< Powrót

SSE EURO-PARK MIELEC

EURO-PARK MIELEC to pierwsza Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) utworzona w Polsce. Została ustanowiona w 1995 roku i od samego początku jest zarządzana przez ARP S.A. Działalność obejmuje 33 podstrefy w 5 województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić swoje możliwości inwestycyjne. Specjalny kwalifikator umożliwia policzenie wysokości wkładu własnego w inwestycję oraz przysługujące ulgi podatkowe.

  • Oblicz szybko swoje możliwości.
  • Wybierz docelowe miejsce prowadzenia działalności.
  • Dowiedz się o jak wysoką pomoc publiczną możesz się ubiegać.
Ikona

Powstanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu

Przepisy regulujące funkcjonowanie stref ekonomicznych stanowiły, że strefa ta jest ściśle wydzielonym geodezyjnie obszarem naszego kraju. W odniesieniu do tego przepisu prawnego powierzchnia SSE EURO-PARK MIELEC wynosi 1723,9743 ha i jest zlokalizowana w 33 podstrefach w województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Bezpośrednim impulsem do stworzenia koncepcji strefy był kryzys WSK PZL-Mielec. Strefa powstała jako odpowiedź na wysokie bezrobocie i konieczność zagospodarowania majątku pozostałego po WSK. Otwarcie SSE EURO-PARK MIELEC – pionierskiego projektu w polskiej gospodarce – nastąpiło w 1995 roku – rok po uchwaleniu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Celem SSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenu i obniżenie bezrobcia.

25 lat Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
ARP S.A. to od 30 lat partner biznesowy dla firm, które chcą się rozwijać i inwestować

Specyfika działalności

Działalność na tym obszarze ma stymulować rozwój polskiej przedsiębiorczości i zachęcać do inwestowania na terenie Polski w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji.

W nowym prawodawstwie, tj. ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, każdemu z zarządzających przydzielony został obszar, na którym realizuje on zadania określone w ustawie. W strefie zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC znajduje się obszar obejmujący powiaty w województwach podkarpackim (bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski oraz dwa miasta na prawach powiatu: Krosno i Rzeszów) i lubelskim (lubartowski, lubelski, świdnicki i jedno miasto na prawach powiatu – Lublin).

Obowiązująca od 29 czerwca 2018 roku ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Uzyskanie tego rodzaju pomocy przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję jest uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości, kojarzonej ze stopą bezrobocia i wielkością przedsiębiorcy) i jakościowych (szczegółowo opisanych w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej) [link do załącznika do ustawy].

Nowe przepisy sprawiają, że inwestor może wskazać miejsce realizacji swojej inwestycji. Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Podstawą do skorzystania z tego rodzaju pomocy publicznej jest decyzja o wsparciu, wydawana przez zarządzającego obszarem z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki.

ARP S.A. inwestuje w nowoczesną i sprawną infrastrukturę oraz poszerza oferty terenów inwestycyjnych na zarządzanych przez siebie terenach, a także stale podnosi jakość swoich usług. Obsługa i wsparcie inwestorów prowadzone są na wielu płaszczyznach. ARP S.A. promuje przedsiębiorców i współpracuje m.in. z klastrami, placówkami oświatowymi i lokalnymi samorządami.

W ramach działalności klastrowej ARP S.A.:

  • wspiera działania podejmowane przez klastry, których jest członkiem (Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, Wschodni Sojusz Motoryzacyjny), w celu promocji branż i tworzenia dobrego klimatu do lokalizacji nowych inwestycji.

W ramach działalności na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, dopasowanego do potrzeb inwestorów, ARP S.A.:

  • podejmuje współpracę w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy z uczelniami i ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe,
  • wspiera rozwój kadr dla nowoczesnej gospodarki, wspierając dialog przedsiębiorców z instytucjami edukacyjnymi celem dostosowania do potrzeb lokalnego rynku,
  • realizuje projekt ARP Kadry dla przemysłu,
  • aktywnie współpracuje z samorządami lokalnymi i regionalnymi w celu zagwarantowania inwestorom sprawnej realizacji nowych projektów.

Kółko w tle
Kółko w tle

Co warto wiedzieć o EURO-PARK MIELEC?

Obejmuje 20 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu, znajduje się na w pełni uzbrojonych terenach, przygotowanych do pełnego wykorzystania przez inwestorów, przy dogodnych węzłach komunikacyjnych.

Posiada 11,7 mld zł nakładów inwestycyjnych. Umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców (CIT lub PIT) realizujących nową inwestycję i zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Oferuje 37,4 tys. miejsc pracy, wsparcie instytucjonalne w zakresie rozbudów, ulepszenia infrastruktury i dostępności do rynków zbytu, a także usprawnień w zakresie dostępu do pracowników.

Angażuje 230 przedsiębiorców, oferując im pomoc informacyjną i merytoryczną, profesjonalną obsługę na każdym etapie inwestycji, współpracę innych inwestorów i zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC, współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami okołobiznesowymi, zarządcami dróg i operatorami mediów, koordynację budowy i rozbudowy niezbędnych elementów infrastruktury, wydawanie uzgodnień technicznych, tworzenie grup zakupowych.

Wspiera przede wszystkim branże lotniczą, metalurgiczną, motoryzacyjną, obróbki drewna, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz IT.

W ramach programu Polska Strefa Inwestycji zdeklarowano 2,7 mld zł nakładów inwestycyjnych i blisko 1,1 tys. nowych miejsc pracy.