PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

Przetwarzanie danych osobowych i cookies

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Szczegółowe klauzule informacyjne znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

 • Kontrahenci
 • Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub niepublicznego
 • Uczestnicy postępowania administracyjnego w SSE
 • Kandydaci aplikujący na stanowisko managerskie lub do rady nadzorczej
 • Kandydaci do pracy w ARP S.A.
 • Pracownicy spółek z Grupy ARP

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Imię i nazwisko IOD: Krzysztof Radtke

Adres e-mail: iod@arp.pl

Adres korespondencyjny: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12 Centrum Bankowo Finansowe - wejście „C” 00-400 Warszawa

Klauzula informacyjna do pobrania w formie pliku .pdf


PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ:

Administrator danych osobowych

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym na stronie arp.pl są: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Leasing sp. z o.o. Ze Współadministratorami można skontaktować się:

 1. W przypadku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.:

1) telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl,

3) listownie przesyłając informacje na adres ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".

 1. W przypadku ARP Leasing sp. z o.o.:

1) telefonicznie, pod numerem +48 22 583 84 26

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@arpleasing.pl,

3) listownie przesyłając informacje na adres ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu:

1) przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach podmiotów z Grupy ARP w zakresie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2) prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu automatycznych systemów wywołujących w zakresie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy w przypadku osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jakim są: udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane w formularzu kontaktowym, a także ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem mogą zostać przekazane przez Współadministratorów podmiotom przetwarzającym je na zlecenie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, świadczącym usługi IT). Dane mogą także zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.
 2. Podmiotem przetwarzającym na zlecenie Współadministratorów pozostaje ARP Informatyka sp. z o.o., z uwagi na świadczenie usług IT.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz kontaktowy. W innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, najpóźniej do czasu ustania obowiązków archiwizacyjnych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa, które można zrealizować poprzez kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:

1) prawo dostępu do treści swoich danych;

2) prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;

3) prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym);

4) prawo do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

6) prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W oparciu o dane osobowe ARP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo w działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Z tego względu w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach Podmiotów danych z tym związanych.

II. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

 1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ARP S.A. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. ARP S.A. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
 2. Przepływ danych osobowych pomiędzy poszczególnymi Spółkami wynika z relacji pomiędzy nimi w Grupie ARP i potrzeby centralizacji zarządzania poszczególnymi procesami. Nie narusza on w żaden sposób przepisów prawa. W ramach poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych Spółka zarządzająca lub koordynująca dany proces zobowiązana jest do spełnienia wobec Podmiotu danych obowiązku informacyjnego, jest również odpowiedzialna za realizację praw osób, których dane dotyczą.

III. Punkt kontaktowy

ARP S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się na początku niniejszej polityki.

IV. Zakres, sposoby i cele przetwarzania danych

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez ARP S.A. lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

1.1. Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające nasze strony internetowe lub korzystające z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują, przy czym zapewniamy, że zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.

1.2. Pliki logowania

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony. Następuje pobranie następujących danych:

1) informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

2) system operacyjny użytkownika,

3) adres IP użytkownika,

4) data i godzina wywołania strony,

5) strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową (tzw. referrer),

6) strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach logowania ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma w związku z tym miejsca.

1.3. Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać Państwa dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą pod adresem ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, np. przy wykorzystaniu narzędzi Google Analytics;

3) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4) prowadzenia marketingu i reklamy w ramach współpracy ARP S.A. z portalami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube)

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

3) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

4) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z ARP S.A. w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy

Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy między innymi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

3. Dodatkowe informacje w odniesieniu do korespondencji elektronicznej

Jeżeli chcą Państwo napisać do nas wiadomość e-mailową, proszę zwrócić uwagę na to, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

4. Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów

ARP S.A. przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osób kontaktowych po stronie klientów i potencjalnych klientów (ich pracowników lub przedstawicieli). Dane osobowe tego typu są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się ARP S.A., w tym w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

5. Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników narzędzi online

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas wcześniej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług oferowanych w trybie online.

6. Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych

Starając się dotrzeć do jak najszerszego grona osób zainteresowanych działalnością ARP S.A. prowadzimy profile i wchodzimy z Państwem w interakcje na portalach społecznościowych. Z tego względu współadministrujemy danymi osobowymi wraz z dostawcami tych portali. Więcej informacji o przetwarzaniu danych po stronie tych dostawców znajdą Państwo na stronach:

1) Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

2) Twitter: https://twitter.com/en/privacy

3) Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4) YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

V. Podstawy prawne przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez ARP S.A. (m.in.: www.arp.pl, www.bip.arp.pl, www.katowice.arp.pl, www.europark.arp.pl, www.tsse.arp.pl, www.baranow.com.pl, www.krasiczyn.com.pl, www.strefainwestycji.arp.pl), korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osób, które wypełniają formularz internetowy/kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne w celu dostarczenia informacji o naszych produktach i usługach lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na żądanie osoby podającej swoje dane.
 2. Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, podatkowych, sprawozdawczych lub rachunkowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z ARP S.A. w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do ARP S.A. lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

a) prawnie uzasadnionym interesie ARP S.A. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);

b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing);

c) wykonania zawartej umowy;

d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, archiwizacji, itp.).

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

a) prawnie uzasadnionym interesie ARP S.A. jako administratora danych (zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych);

b) zgodzie (w tym w szczególności zgodzie na e-mail marketing lub telemarketing).

 1. Jeżeli końcowi użytkownicy są również klientami ARP S.A. podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w odniesieniu do klientów ARP S.A. opisanych powyżej. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest, w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych, zgoda osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub prawnie uzasadniony interes ARP S.A. jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

VI. Okres przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ARP S.A. Stosownie do tego informujemy, że w przypadku, gdy ARP S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie:

 1. zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub zakończenia celu przetwarzania;
 2. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

VII. Odbiorcy danych

 1. Państwa dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na podstawie wymogów przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego zostały nam one przekazane. Jednocześnie deklarujemy, że korzystamy jedynie z usług podmiotów sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa Państwa danych. Umowy, w ramach których powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawierają zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony, zapewniających poufności, integralność i dostępność przekazywanych danych.
 2. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązującego prawa albo jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych (w tym karnoprawnych) lub procesu sądowego.
 3. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które ARP S.A. przetwarza jako administrator danych mogą być:

1) ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy);

2) podmioty świadczące usługi hostingowe;

3) podwykonawcy ARP S.A., świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, a także dostawcy usług, z pomocy których korzystamy;

4) podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych;

5) firmy windykacyjne;

6) audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

7) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

 1. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a ARP S.A. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
 2. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody;

2) prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;

3) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

4) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

7) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je w Państwa imieniu do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko w stosunku do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie Państwa zgody;

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 23 czerwca 2021 r.