Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian. Infolinia: 800 800 120

Czym jest Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy to program pomocowy, realizowany w oparciu o Ustawę o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z dnia 16 lipca 2020 r. (,,Ustawa'') skierowany do przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Budżet projektu wynosi, 1,2 mld złotych (120 mln przez 10 lat) oraz dodatkowo 600 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania SARS-Cov-2, do wykorzystania do końca 2021 r.

12 listopada 2020 r. decyzją ws. Pomocy Państwa nr C(2020)7937 Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie programu pomocowego Polityka Nowej Szansy na lata 20212026.

Powyższa decyzja może mieć wpływ na procedurę przyznawania pomocy publicznej w ramach programu Polityka Nowej Szansy – m.in. doprecyzowuje warunki udzielania pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii SARS-CoV-2.

Zgodnie z decyzją, trudności wynikające z pandemii SARS-CoV-2 nie mogą być traktowane jako automatyczna przesłanka do przyznania pomocy na podstawie Ustawy i nie są wystarczające do uznania, że dana pomoc dla przedsiębiorstwa przyczynia się do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie.

Udzielenie pomocy zawsze jest oceniane według przesłanek opisanych w art. 3 pkt 7 Ustawy, gdzie zawarto definicję trudności społecznych i niedoskonałości rynku .

pożyczki

Do kogo skierowana jest Polityka Nowej Szansy?

Pomoc publiczna w ramach programu skierowana jest do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dla dużych przedsiębiorców obligatoryjne jest dokonanie notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej.

Wsparcie jest udzielane w ramach instrumentów pomocowych:

1) pomoc na ratowanie,

2) tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,

3) pomoc na restrukturyzację.

Powyższe instrumenty dedykowane są wszystkim przedsiębiorcom. Beneficjent może skorzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, o co najczęściej pytają przedsiębiorcy szukający wsparcia instrumentów Polityki Nowej Szansy.


Infolinia: 800 800 120*

*Infolinia nie udziela informacji o etapie rozpatrywania wniosku. Pytania dotyczące etapu rozpatrywania wniosku prosimy kierować przez formularz kontaktowy.

Ikona

Procedura udzielania pomocy publicznej uregulowana jest przepisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. 2020 poz. 1298) oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przed wypełnieniem formularza wniosku o pomoc zachęcamy do:

WAŻNE!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na:

 1. złożenie podpisu Wnioskodawcy (zgodnie z reprezentacją w przypadku spółek prawa handlowego) w miejscach zaznaczonych we wniosku i na dodatkowych oświadczeniach,
 2. konkretne wskazanie jednego z trzech dostępnych instrumentów pomocowych: pomoc na ratowanie (pożyczka), tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne (pożyczka), pomoc na restrukturyzację (pożyczka, objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, udział w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podniesienie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcie obligacji, zmiana terminów spłaty pożyczki podmiotowi udzielającemu pomocy na restrukturyzację, konwersja pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy, ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej). Szczegółowe informacje o poszczególnych instrumentach znajdują się w Zasadach i FAQ,
 3. poświadczenie we właściwy sposób za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do wniosku (szczegółowe informacje jak to zrobić poprawnie znajdują się w FAQ),
 4. upewnienie się, czy wymagane w formie pisemnej upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów zostało dołączone,
 5. załączenie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji Wnioskodawcy oraz dokumentu pełnomocnictwa, w przypadku działania pełnomocnika na rzecz Wnioskodawcy, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 6. w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym, dla których został ustanowiony zarządca, zgodnie z treścią art. 311 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, za stronę w postępowaniu należy uznać właśnie wyznaczonego zarządcę. Tym samym osoba fizyczna, pełniąca funkcję członka zarządu, składając wniosek, powinna dysponować stosownym pełnomocnictwem, udzielonym przez zarządcę,
 7. zgodność zawartych we wniosku danych ze stanem faktycznym,
 8. w przypadku wniosków składanych za pomocą skrzynki podawczej ePUAP zalecamy używania firmowego adresu email,
 9. załączanie dokumentów składanych za pomocą skrzynki podawczej ePUAP w formacie umożliwiającym ich odczytanie (np. doc. pdf.). Nie należy załączać dokumentów skompresowanych (np. zip),
 10. w przypadku, gdy dokumenty składane są za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, a liczba załączników przekracza dopuszczalną, należy je podzielić na dwie lub więcej osobnych wiadomości,
 11. sprawdzenie, czy wszystkie okoliczności wskazane we wniosku zostały poparte załączonymi oświadczeniami i dokumentami (stosowne dokumenty znajdują się poniżej).

Informacje dotyczące dokumentów:

Ustawa nie zawiera katalogu dokumentów, które powinny zostać przedstawione przez przedsiębiorcę w celu udowodnienia spełnienia wymogów udzielenia pomocy, co oznacza, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Mogą to być na przykład:

 1. Status przedsiębiorcy w zakresie:
 • liczby personelu – np. dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS, deklaracje ubezpieczeniowe DRA, RCA, RZA, zaświadczenia i listy osób ubezpieczonych, za które płatnik odprowadza składki generowane z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), uwierzytelnione kopie umów o pracę, dzieło lub zlecenia, dokumenty rachunkowe z których wynika poziom zatrudnienia, listy płac, wydruki z programów księgowych poświadczone przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem,
 • rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej – np. sprawozdanie finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat.
 1. Opis trudnej sytuacji ekonomicznej:
 • w zależności od wskazanej okoliczności, może to być np. dokumentacja finansowa, tj. sprawozdania finansowe, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, zaległe faktury, wezwania do zapłaty, korespondencja z kontrahentami czy instytucjami finansowymi, decyzja lub inny dokument potwierdzający odmowę finansowania przez instytucje finansowe.
 1. Przynależności przedsiębiorcy do grupy kapitałowej:
 • np. sprawozdania finansowe poszczególnych podmiotów grupy kapitałowej, wykaz umów pomiędzy podmiotami z grupy, oświadczenia pozostałych podmiotów grupy kapitałowej i dokumenty wykazujące, że trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy ma charakter wewnętrzny i nie jest spowodowana nieuzasadnionym podziałem kosztów w ramach grupy kapitałowej oraz jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub grupę kapitałową.
Pliki do pobrania (FAQ, ważne informacje dla Wnioskodawcy)

Produkty, które mogą Cię zainteresować