< Powrót

Kadry dla przemysłu

Celem programu Kadry dla Przemysłu jest stworzenie warunków dla długofalowej współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. spółkami z Grupy Kapitałowej ARP, a sektorem edukacji (szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego).

Nowe spojrzenie na kształcenie zawodowe

Inicjatywa polega na współpracy przyszłych pracodawców z wyższymi szkołami zawodowymi. Firmy i ośrodki kształcenia zawodowego wspólnie tworzą m.in. klasy patronackie, programy praktyk zawodowych oraz organizują lekcje otwarte.

Co roku ARP S.A. organizuje konferencję "Kadry przyszłości - Kadry dla przemysłu". W trakcie konferencji są dyskutowane aktualne wyzwania związane z kształceniem zawodowym oraz potrzebami przemysłu w tym zakresie.

Informacja o tegorocznej edycji:

www.arp.pl

Zaangażowanie ARP S.A. w kształtowanie szkolnictwa zawodowego

Zaangażowanie firm z Grupy Kapitałowej ARP polega m.in. na uruchomieniu programów stażowych, aranżowaniu wizyt w zakładach pracy, prowadzeniu dni otwartych, praktyk zawodowych oraz wsparciu nauki w systemie dualnym. W ramach programu firmy i szkoły przygotowują dla uczniów ofertę edukacyjno-praktyczną, która pomaga im w podjęciu decyzji czy wybrany kierunek odpowiada na potrzeby rynku. Uczniowie mogą zapisać się do klas patronackich, opartych na programie nauczania współtworzony z przyszłym pracodawcą. Wpływa to bezpośrednio na praktyczne przekazywanie umiejętności oraz gwarantuje, że od pierwszego dnia zatrudnienia firma zyskuje pracownika z wiedzą i kompetencjami, jakich potrzebuje.

W latach 2018-2019 w ramach programu podpisanych zostało ok 45 porozumień, gdzie stronami były: ARP, Spółka z Grupy Kapitałowej ARP i szkoły zawodowe lub ponadgimnazjalne. Spółki przygotowały wiele webinarów oraz spotkań ze swoimi ekspertami, podczas których uczniowie mogli poznać pracę w danej firmie, zorganizowały także wizyty studyjne w zakładach pracy oraz praktyki zawodowe.

Każdego roku ARP S.A. wspiera inicjatywy zachęcające młodych ludzi do angażowania się w projekty związane z edukacją oraz do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych, głównie w sektorze przemysłowym. Działania skupiają się na zaangażowaniu w programy różnorodnych Fundacji, które tworząc i realizując projekty skierowane do młodego pokolenia Polaków, wspierają rozwój edukacyjny i zawodowy ambitnej młodzieży z całej Polski. Dodatkowo ARP we współpracy ze spółkami GK, proponuje staże i praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne w zakładach pracy. Aktywne promowanie przedsiębiorczości w sektorze przemysłowym sprawia, że nasze działania nieustannie dostarczają wiedzę, motywację i stają się inspiracją dla wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych na terenie Polski.

Inicjatywa do pracodawców

W ramach programu Kadry dla przemysłu ARP S.A. podpisała porozumienie ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Jego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. Współpraca ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych zaowocowała także Konkursem o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską w obszarach związanych z działalnością i rozwojem przemysłu w Polsce. Każdego roku tematyka prac jest dostosowywana do aktualnej problematyki i zmian zachodzących w polskiej gospodarce. Do tej pory odbyło się pięć edycji konkursu, każda pod patronatem Prezesa Rady Ministrów.

Doświadczenia z realizacji programu

W ramach Programu Kadry dla Przemysłu realizowane są staże oraz wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych z Grupy Kapitałowej ARP.

Program Kadry dla Przemysłu realizowany był w dwóch spółkach z Grupy ARP: Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie oraz Inofama S.A.

Pierwszym krokiem był audyt wewnętrzny spółki, na podstawie którego” rozpoznano potrzeby kadrowe spółek, określono kluczowe kompetencje oraz wymagania pracodawców w stosunku do młodych pracowników,

  • zapoznano się z lokalnym rynkiem szkół technicznych i branżowych I stopnia;
  • dopasowano odpowiednie szkoły i kierunki kształcenia do potrzeb spółki;
  • wdrożono w szkołach aplikację Młody-Przemysł, dzięki której uczniowie dzięki otrzymali możliwość:
  • poszerzania pożądanej przez pracodawcę wiedzy,
  • bezpośredniej komunikacji z pracodawcą,
  • współpracy w ramach mikroprojektów.
  • utworzono kursy e‑learningowe celem dokształcenia młodzieży w pożądanych przez spółki obszarach oraz weryfikacji posiadanej wiedzy;
  • Kadry dla przemysłu to kolejny sektorowy program wsparcia stworzony w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wcześniej spółka uruchomiła program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. Regularnie odbywają się także kolejne edycje konkursu akceleracyjnego w ramach spółki ARP Games.
robot-arms-in-the-factory-performs-precise-work-according-to-the-specified-program_t20_vLXWl3.jpg