< Powrót

Zakończone restrukturyzacje

Skutecznie ratujemy od upadku firmy ważne dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Wprowadzamy i realizujemy program restrukturyzacji, który pozwala przedsiębiorstwom wrócić na ścieżkę rozwoju.

Na czym polega proces restrukturyzacji?

 1. Wielowymiarowa analiza obecnego stanu przedsiębiorstwa i przyczyn kłopotów (analizy due diligence w obszarze finansowym, prawnym, podatkowym itp).
 2. Analiza lub wsparcie w opracowaniu strategii rozwoju i planu restrukturyzacji.
 3. Bieżąca współpraca z zarządami spółek w zakresie wdrażania strategii rozwoju lub planu restrukturyzacji, w tym przede wszystkim w budowaniu dobrych relacji z interesariuszami.

POLREGIO

W 2015 roku ARP S.A. kupiło większościowy pakiet udziałów w POLREGIO. Rozpoczął się wieloletni i wieloetapowy proces restrukturyzacji, zakończony w 2019 roku.

Najbardziej widocznym efektem transformacji Przewozów Regionalnych jest ciągle modernizowany tabor, łączący ponad 1800 stacji w kraju i przewożący ponad 81 mln pasażerów rocznie. Powodzenie restrukturyzacji POLREGIO opierało się na szeregu filarów. Kluczowe zmiany w poszczególnych obszarach to:

Przewozy-Regionalne-logo.png

KOMFORT PASAŻERÓW

 • Nowoczesne pojazdy wyposażone w klimatyzację, bezprzewodowy Internet, gniazdka elektryczne, ładowarki indukcyjne, udogodnienia dla matek z dziećmi, osób niepełnosprawnych i rowerzystów,
 • 1780 terminali dla konduktorów do obsługi podróżnych wraz z terminalami umożliwiającymi płatność kartą płatniczą w pociągach,
 • możliwość zakupu biletów przez stronę internetową (własny system sprzedaży biletów online) oraz aplikację mobilną.

FINANSE

 • Oszczędności dzięki inwestycjom w tabor i jego utrzymanie,
 • nowe punkty tankowania pojazdów spalinowych w Rzeszowie i Kędzierzynie-Koźlu,
 • centralna procedura zakupu, pozwalająca radykalnie obniżyć koszty paliwa,
 • większa efektywność kosztowa dzięki wysokiej niezawodności i dostępności nowego oraz zmodernizowanego taboru,
 • ponad 9% oszczędności dzięki odejściu od rozliczania opartego na ryczałcie na rzecz rozliczenia energii trakcyjnej,
 • spółka osiągnęła rentowność rok po wdrożeniu planów restrukturyzacyjnych z wynikiem finansowym na poziomie 51 238,3 tys. zł w 2016 roku.

NOWOCZESNOŚĆ

 • Inwestycje w tabor: 5 spalinowych zespołów trakcyjnych, 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych i łącznie 42 zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne,
 • terminale konduktorskie oparte na systemie Android oraz zsynchronizowane z systemem sprzedaży biletów,
 • Centrum Przetwarzania Danych pozwalające scalić dotychczas rozproszone zasoby IT, dzięki czemu podniesiono poziom bezpieczeństwa danych i niezawodność środowiska teleinformatycznego.
polregio

TABOR

 • Wdrożenie optymalnego modelu funkcjonowania systemu utrzymania pojazdów,
 • podniesienie efektywności i skuteczności przeprowadzanych kontroli taboru i ruchu poprzez zmiany organizacyjne,
 • uruchomienie siatki głównych i pomocniczych Punktów Utrzymania Taboru.
PTS_Feniks_131-635x360.jpg

ZAŁOGA

 • Nowe instrukcje i grafiki pracy dla drużyn konduktorskich,
 • dostosowanie składu drużyn do zasobów taborowych,
 • usprawnienie komunikacji wewnątrz spółki,
 • ukierunkowanie pracowników na wielozadaniowość,
 • zmiana struktury organizacyjnej i poprawa warunków pracy,
 • zwiększona efektywność i wydajność administracji odpowiadającej za zarządzanie taborem oraz pracami eksploatacyjnymi,
 • zwiększenie dostępności szkoleń, w tym także na symulatorach pojazdów kolejowych.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 • Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne dzięki nowoczesnemu i ekologicznemu taborowi kolejowemu,
 • szkolenia drużyn trakcyjnych w zakresie jazdy ekologicznej w celu optymalizacji zużycia energii trakcyjnej,
 • oszczędności energii dzięki rekuperacji energii oraz ograniczeniu jej zużycia podczas odstawienia pojazdu,
 • spółka osiągnęła rentowność rok po wdrożeniu planów restrukturyzacyjnych z wynikiem finansowym na poziomie 51,24 mln zł w 2016 r. W 2019 r. (ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe) – czwarty rok z rzędu z dodatnim wynikiem finansowym – 29,38 mln zł.
polregio

ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH

W styczniu 2016 roku ARP S.A. poprzez swoją spółkę celową Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. (ŚKSM) kupiła od syndyka majątek, składający się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej (KKSM).

ARP S.A. zagwarantowało zachowanie integralności nabytego majątku KKSM oraz poniesienie nakładów na niezbędne inwestycje i kapitał obrotowy, wymagany do restrukturyzacji oraz kontynuacji działalności górniczej przez ŚKSM.

W drugiej połowie 2017 roku zarząd ŚKSM przeprowadził restrukturyzację majątkową, optymalizację kosztów usług zewnętrznych, poprawił efektywność procesów biznesowych. Dzięki tym działaniom ŚKSM w 2017 roku wypracowało ponad 800 tys. zł zysku, podczas gdy rok wcześniej spółka odnotowała prawie 16 mln zł straty.

jazwica.2018.08-24.jpg

W kolejnych latach sytuacja finansowa spółki uległa dalszej poprawie. W roku 2019 spółka zanotowała rekordową sprzedaż w swojej dotychczasowej historii (96,6 mln zł) oraz trzeci rok z rzędu zakończyła z dodatnim wynikiem finansowym (21,7 mln zł). Kolejnym wymiernym efektem działań naprawczych ŚKSM było zwiększenie mocy produkcyjnych spółki o 90% – wydobycie kruszyw wzrosło z ok. 2 mln ton w 2016 roku do poziomu 3,8 mln ton w 2019 roku.

W skład ŚKSM obecnie wchodzą 3 zakłady górnicze (kopalnie): Kopalnia Dolomitu Jaźwica (Chęciny koło Kielc), Kopalnia Dolomitu Laskowa (Miedziana Góra) oraz Kopalnia Dolomitu Winna (gmina Łagów). Wszystkie kopalnie w ostatnich latach przeszły ogromne procesy modernizacyjne, wpływające na podniesienie bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie uciążliwości, mających wpływ na środowisko i warunki życia okolicznych mieszkańców.

Analizując proces restrukturyzacji ŚKSM w latach 2017–2019, w tym zakres modernizacji oraz wdrożeń nowych rozwiązań, należy wskazać na następujące działania w obszarach:

jazwica.2018.08-21.jpg

PRODUKCJI

 • modernizacja i odnowienie ciągów technologicznych,
 • zakup i odbudowa ładowarek oraz wozideł technologicznych,
 • zwiększenie mocy produkcyjnych, w tym rozbudowa i budowa nowych zakładów przeróbczych,
 • poprawa i utrzymanie jakości produkowanych kruszyw,
 • zwiększenie liczby produkowanych asortymentów kruszyw,
 • nowoczesny system sterowania zakładem (MES), możliwość obserwowania produkcji za pośrednictwem kamer,
 • kompleksowe wykonywanie robót strzałowych przez firmę zewnętrzną,
 • poprawa dziennej wydajności zakładów górnicznych.
jazwica.2018.08-28.jpg

FINANSÓW

 • zwiększenie udziału wolumenu frakcji grysowych w łącznej sprzedaży przy jednoczesnym spadku udziału frakcji łamanych,
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki wymianie i zastąpieniu maszyn zakładów przeróbczych,
 • ograniczenie zużycia paliw przez pojazdy i mobilne maszyny oraz podniesienie wykorzystania/wydajności zakładów przeróbczych,
 • optymalizacja struktury klientów i koncentracja na regularnych odbiorcach kruszyw,
 • wdrożenie kilku modułów informatycznych (obsługa podstawowych funkcji) z możliwością ich dalszej rozbudowy w kierunku systemu ERP,
 • optymalizacja kosztów transportu kruszyw,
 • likwidacja nierentownej kopalni piasku,
 • kontroling operacyjny produkcji i sprzedaży kruszyw, w tym kontrola zapasów,
 • już rok po wdrożeniu planu naprawczego rentowność operacyjna ŚKSM zamknęła się z dodatnim wynikiem EBITDA w kwocie 9,2 mln zł (zysk netto w kwocie blisko 1 mln zł).
jazwica.2018.08-27.jpg

PRACOWNICY

 • poprawa komfortu pracy i podniesienie bezpieczeństwa pracy w zakładach przeróbczych,
 • zmiana organizacji pracy, w tym optymalizacja zatrudnienia, przekwalifikowania i przesunięcia pomiędzy stanowiskami,
 • zmiana warunków układu zbiorowego (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
 • proces wartościowania stanowisk stał się podstawą do podwyżek wynagrodzeń.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

 • działania zmierzające do zmniejszenia poziomu hałasu i zapylenia, np. budowa myjni samochodowych, zabudowa pyło- oraz dźwiękochłonna (ściany akustyczne), modernizacja systemów zraszania,
 • ograniczenie emisji spalin dzięki modernizacji i wymianie maszyn oraz pojazdów,
 • monitoring i przestrzeganie wymogów środowiskowych w ramach posiadanych koncesji.
ŚKM_jazwica.jpg

H. CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH

W latach 2015–2018 w spółce H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych zostały przeprowadzane działania o charakterze restrukturyzacyjnym, polegające w pierwszej kolejności na ustabilizowaniu sytuacji w przedsiębiorstwie, a następnie na zwiększeniu efektywności operacyjnej i wprowadzeniu nowej oferty produktowej.

logo_FPS_kolor_cmyk.png

ROZSZERZENIE OFERTY

 • oferta produktowa została rozszerzona o modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych, lokomotyw SM 42 oraz wózków 25AN,
 • wprowadzono projekty nowych produktów – m.in. dwusystemowy pojazd spalinowo-elektryczny PLUS

UNOWOCZEŚNIENIE PROCEDUR

 • usprawnione procesy raportowania, informacji zarządczej oraz budżetowania, szczególnie w obszarze zarządzania kontraktami i rozliczania produkcji,
 • sprawna organizacja zakupowa i logistyka wewnętrzna,
 • wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERP.
fps 1.jpg

MODERNIZACJA PRODUKCJI

 • skrócenie czasu postoju modernizowanych wagonów na terenie fabryki,
 • przyspieszenie czasu modernizacji wagonów,
 • opracowanie i wdrożenie zrównoważonego procesu produkcyjnego, opartego na zasadach lean manufacturing,
 • opracowanie i wdrożenie programu 5S,
 • opracowanie i wdrożenie programu Kaizen.

USPRAWNIENIE SYSTEMU HR ORAZ WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

 • elastyczny system wynagrodzeń dostosowany do potrzeb pracowników,
 • jasny system motywacyjny i podział obowiązków,
 • aktywne zarządzanie zespołami.
fps2.jpg

FINANSE

 • terminowa spłata zawartych z wierzycielami ugód,
 • wprowadzenie zarządzania finansami, kontrolingu oraz budżetowania,
 • stabilne i bliskie relacje z kluczowymi dostawcami,
 • wydłużenie terminów płatności za dostawy głównych komponentów do 60 i 90 dni,
 • pozyskanie finansowania na realizacje nowych projektów,
 • uzyskanie grantów z NCBiR na innowacyjne pojazdy.

MAJĄTEK

 • optymalizacja wykorzystywanego majątku,
 • inwestycje w obszarze produkcji rzędu 8,5 mln zł.

Wymiernym efektem podjętych działań było wypracowanie przez spółkę w 2018 roku zysku finansowego oraz terminowa realizacja podpisanych kontraktów handlowych.

Kolejnictwo_Cegielski.jpg