EURO-PARK MIELEC Obszar, zarządzający

EURO-PARK MIELEC to pierwsza Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) utworzona w Polsce. Została ustanowiona w 1995 roku i od samego początku zarządzana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Bezpośrednim impulsem do stworzenia koncepcji strefy był kryzys WSK PZL-Mielec. Strefa powstała jako odpowiedź na wysokie bezrobocie i konieczność zagospodarowania majątku pozostałego po WSK. Otwarcie SSE EURO-PARK MIELEC – pionierskiego projektu w polskiej gospodarce – nastąpiło w 1995 roku – rok po uchwaleniu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Koncepcja obszaru inwestycyjnego z prawem do uzyskania ulgi podatkowej znalazła naśladowców. W całej Polsce powstały kolejne tego rodzaju wyodrębnione administracyjnie strefy, a głównym zadaniem zarządzającego obszarem SSE było pozyskiwanie projektów, tworzących nowe miejsca pracy.

Przełomowy moment nastąpił w 2018 roku. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła szereg zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowe przepisy sprawiają, że inwestor może wskazać miejsce realizacji swojej inwestycji, na obszarze całej Polski, zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

W nowym prawodawstwie każdemu z zarządzających przydzielony został obszar, na którym realizuje on zadania określone w ustawie. Agencji Rozwoju Przemysłu, jako zarządzającemu obszarem, będącym we właściwości zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC przypisano obszar obejmujący powiaty w województwach: podkarpackim (bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski oraz dwa miasta na prawach powiatu: Krosno i Rzeszów) i lubelskim (lubartowski, lubelski, świdnicki i jedno miasto na prawach powiatu – Lublin).

Mielec

Misją zarządzającego obszarem jest tworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową. Realizuje ją, prowadząc działania na rzecz wzrostu inwestycji prywatnych o wysokiej wartości dodanej.

ARP S.A., inwestując w nowoczesną i sprawną infrastrukturę, poszerza oferty terenów inwestycyjnych na zarządzanych przez siebie terenach, a także stale podnosi jakość swoich usług. Obsługa i wsparcie inwestorów prowadzone są na wielu płaszczyznach. ARP S.A. promuje przedsiębiorców i współpracuje instytucjami otoczenia biznesu: klastrami (Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, Wschodni Sojusz Motoryzacyjny), placówkami oświatowymi (projekt Kadry dla przemysłu) i lokalnymi samorządami, celem zagwarantowania inwestorom sprawnej realizacji nowych projektów inwestycyjnych.

Spot promujący obszar SSE EURO-PARK MIELEC