< Powrót

Strategia ARP S.A.

Strategia ARP S.A. jest spójna z kluczowymi strategiami gospodarczymi i przemysłowymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z lutego 2017 roku, ze Strategią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju z maja 2020 roku, a także z Nową Strategią Przemysłową dla Europy, która została przyjęta przez Komisję Europejską w marcu 2020 roku.

ARP S.A. i Grupa ARP – kim jesteśmy?

ARP S.A., która rozpoczęło działalność w styczniu 1991 roku, jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów (ze 100% udziałem Skarbu Państwa). ARP S.A. łączy działalność publiczną z działalnością biznesową.


Co chcemy osiągnąć do 2022 roku?

Strategia ARP S.A. opiera się na czterech filarach:

strategia p.png

Pierwszy filar strategii – Reindustrializacja – obejmuje następujące obszary priorytetowe:

 • Rozwój przemysłu – rozwój polskiego przemysłu stoczniowego/morskiego (Grupa Przemysłowa Baltic, Fundusz Morski) i przemysłu kolejowego, poprawa konkurencyjności i pozycji rynkowej polskich producentów przemysłowych (m.in. z branży maszynowej).
 • Innowacje i transfer technologii – podniesienie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw (dużych i MŚP) poprzez transfer technologii i innowacyjnych rozwiązań, wspieranie innowacyjnych branż (Sieć Otwartych Innowacji, Platforma Transferu Technologii, ARP Innovation Pitch itp.).
 • Energia odnawialna – rozwój morskiej i lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, elektromobilności oraz gospodarki wodorowej (przejściowo także działania w zakresie gazu ziemnego).

Drugi filar strategii – Rozwój zrównoważony – obejmuje następujące obszary priorytetowe:

 • Inwestycje i rozwój regionów – przyrost działalności gospodarczej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) i obszarów Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), zarządzanych przez ARP S.A., tworzenie zwartych terytorialnie obszarów do prowadzenia działalności gospodarczej (Euro-Parki ARP).
 • Wspieranie rozwoju średnich miast – aktywizacja potencjału średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, zapewnienie przedsiębiorcom powierzchni przemysłowej (budowa hal produkcyjno-magazynowych) i powierzchni biurowej (program Fabryka), zagospodarowanie terenów zdegradowanych (Zielony Śląsk), współpraca przedsiębiorstw i szkół w zakresie kształcenia zawodowego (program Kadry dla Przemysłu).
 • Specjalistyczne finansowanie – finansowanie rozwoju przedsiębiorstw i poprawa ich płynności finansowej (pożyczki obrotowe i inwestycyjne, leasing, faktoring i wspieranie eksportu – oferowane przez Centra Obsługi Przedsiębiorców w wielu polskich miastach).

Trzeci filar strategii – Zarządzanie majątkiem – obejmuje następujące obszary priorytetowe:

 • Budowa wartości – efektywniejsze zarządzanie mieniem państwowym, racjonalizacja zaangażowania w pakiety mniejszościowe, integracja spółek wchodzących w skład Grupy ARP (np. Business Mixer), wspieranie proeksportowej działalności przedsiębiorstw (International Desk) itp.
 • Restrukturyzacja rozwojowa i poprawa efektywności – optymalizacja zagospodarowania i wykorzystania majątku, wsparcie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej (program Efektywność+, Polityka Nowej Szansy), poprawa jakości zarządzania w spółkach z Grupy ARP.
 • Zarządzanie nieruchomościami – konsolidacja i poprawa efektywności zarządzania nieruchomościami w Grupie ARP, generowanie przychodów z najmu i dzierżawy, rewitalizacja i podwyższenie standardu posiadanych nieruchomości itp.

Czwarty filar strategii – Odpowiedzialność społeczna – obejmuje następujące obszary priorytetowe:

 • Rozwój zawodowy i zabezpieczenie emerytalne – rozwój zawodowy i kształtowanie postaw propaństwowych wśród pracowników i kadry menedżerskiej ARP S.A. (Akademie ARP), budowanie zaangażowania pracowników w oparciu o koncepcję work-life balance, a także zabezpieczenie sytuacji ekonomicznej pracowników po przejściu na emeryturę.
 • Działalność charytatywna – wspieranie placówek medycznych w czasie pandemii, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z domów dziecka, wspieranie projektów z zakresu rozwoju edukacji, sportu i ochrony zdrowia (w tym na rzecz osób niepełnosprawnych).
 • Kultura i dziedzictwo kulturowe – ochrona prawna polskich zabytków o szczególnej wartości i utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, upowszechnianie w polskim społeczeństwie wiedzy o historii Polski, zwiększanie dostępu polskiego społeczeństwa do kultury.