< Powrót

Zgłaszanie możliwych naruszeń w ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przywiązuje szczególną wagę do realizacji swoich celów i działań w oparciu o najwyższe standardy etyczne oraz w drodze prowadzenia działalności w sposób jawny, przejrzysty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Kółko w tle
Kółko w tle

Budowanie i utrzymywanie kultury zaufania, etyki i uczciwości w ARP S.A. polega na umożliwieniu wszystkim Pracownikom i Partnerom Biznesowym niezwłocznego powiadomienia ARP S.A. o incydentach, zaniechaniach lub ich podejrzeniach dotyczących występowania możliwych naruszeń.

Jako ARP S.A. dołożymy wszelkich starań, aby rozpatrzyć i ustosunkować się do każdego Zgłoszenia.

Przez Naruszenie rozumiemy:

nieetyczne zachowanie lub zaniechanie, do którego doszło w kontekście związanym z pracą lub współpracą z ARP S.A., w tym w szczególności naruszenie obowiązujących przepisów prawa, naruszenie lub omijanie postanowień regulacji wewnętrznych obowiązujących w ARP S.A., konflikty interesów. Przez naruszenie prawa rozumie się działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

 • zamówień publicznych;
 • usług, produktów i rynków finansowych;
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz;
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesów finansowych Unii Europejskiej;
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Zgłoszenia w zakresie możliwych naruszeń można dokonywać:

 • Poprzez narzędzie EY VCO dostępne tutaj *
 • Telefonicznie- kontaktując się z osobą odbierającą zgłoszenia pod numerem: 880 342 215

*Narzędzie nie działa w przeglądarce Internet Explorer