< Powrót

Raporty dla rynku

Z myślą o rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce, w tym kompetencji dla przemysłu przyszłości, ARP S.A. tworzy analizy i raporty mające wesprzeć proces transformacji przemysłowej Polski, w tym transformacji energetycznej i cyfrowej.

Transport 4.0. Rozwój elektromobilności i wodoromobilności na świecie i w Polsce

Część I. Regulacje – Rynek – Praktyka

Data raportu: grudzień 2021

Pobierz raport (pdf 12 MB)

Streszczenie:

Część I raportu składa się z trzech rozdziałów i aneksu. W rozdziale 1 zaprezentowane zostały główne dokumenty strategiczne i ramy prawne elektromobilności i wodoromobilności – zarówno w UE, jak i w Polsce (strategie, dyrektywy, ustawy, rozporządzenia itp.). W rozdziale 2 przedstawiony został rynek elektromobilności i wodoromobilności na świecie oraz w Polsce – w ujęciu geograficznym (państwa i regiony), w podziale na segmenty pojazdów (osobowe, autobusy i inne), rodzaje układu napędowego (pojazdy elektryczne, hybrydowe czy wodorowe), rodzaj infrastruktury itp. Przedstawione zostały zarówno aktualne dane (z lat 2020 i 2021), a także średnio- i długookresowe prognozy (sięgające roku 2025, 2030 czy 2040). W rozdziale 3 omówione zostały praktyczne doświadczenia wybranych państw w zakresie elektromobilności i wodoromobilności (Niemcy, Francja, Hiszpania, Czechy, Wielka Brytania, Norwegia). W aneksie przedstawiano polskie projekty samochodów elektrycznych i wodorowych, które miały swoje premiery w 2020 i 2021 roku (Izera, Vosco EV2 i EVAN).

Spis treści:

Rozdział 1. Strategie i ramy prawne elektromobilności i wodoromobilności w UE i w Polsce
1.1. Strategie i ramy prawne w UE
1.2. Strategie i ramy prawne w Polsce

Rozdział 2. Rynek elektromobilności i wodoromobilności – stan obecny i perspektywy
2.1. Rynek elektromobilności na świecie
2.2. Rynek wodoromobilności na świecie
2.3. Rynek elektromobilności w Polsce
2.4. Rynek wodoromobilności w Polsce

Rozdział 3. Praktyczne doświadczenia wybranych państw w zakresie elektromobilności i wodoromobilności
3.1. Doświadczenia wybranych państw europejskich w zakresie elektromobilności
3.2. Doświadczenia wybranych państw europejskich w zakresie wodoromobilności

Aneks. Polskie projekty samochodów elektrycznych i wodorowych

Transport 4.0. Rozwój elektromobilności i wodoromobilności na świecie i w Polsce

Część II. Infrastruktura – Finansowanie – Inicjatywy ARP

Data raportu: grudzień 2021

Pobierz raport (pdf 23 MB)

Streszczenie:

Część II raportu składa się z trzech rozdziałów i aneksu. W rozdziale 1 omówiono zagadnienia dotyczące infrastruktury dla elektromobilności (stacje ładowania, złącza i gniazda, wymagania techniczne itp.) oraz wodoromobilności (tankowanie, przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru). W rozdziale 2 przedstawiono możliwości finansowania projektów w obszarach elektromobilności i wodoromobilności w UE (unijne programy i fundusze, unijny mechanizm IPCEI), a także w Polsce (NFOŚiGW, NCBiR, ARP Leasing). W rozdziale 3 omówione zostało bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie ARP S.A. w zakresie elektromobilności i wodoromobilności, w tym: produkcja autobusów elektrycznych (ARP e-Vehicles), produkcja baterii litowo-jonowych i ich podzespołów (Euro-Parki ARP w Kobierzycach i Stalowej Woli), a także tworzenie dolin i klastrów wodorowych (ARP S.A. i spółki z Grupy ARP). W aneksie zaprezentowano specyfikację techniczną autobusów elektrycznych PILEA produkowanych przez spółkę ARP e-Vehicles (wariant miejski, podmiejski i szkolny).

Spis treści:

Rozdział 1. Infrastruktura dla elektromobilności i wodoromobilności
1.1. Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych na świecie i w Polsce
1.2. Infrastruktura dla pojazdów wodorowych na świecie i w Polsce

Rozdział 2. Finansowanie projektów w obszarach elektromobilności i wodoromobilności
2.1. Wsparcie finansowe dla elektromobilności i wodoromobilności ze środków UE
2.2. Pomoc publiczna państw UE dla wspólnych europejskich projektów
2.3. Wsparcie finansowe dla elektromobilności i wodoromobilności w Polsce

Rozdział 3. Inicjatywy ARP S.A. w zakresie elektromobilności i wodoromobilności
3.1. Produkcja autobusów elektrycznych
3.2. Produkcja baterii litowo-jonowych i ich podzespołów
3.3. Doliny i klastry wodorowe

Aneks. Autobusy elektryczne PILEA (wariant miejski, podmiejski i szkolny)

Kompetencje 4.0

Część I. Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030

Data raportu: sierpień 2020

Pobierz raport (pdf 14 MB)

Streszczenie:

Część I raportu składa się z trzech rozdziałów i addendum. W rozdziale 1 przedstawione zostały definicje kompetencji cyfrowych stosowane w UE, USA i innych państwach lub organizacjach (np. OECD). Przybliżone zostało pojęcie „kompetencji transwersalnych” (społecznych, komunikacyjnych, interpersonalnych itp.), które należy łączyć z tradycyjnie definiowanymi umiejętnościami cyfrowymi. Poruszono także problem deficytu kompetencji cyfrowych w Europie i w Polsce (zilustrowany badaniami DESI prowadzonymi przez Komisję Europejską). W rozdziale 2 przedstawione zostało zjawisko tzw. cyfrowej dysrupcji (zmiany wynikające ze stosowania zaawansowanych technologii), a także perspektywa głębokich zmian na rynku pracy (m.in. wschodzące i schyłkowe zawody i branże). W rozdziale 3 wskazano profile kompetencji Przemysłu 4.0, który cechuje automatyzacja i robotyzacja produkcji, współpraca ludzi z maszynami, systemy cyberfizyczne itp. Omówiony został również problem niedoborów, niedopasowania i luk kompetencji cyfrowych (w zależności od branży czy wielkości przedsiębiorstwa), a także kompetencje cyfrowe w kontekście wiodących technologii (big data, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, programowanie itp.). W ostatniej części (addendum) podjęta została wstępna dyskusja na temat potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na rozwój kompetencji cyfrowych.

Spis treści:

 1. Kompetencyjne wyzwania ery cyfrowej
 2. Cyfrowa transformacja rynku pracy
 3. Przemysł 4.0 a zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe
 4. Potencjalny wpływ pandemii na rozwój kompetencji cyfrowych

Kompetencje 4.0

Część II. Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

Data raportu: sierpień 2020

Pobierz raport (pdf 12 MB)

Streszczenie:

Część II raportu składa się z trzech rozdziałów i addendum. W rozdziale 1 przedstawiony został polski system edukacji cyfrowej na tle innych państw (na podstawie różnych międzynarodowych rankingów). Następnie omówiono systemy szkolne w kontekście rozwoju kompetencji ery cyfrowej (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), szkolnictwo branżowe (rozwijane przez szkoły we współpracy z przedsiębiorstwami), a także kształcenie wyższe (mając na względzie chroniczny niedobór absolwentów kierunków informatycznych). W rozdziale 2 zaprezentowany został unijny plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, a także unijna inicjatywa „Umiejętności dla Przemysłu” (w tym koncepcja „T-kształtnych umiejętności”). Poruszona została również rola przedsiębiorstw w rozwoju kompetencji ery cyfrowej (szkolenia, dofinansowanie, nowe formy dydaktyczne – tzw. digital learning). W rozdziale 3 przedstawiono kwestię edukacji cyfrowej w polityce państwa, a także rekomendacje dotyczące roli państwa w rozwoju kompetencji ery cyfrowej. Omówiono również programy rozwoju kompetencji i kadr dla polskiego przemysłu (w tym działania ARP S.A. w powyższym zakresie). W ostatniej części (addendum) podjęta została wstępna dyskusja na temat potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na rozwój kompetencji cyfrowych.

Spis treści:

 1. Edukacja dla Przemysłu 4.0
 2. Europejska wizja edukacji cyfrowej i rozwoju kompetencji ery cyfrowej
 3. Rola państwa w rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli i biznesu
 4. Potencjalny wpływ pandemii na rozwój kompetencji cyfrowych

Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0

Integracja rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki

Data raportu: listopad 2018

Pobierz raport (pdf 4 MB)

Spis treści:

 1. Robotyka na świecie
 2. Robotyka w Polsce
 3. Tradycyjne obszary robotyzacji i automatyzacji przemysłowej
 4. Niski poziom Przemysłu 4.0 w Polsce
 5. Nowe obszary robotyzacji i automatyzacji
 6. Szansa dla Polski
 7. Co robią inni
 8. Podsumowanie
 9. Rekomendacje

Ile polskiego genu w polskim przemyśle motoryzacyjnym?

Data raportu: czerwiec 2017

Pobierz raport (pdf 6 MB)

Podsumowanie badania nt. branży motoryzacyjnej w Polsce:

 1. Przemysł motoryzacyjny jest drugą największą w Polsce branżą po produkcji artykułów spożywczych
 2. Polska staje się lokalnym liderem w produkcji części i komponentów
 3. Analizując składowe budowy auta należy stwierdzić, że w Polsce powstaje zdecydowana większość niezbędnych do jego powstania części i komponentów; niemniej podmioty krajowe dominują w produkcji części oraz mniej przetworzonych komponentów
 4. Branża motoryzacyjna widziana oczami przedsiębiorców
 5. Modele wspierające sektor motoryzacyjny w krajach europejskich podzielić można na aktywne i pasywne formy zaangażowania dla sektora publicznego
 6. W światowym przemyśle motoryzacyjnym zachodzą zjawiska, które oddziałują na kształtowanie się globalnych łańcuchów wartości, w których uczestniczy Polska
 7. Stopniowo poprawia się pozycja polskiej branży motoryzacyjnej w globalnym łańcuchu wartości.