< Powrót

Decyzja o wsparciu pomocą publiczną

Decyzja o wsparciu uprawnia Przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję do uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Uzyskanie tego rodzaju pomocy jest uzależnione od przedmiotu planowanej inwestycji oraz spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych.

Kto może skorzystać z decyzji o wsparciu?

 • polscy i zagraniczni Inwestorzy, planujący nowe inwestycje na terenach województwa podkarpackiego, województwa lubelskiego, południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego oraz gminy Kobierzyce w województwie dolnośląskim,
 • polscy i zagraniczni Inwestorzy, posiadający minimum 200 000 zł nakładów inwestycyjnych i lokalizację na nową inwestycję,
 • przedsiębiorstwa oferujące transfer nowoczesnych technologii oraz działające w sektorach: innowacji, usług IT, elektroniki i branży motoryzacyjnej,
 • przedsiębiorstwa podnoszące atrakcyjność inwestycyjną regionu i tworzące nowoczesne oraz trwałe miejsca pracy.
Ikona
tarnobrzeska_sse_logo_new_format.png

Powiaty, dla których decyzje wydaje

EURO-PARK WISŁOSAN – TARNOBRZESKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA


województwo podkarpackie

powiaty: niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, przemyski; miasta: Tarnobrzeg i Przemyśl

województwo lubelskie

powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, łęczyński, łukowski, opolski, kraśnicki, parczewski, radzyński, rycki, tomaszowski, włodawski, zamojski; miasta: Biała Podlaska, Chełm i Zamość

województwo mazowieckie

powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, miński, siedlecki, zwoleński; miasta: Radom i Siedlce

województwo dolnośląskie

gmina Kobierzyce

euro-park_mielec_podstawowa.jpg

Powiaty, dla których decyzje wydaje

EURO-PARK MIELEC – MIELECKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA


województwo podkarpackie

powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski; miasta: Krosno i Rzeszów

województwo lubelskie

powiaty: lubartowski, lubelski, świdnicki; miasto Lublin

Zalety inwestycji

Do 70% ulgi podatkowej

Najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej, wynoszący do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego.

Minimum 200 000 zł nakładu

Możliwość uzyskania decyzji o wsparciu już od 200 000 zł nakładów inwestycyjnych (dla mikroprzedsiębiorstw w wybranych powiatach).

Zgodność z prawem UE

System zwolnień podatkowych i zachęt zgodny z prawodawstwem UE.

Ulga podatkowa z funduszami unijnymi

Możliwość łączenia pomocy publicznej uzyskanej w SSE ze środkami z funduszy unijnych.

Pomoc regionalna

Pomoc publiczna stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułów kosztów nowej inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Kumulacja źródeł pomocy publicznej

Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają kumulacji.

pożyczki

Jaką ulgę podatkową możesz uzyskać?

Wysokość ulg podatkowych w regionach specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A.:

 • pobierz formularz wniosku zgodny ze wzorem załączonym do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej, udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji,
 • wypełnij wniosek i przekaż go do Oddziału ARP S.A. w Mielcu lub Tarnobrzegu, w zależności od wybranej lokalizacji,
 • wniosek zostanie oceniony pod kątem spełnienia kryteriów ilościowych, jakościowych oraz planowanej działalności. W przypadku wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów zarządzający poprosi o uzupełnienie, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego,
 • w przeciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (w szczególnie skomplikowanych sprawach czas może się wydłużyć do dwóch miesięcy), ARP S.A. wyda, w imieniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, decyzję o wsparciu.

Proces uzyskania decyzji o wsparciu wygląda następująco:

 • należy wypełnić formularz wniosku zgodny ze wzorem załączonym do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.
 • wniosek należy przekazać w formie papierowej do Oddziału ARP S.A. w Mielcu lub w Tarnobrzegu, w zależności od wybranej lokalizacji.
 • wniosek zostanie oceniony pod kątem spełnienia kryteriów ilościowych, jakościowych oraz planowanej działalności. W przypadku wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów zarządzający poprosi o uzupełnienie zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
 • w przeciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (w szczególnie skomplikowanych sprawach czas może wydłużyć się do dwóch miesięcy), ARP S.A. wyda w imieniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii decyzję o wsparciu.

 • zatrudnienie określonej liczby pracowników na zdefiniowany czas ( w przypadku nowej inwestycji),
 • poniesienie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w konkretnym terminie,
 • określenie terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty poniesione przez Przedsiębiorcę nie będą uznane jako koszty kwalifikowane,
 • zdefiniowanie maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej,
 • uwzględnienie kryteriów ilościowych i jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się Przedsiębiorca (szczegółowe kryteria jakościowe dla nowej inwestycji realizowanej w sektorze przemysłowym i usług do pobrania poniżej),
 • określenie terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana, z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

Okres ważności decyzji:

 • wsparcie na okres 10 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej, wynoszącej do 25%, tj. województwo mazowieckie – powiat grójecki – oraz województwo dolnośląskie,
 • wsparcie na okres 12 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej, wynoszącej 35%, tj. województwo mazowieckie,
 • wsparcie na okres 15 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej, wynoszącej 50%, tj. województwa lubelskie i podkarpackie,
 • wsparcie na okres 15 lat otrzymują nowe inwestycje na terenie, który jest położony co najmniej w 51% w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, niezależnie od intensywności pomocy publicznej w danym regionie.