POMOC PUBLICZNA (Polska Strefa Inwestycji) Jak otrzymać decyzję o wsparciu?

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorca ma możliwość uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłowego lub nowoczesnych usług dla biznesu, a inwestycja może być realizowana zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

Decyzja o wsparciu

Pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego udzielana jest przedsiębiorcy na nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu, którą w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje zarządzający obszarem. Wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy na czas oznaczony, a czas obowiązywania zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru.

Warunki dla projektu inwestycyjnego przedsiębiorcy ubiegającego się o decyzję o wsparciu:

  • planowana działalność jest zgodna z ustawodawstwem,
  • spełnia kryterium ilościowe i jakościowe,
  • projekt spełnia definicję nowej inwestycji, zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji.

Agencja Rozwoju Przemysłu, zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC wydaje decyzje o wsparciu w ramach określonego obszaru.

PSI-Logo-Kolor2 (00000002)
Mielec
Kółko w tle
Kółko w tle

Najwyższy poziom pomocy publicznej w UE, wynoszący do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Najdłuższy w kraju okres ważności decyzji, do 15 lat.

Minimum 200 tyś zł nakładów poniesionych na inwestycję.

Profesjonalna obsługa na każdym etapie inwestycji

Sprawdź czy Twój projekt inwestycyjny kwalifikuje do uzyskania wsparcia

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić swoje możliwości inwestycyjne. Specjalny kwalifikator umożliwia policzenie wysokości wkładu własnego w inwestycję oraz przysługujące ulgi podatkowe.

  • Oblicz szybko swoje możliwości.
  • Wybierz docelowe miejsce prowadzenia działalności.
  • Dowiedz się o jak wysoką pomoc publiczną możesz się ubiegać.
Ikona

1) pobierz wniosek i wypełnij go - formularz wniosku zgodny ze wzorem załączonym do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

2) uzupełniony wniosek w formie papierowej przekaż do Oddziału ARP S.A. w Mielcu

3) wniosek zostanie zweryfikowany pod względem profilu planowanej inwestycji oraz spełnienia kryteriów ilościowych, jakościowych (w przypadku wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów zarządzający poprosi o uzupełnienie zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego)

4) w przeciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (w szczególnie skomplikowanych sprawach czas może wydłużyć się), ARP S.A. wyda w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki decyzję o wsparciu