Patryk Filipiak

Do­­k­tor na­­­uk pra­­w­nych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wspó­­­łau­­­tor i re­­­da­­k­tor ko­­­me­­n­ta­­­rza do pra­­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go, ko­­­me­­n­ta­­­rza do upa­­­dło­­­­­ści ko­­n­su­­­me­n­c­kiej i ko­­­me­­n­ta­­­rza do roz­­­po­­­rzą­­­dze­­­nia 2015/848 w spra­­­wie po­­­stę­­­po­wa­­­nia upa­­­dło­­­­­ścio­­we­­go. Wspó­łau­tor Sy­ste­mu Pra­wa Upa­dło­ścio­we­go i Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz ki­­l­ku­­­dzie­­­się­­­ciu in­­­nych pu­­­bli­­­ka­­­cji z dzie­­­dzi­­­ny pra­­­wa go­­­spo­­­da­­r­cze­­­go.

Brał udział w pracach legislacyjnych nad ustawą - Pra­­­wo re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ne, za co zo­­stał odz­na­­­czo­­­ny me­­­da­­­lem Min.Spr.za za­­­słu­­­gi dla wy­­­mia­­­ru spra­­­wie­­­dli­­­wo­­­­­ści. Członek zespołów legislacyjnych w Min.Zdrowia, w Min.Gospodarki oraz przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Członek INSOL-EUROPE, CERIL, KIDR. Ek­spert Ba­n­ku Świa­­to­­we­­go oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Li­­­ce­­n­cjo­­­no­­­wa­­­ny do­­­ra­­d­ca re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ny (nr lic. 624). Nadano mu tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Czynny zarządca, nadzorca sądowy oraz syndyk.

Arbiter stały w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

patryk filipiak