< Powrót

Zarząd ARP S.A.

Michał Dąbrowski - Prezes Zarządu

Ekonomista, menadżer posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu wielomiliardowymi projektami w środowisku międzynarodowym i krajowym, specjalizujący się w optymalizacji wyniku i restrukturyzacji spółek. Absolwent Studiów Menadżerskich – MBA EY na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Rad Nadzorczych spółek skarbu państwa. Autor wielu strategii biznesowych, marketingowych i komunikacyjnych, związanych z optymalizacją procesów i kosztów. Kierował dużymi inwestycjami i projektami od fazy start-up do zakończenia zgodnego z przyjętymi założeniami. Prowadził liczne restrukturyzacje, fuzje i przejęcia spółek. Posiada praktykę w zarządzaniu projektami i budżetami, negocjowaniu cen, kontraktowaniu przedsięwzięć oraz optymalizowaniu kosztów. Pełnił m. in. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A (PBSz S.A), funkcję Wiceprezesa ds. strategii i rozwoju w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (dzisiaj PAIH), gdzie odpowiadał za pozyskiwanie międzynarodowych inwestorów do Polskich Stref Ekonomicznych oraz ekspansję polskich firm na rynki międzynarodowe, tworząc liczne misje gospodarcze m.in. firm sektora górniczego na rynek Indyjski, funkcję pełnomocnika zarządu ds. projektów strategicznych i public affairs w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., funkcję Prezesa Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu. Od lat związany z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa zarządu odpowiadającego za rozwój projektów strategicznych i new business w obszarze rozwoju Śląska. Doradca Zarządu w wielu prywatnych i publicznych firmach. Współpracował również z licznymi funduszami inwestycyjnymi.

Michał Dąbrowski

Jakub Dulski - Wiceprezes Zarządu

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował także w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). Pierwsze doświadczenie zdobył w dziale prawa inwestycyjnego jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Pomysłodawca, współzałożyciel oraz członek zarządu Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, mającej działać na rzecz sprzyjającej przedsiębiorcom legislacji oraz badania ekonomicznych skutków regulacji. W latach 2013-2015 jako pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości doradzał ministrowi i wspierał prace legislacyjne m.in. w obszarze nowego prawa restrukturyzacyjnego. W 2015 roku zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy koordynatorze ds. służb specjalnych. W latach 2016-2024 pracował w sektorze prywatnym, zajmując się przede wszystkim bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych, bezpieczeństwem IT, sprzedażą usług z tego obszaru oraz wywiadem gospodarczym. Doradzał także zarządom podmiotów gospodarczych jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnim czasie wspierał zarządy spółek z grupy ARP, w tym Energomontaż - Północ Gdynia S.A. Ekspert w obszarach bezpieczeństwa państwa, w tym energetyki i obronności. Przed wyborem na wiceprezesa ARP pełnił funkcje dyrektora Departamentu Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Jakub Dulski

Łukasz Kotapski - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Executive Master of Administration (EMBA) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendysta Wirtschaftsuniversitat Wien oraz Universidad Complutense de Madrid. Od 2008 r. związany z rynkiem kapitałowym, w tym w szczególności z obsługą procesów inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału od inwestorów prywatnych i publicznych, strukturyzowaniu transakcji i inwestycji, budowaniu i utrzymywaniu relacji z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Świadczył pomoc prawną w obszarze prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa pracy. Prowadził wiele projektów prawnych dotyczących fuzji oraz przejęć przedsiębiorstw, nabywania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach, emisji obligacji, udzielania pożyczek, finansowania mezannine, negocjacji warunków term sheet oraz umów inwestycyjnych dla podmiotów z rynku Venture Capital oraz Private Equity, finansowania innowacji, realizacji umów wdrożeniowych lub serwisowych (w sektorze IT). Przez wiele lat pełnił również funkcje kierownicze i zarządcze w spółkach prawa handlowego. Brał udział w opracowywaniu i aktualizacji planów strategicznych wielu spółek, zarządzał aktywami i zasobami spółek, przeprowadzał wyjścia z inwestycji, sprawował nadzór właścicielski nad spółkami, jak również monitorował i wspierał działania inwestycyjne i restrukturyzacyjne.

Łukasz Kotapski

Radosław Niedzielski - Wiceprezes Zarządu

Manager z doświadczeniem w sektorze publicznym. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał i doskonalił między innymi w Ministerstwie Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. czy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odpowiedzialny za wykonywanie prawa z akcji i udziałów w łącznie ponad 150 spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Prowadził projekty inwestycyjne zakładające bezpośrednie wejście kapitałowe Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej. Ekspert z zakresu restrukturyzacji, w tym z wykorzystaniem pomocy publicznej. Współautor notyfikowanego Komisji Europejskiej programu pomocowego na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców, który 5 lat później zoperacjonalizował na gruncie krajowej ustawy.

Radosław Niedzielski