< Powrót

EURO-PARK KOBIERZYCE

Park przemysłowy, utworzony na terenie gminy Kobierzyce (województwo dolnośląskie), obejmuje obszar Biskupic Podgórnych oraz Bielan Wrocławskich, o łącznej powierzchni ok. 410 ha, z czego 240 ha to tereny zagospodarowane, przeznaczone pod inwestycje (210 ha w Biskupicach Podgórnych i 30 ha w Bielanach Wrocławskich).

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić swoje możliwości inwestycyjne. Specjalny kwalifikator umożliwia policzenie wysokości wkładu własnego w inwestycję oraz przysługujące ulgi podatkowe.

  • Oblicz szybko swoje możliwości.
  • Wybierz docelowe miejsce prowadzenia działalności.
  • Dowiedz się o jak wysoką pomoc publiczną możesz się ubiegać.
Ikona

Powstanie EURO-PARKU KOBIERZYCE

EURO-PARK Kobierzyce został utworzony w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, powstałej w 2005 roku celem realizacji umów inwestycyjnych Rady Ministrów z LG Philips LCD (dzisiaj: LG Display LCD) oraz jego poddostawcami i kooperantami w zakresie realizacji inwestycji w produkcję TV LCD. W 2016 roku koncern LG Electronics podjął decyzję o przeniesieniu produkcji telewizorów z Biskupic Podgórnych (Podstrefa Wrocław-Kobierzyce) do Mławy, a na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce powstała pierwsza w Europie fabryka baterii do samochodów elektrycznych firmy LG Chem Energy (obecnie LG Energy Solution). W tej chwili zakład LG Energy Solution jest największą tego typu fabryką na świecie o mocach produkcyjnych 70 GWh pojemności baterii rocznie (dla porównania: TESLA Gigafactory w Nevadzie produkuje 20 GWh).

Celem EURO-PARKU KOBIERZYCE jest stymulacja rozwoju gospodarczego regionu, rozwój efektywności przemysłowej, pełne i zrównoważone wykorzystanie dobrze uzbrojonych terenów inwestycyjnych oraz tworzenie przestrzeni dla nowych inwestycji, przygotowanie terenów inwestycyjnych tworzonych na potrzeby inwestycji innowacyjnych i nowoczesnych.

Działalność strefy inwestycji

Działalność zarządzającego obszarem ma stymulować rozwój polskiej przedsiębiorczości i zachęcać do inwestowania na terenie Polski w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji.

W nowym prawodawstwie, tj. Ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, każdemu z zarządzających przydzielony został obszar, na którym realizuje on zadania określone w Ustawie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1351), Ministerstwo Rozwoju powierzyło ARP S.A. jako zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN wykonywanie zadań określonych w wymienionej ustawie na terenie części powiatu wrocławskiego (gmina Kobierzyce), o łącznej powierzchni 760,4602 ha, w tym m. in. na terenie EURO-PARK KOBIERZYCE.

Obowiązująca od 29 czerwca 2018 roku Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Uzyskanie tego rodzaju pomocy przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję jest uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości kojarzonej ze stopą bezrobocia i wielkością przedsiębiorcy) i jakościowych, szczegółowo opisanych w rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej.

Nowe przepisy umożliwiają inwestorowi wskazanie miejsce realizacji swojej inwestycji. Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Podstawą do skorzystania z tego rodzaju pomocy publicznej jest decyzja o wsparciu, wydawana przez zarządzającego obszarem z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki.

ARP S.A. inwestuje w nowoczesną i sprawną infrastrukturę oraz poszerza oferty terenów inwestycyjnych na zarządzanych przez siebie terenach oraz stale podnosi jakość swoich usług. Obsługa i wsparcie inwestorów prowadzone są na wielu płaszczyznach. ARP S.A. promuje przedsiębiorców i współpracuje m.in.: z klastrami, placówkami oświatowymi czy lokalnymi samorządami.

ARP S.A. aktywnie współpracuje z samorządami lokalnymi i regionalnymi w celu zagwarantowania inwestorom sprawnej realizacji nowych projektów.

Kółko w tle
Kółko w tle

Co warto wiedzieć o EURO-PARK KOBIERZYCE?

Obejmuje 1 gminę, znajduje się na w pełni uzbrojonych terenach, przygotowanych do pełnego wykorzystania przez inwestorów, przy dogodnych węzłach komunikacyjnych.

Posiada ponad 16 mld zł nakładów inwestycyjnych. Umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców (CIT lub PIT) realizujących nową inwestycję i zwolnienia z podatku od nieruchomości (Gmina Kobierzyce).

Oferuje ponad 10 tys. miejsc pracy, wsparcie instytucjonalne w zakresie rozbudów, ulepszenia infrastruktury i dostępności do rynków zbytu, a także usprawnień w zakresie dostępu do pracowników.

Angażuje 31 przedsiębiorców, oferując im pomoc informacyjną i merytoryczną, profesjonalną obsługę na każdym etapie inwestycji, współpracę innych inwestorów i zarządzającego EURO-PARK KOBIERZYCE, współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami okołobiznesowymi, zarządcami dróg i operatorami mediów, koordynację budowy i rozbudowy niezbędnych elementów infrastruktury, wydawanie uzgodnień technicznych, tworzenie grup zakupowych.

Wspiera przede wszystkim branże: motoryzacyjną, elektroniczną, maszynową, przemysł papierniczy.

Profesjonalna i sprawna obsługa pre- i postinwestycyjna, obsługa i wsparcie inwestorów w bieżącej działalności i na każdym etapie realizacji inwestycji, organizowanie wspólnych spotkań biznesowych i podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz pośredniczenie w kontaktach z urzędami i instytucjami wspierającymi działalność inwestorów.