży jest określana przez spółkę leasingową po złożeniu wniosku.

Pożyczka jest udzielana na okres 24 miesięcy. Przez okres maksymalnie 12 miesięcy ARP S.A./ARP Leasing wypłaca transze pożyczki z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych. Okres spłaty rozpoczyna się po zakończeniu wypłaty transz pożyczki. W uzasadnionych przypadkach okres spłaty, a przez to czas trwania umowy pożyczki, może zostać wydłużony i w takich sytuacjach czas ten ustalany jest indywidualnie z Przedsiębiorcą.

Założenia programu oparte są na zapisach wskazanych w Ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie 16 kwietnia 2020 roku. Zapisy ustawy określają m.in. zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom wsparcia niezbędnego do utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Uwzględniając powyższe zapisy Ustawy, jednym z wymogów programu jest zatem osiągnięcie przez firmę na koniec 2019 roku dodatnich wyników.

Wszystkie informacje i formularze dotyczące programu Polityka Nowej Szansy można znaleźć na naszej stronie internetowej ARP S.A.

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

Zgodnie z Ustawą pomoc może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w przypadku, gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.

Przez trudności społeczne lub niedoskonałości rynku należy rozumieć w szczególności:

a) w przypadku mikro-,małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy:

 • ryzyko opuszczenia rynku przez mikro-,małego lub średniego przedsiębiorcę wykonującego działalność innowacyjną, mającego duży potencjał wzrostu lub o silnych powiązaniach z innymi lokalnymi lub regionalnymi przedsiębiorcami, skutkującego negatywnymi konsekwencjami dla danego regionu lub sektora,
 • występowanie ograniczeń na rynku finansowym, skutkujących zwiększeniem liczby upadłości przedsiębiorców;

b) w przypadku przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej innego niż mikro-,mały lub średni przedsiębiorca lub micro-, małego lub średniego przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jeśli nie występuje sytuacja, o której mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy:

 • wyższa niż średnia unijna lub średnia krajowa stopa bezrobocia w regionie określonym na poziomie województwa, która ma charakter stały i której towarzyszą trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w tym regionie,
 • ryzyko przerwania świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym lub innej ważnej usługi, którą trudno jest zastąpić i w przypadku której konkurentom trudno byłoby rozpocząć jej świadczenie,
 • negatywne konsekwencje opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę o istotnym znaczeniu dla danego regionu lub sektora,
 • występowanie ograniczeń na rynku finansowym, skutkujących zwiększeniem liczby upadłości przedsiębiorców,
 • ryzyko opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę, skutkującego utratą ważnej wiedzy technicznej lub eksperckiej.

Pomoc na ratowanie

Zakłada wsparcie przedsiębiorcy i zapewnia płynność na czas niezbędny do opracowania dalszej strategii działania. Pomoc ta jest udzielana w formie pożyczki na maksymalny okres 6 miesięcy (oprocentowanie: stopa bazowa opublikowana przez Komisję Europejską (https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php) obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki + min. 4%); rozdział 2 Ustawy.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Powinno umożliwić przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku i przygotowanie planu restrukturyzacji. Uwarunkowane jest wdrożeniem uproszczonego planu restrukturyzacji. Pomoc ta jest udzielana w formie pożyczki na maksymalny okres 18 miesięcy (oprocentowanie: stopa bazowa opublikowana przez Komisję Europejską (https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php) obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki + min. 4%); rozdział 3 Ustawy. Duży przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Pomoc na restrukturyzację

Umożliwia realizację planu restrukturyzacji i może zostać udzielona w formie pożyczki, objęcia akcji lub udziałów, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki, na udziały lub akcje przedsiębiorcy, ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, pod warunkiem przeznaczenia równowartości pomocy na realizację planu restrukturyzacji. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona, jeżeli przedsiębiorca zgodnie z art. 145, Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zastosuje środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku oraz może stanowić jedynie uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy będącego wkładem w finansowanie kosztów restrukturyzacji.

Maksymalny okres finansowania przy tej formie pomocy wynosi 10 lat; rozdział 4 Ustawy.

Pomoc w ramach programu Polityka Nowej Szansy może być udzielona mikro, małemu, średniemu i w określonych przypadkach dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym także będącemu w trakcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego, czy zagrożonemu likwidacją.

Kryteria obligatoryjne dla każdego przedsiębiorcy

Pomoc w ramach programu Polityka Nowej Szansy może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, który zgodnie z art. 141 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Dz.U.2015 poz.978:

a) działał w danym sektorze w okresie co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy;

b) nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub w sektorze finansowym;

c) nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja;

d) co do zasady nie należy do grupy kapitałowej.

Kryteria dodatkowe:

Każdy z przedsiębiorców dodatkowo musi spełniać 1) lub 2) z poniższych warunków tj.:

1) Przedsiębiorcy zagrożonemu niewypłacalnością pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona w przypadku określonych szczegółowo w art. 141 ust. 2 tej ustawy:

a) gdy przedsiębiorca wskutek poniesionych strat utracił więcej niż połowę kapitału, w szczególności jeżeli suma zysku (strat) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto w danym roku obrotowym, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny i pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych jest ujemna i jej wartość bezwzględna jest większa niż 50% kapitału (funduszu) podstawowego; b) przedsiębiorcy innego niż mały lub średni, gdy w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek: 

 • długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, 
 • zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1;

albo

2) niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228):

a) dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych - domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące w odniesieniu do co najmniej dwóch podmiotów,

b) dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Wyjątek!

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Pomoc na ratowanie oraz zgodnie z art. 26 ust. 2 Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być także udzielane mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy spełniającemu przesłanki określone w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej.

Kwota finansowania jest ograniczona do kwoty niezbędnej do utrzymania działalności operacyjnej. Ostateczną kwotę pożyczki ustala organ udzielający pomocy, jednak to przedsiębiorca już we wniosku o udzielenie pomocy powinien wskazać swoje potrzeby finansowe. W ramach pomocy na ratowanie oraz tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne do wyliczenia kwoty pożyczki należy zastosować wzór z załącznika nr 1 Wytycznych. tj. wartość ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedsiębiorcy w oparciu o dane za ostatni rok obrotowy

[〖EBIT〗t +〖amortyzacja〗t - (〖kapitał obrotowy〗t -〖kapitał obrotowy〗(t-1))] *0,5

*przyjęto okres udzielenia pożyczki na 6 miesięcy

Ważne!

Przedsiębiorca może uprawdopodobnić konieczność udzielenia pożyczki w wyższej kwocie, w oparciu o projekcję finansową określającą potrzeby tego przedsiębiorcy związane z płynnością finansową. W przypadku gdy wniosek dotyczy pomocy na restrukturyzację, wysokość finansowania musi wynikać z przedłożonego przez przedsiębiorcę planu restrukturyzacji, którego realizacja umożliwi przedsiębiorcy przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne to pomoc dla przedsiębiorców, którzy przy wsparciu finansowym, sami są w stanie przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji. Natomiast pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy nie są w stanie sami ponieść kosztów restrukturyzacji, ale mają opracowany plan restrukturyzacji umożliwiający powrót długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Zgodnie z art. 39. Ust. 2 Ustawy w sytuacji, gdy na przedsiębiorcę została nałożona administracyjna kara pieniężna, pomoc na restrukturyzację może być udzielona w formie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:

a) odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;

b) odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;

c) umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części;

d) umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części – pod warunkiem przeznaczenia równowartości udzielonej pomocy na realizację planu restrukturyzacji.

Przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (art.189 b Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Dz. U. 1960, nr 30, poz. 98 Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Ważne!

W przypadku gdy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zamierza ubiegać się o ulgę w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ar. 39 ust. 2, Ustawy, do wniosku o pomoc na restrukturyzację przedsiębiorca załącza również wniosek o udzielenie tej ulgi zawierający informację o przeznaczeniu równowartości udzielonej pomocy na realizację planu restrukturyzacji.

Przepisy Ustawy nie zawierają ograniczeń w tym przedmiocie. Każda z pomocy może być udzielana temu samemu przedsiębiorcy, ale na innym etapie restrukturyzacji. Tym samym możliwe jest jednoczesne złożenie wniosku tylko o jedną formę pomocy.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4, Ustawy udzielenie finansowania może zostać uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia. Wskazanie wymaganych zabezpieczeń oraz ocena, czy dany rodzaj zabezpieczenia jest wystarczający są uzależnione od okoliczności danej sprawy.

Tak, zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 Ustawy, duży przedsiębiorca chcący skorzystać z pomocy zobowiązany jest zawsze do dokonania indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej. Jednocześnie dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy pomoc może być udzielana bez indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej jeśli całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy, udzielanej w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10 000 000 euro według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy (art. 11 ust. 2, Ustawy). Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 26 marca 2020 r. o postępowaniu w sprawie udzielania pomocy publicznej w przypadku Pomocy na ratowanie wniosek o notyfikację składa organ udzielający pomocy, w pozostałych przypadkach wnioskodawca po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie przyznania pomocy.

Wkład własny jest wymagany zgodnie z art. 37 Ustawy, w przypadku pomocy na restrukturyzację oraz co do zasady powinien stanowić co najemnej 50% udziału w kosztach restrukturyzacji w przypadku dużego przedsiębiorcy. W pozostałych przypadkach wkład własny przedsiębiorcy w kosztach restrukturyzacji powinien wynosić:

a) 25% w przypadku micro- lub małego przedsiębiorcy

b) 40% w przypadku średniego przedsiębiorcy

W sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności lub szczególnych trudności udział środków własnych może być niższy, ale musi być znaczny. Wykazanie tych okoliczności lub szczególnych trudności spoczywa jednakże na Przedsiębiorcy.

Przykładowe rodzaje wkładu własnego:

 •  środki własne przedsiębiorcy (z wyłączeniem amortyzacji i planowanych zysków),
 •  środki pochodzące od właścicieli lub przedsiębiorców z tej samej grupy kapitałowe,
 •  środki pochodzące od wierzycieli przedsiębiorcy,
 •  inne środki, uzyskane na warunkach rynkowych.

Wkład własny musi:

 •  być realnie wniesiony oraz nie może stanowić pomocy publicznej;
 •  być porównywalny z formą pomocy na restrukturyzację, o której mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy, pod względem wpływu na wypłacalność lub poziom płynności przedsiębiorcy.

Zgodnie z Ustawą dopuszcza się następujące sposoby składania wniosków o pomoc:

a) bezpośrednio w siedzibie ARP S.A.

b) za pośrednictwem operatora pocztowego

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę podawczą systemu ePUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

ARP S.A. ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 45 dni, przy czym termin ten rozpoczyna bieg od dnia złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego i prawidłowo uzupełnionego wniosku. Wnioski są rozpatrywane według kolejności napływających zgłoszeń. Pierwszym etapem jest ocena wniosku pod względem formalnym, a następnie analiza merytoryczna. W razie wystąpienia jakichkolwiek braków, podmiot wnioskujący będzie wzywany do ich uzupełnienia.

Instrukcja obsługi skrzynki podawczej ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/b0ad3633-257d-4c20-a2b9-f03cb4cffd6e/Instrukcja+użytkownika+-+Załatwianie+sprawy_v.2.pdf?MOD=AJPERES

W pasku wyszukiwania należy wyszukać Agencję Rozwoju Przemysłu i złożyć wniosek jako „pismo ogólne” załączając do niego formularz wniosku wraz z załącznikami.

Ważne!

Jeśli ilość załączników przekracza dopuszczalną liczbę , można je podzielić i przesłać w kilu odrębnych pismach.

W celu poprawnego odczytania wszystkie załączone dokumenty przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP muszą być w formacie .pdf lub .doc.