< Powrót

Kontrole w Przedsiębiorstwach

Jednym z zadań ARP S.A. jest kontrola i ocena prawidłowości wydatkowania przez przedsiębiorstwa środków pochodzących z programów wsparcia dla przedsiębiorstw.

Podstawa prawna

Czynności kontrolne w przedsiębiorstwach prowadzone są przez ARP S.A., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz na podstawie szczegółowych aktów prawnych każdorazowo wskazujących zakres przedmiotowej kontroli.

Kontroler ARP S.A.

Kontrole w przedsiębiorstwach prowadzą upoważnieni pracownicy ARP S.A. Zobowiązani są Oni posiadać Legitymację Kontrolera ARP S.A. oraz Upoważnienie do prowadzenia kontroli.

Fotolia_52713962_Subscription_Monthly_M

Legitymacja Kontrolera ARP S.A. zawiera:

 • oznaczenie instytucji – nazwę i logo ARP S.A.;
 • unikalny numer legitymacji;
 • imię i nazwisko upoważnionego pracownika ARP S.A.;
 • wizerunek twarzy upoważnionego pracownika ARP S.A.;
 • oznaczenie pełnionej funkcji;
 • termin ważności legitymacji;
 • hologram z unikatowym numerem i oznaczeniem;
 • różnej wielkości napisy informacyjne.

Upoważnienie do prowadzenia kontroli zawiera:

 • wskazanie podstawy prawnej;
 • oznaczenie instytucji – nazwę i logo ARP S.A.;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • imię i nazwisko pracownika ARP S.A. uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
 • oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;
 • określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
 • wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
 • imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 • pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy.

Jak można potwierdzić tożsamość Kontrolera ARP S.A.?

W celu ewentualnej potrzeby weryfikacji lub potwierdzenia tożsamości Kontrolera ARP S.A. prosimy o kontakt pod numerem telefonu (+48) 22 695 36 00.