Pożyczki z BONUSEM

dla zielonych inwestycji i zielonych przedsiębiorców

Warunki udzielenia pożyczki na refinansowanie inwestycji (z bonusem dla zielonych przedsiębiorców i zielonych inwestycji):

 • Refinansowanie udokumentowanych nakładów na realizację projektów inwestycyjnych poniesionych po 1 stycznia 2021 roku, w tym spłata zobowiązania finansowego zaciągniętego (kredyt, pożyczka) na realizację inwestycji - dla inwestycji ukończonych;
 • Finansowanie ukończenia realizowanej inwestycji, której budżet uległ zwiększeniu wskutek wzrostu kosztów lub jej zakresu, obowiązkowe refinansowanie spłaty zobowiązania finansowego (kredyt, pożyczka) zaciągniętego na realizację inwestycji. Możliwość refinansowania udokumentowanych nakładów dla inwestycji rozpoczętych nie wcześniej niż w 1 stycznia 2021 roku;
 • wkład własny na poziomie 20% wartości inwestycji netto;
 • dla dużych firm oraz firm z sektora MŚP posiadających zdolność do spłaty, prowadzących działalność gospodarczą od min. 24 miesięcy, o obrotach powyżej 4 mln zł, prowadzących pełną księgowość, posiadających dodatnie wyniki za ostatni rok obrotowy (pozytywna EBITDA i wynik netto);
 • kwota pożyczki od 0,8 mln zł do 20 mln zł;
 • finansowanie w PLN;
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża, dla MŚP zgodna z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym, dla dużych przedsiębiorców marża uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jakości zabezpieczeń;
  Możliwość obniżenia marży o 0,5 p.p. dla „zielonych” przedsiębiorców i „zielonych” inwestycji;
 • prowizja przygotowawcza: 0,2% dla MŚP oraz 0,4% dla dużych firm;
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku;
 • brak prowizji od niewykorzystanej kwoty;
 • prowizja za przedterminową spłatę: 1% w przypadku spłaty ze środków z innych instytucji finansowych, 0% w przypadku spłaty ze środków z innych źródeł;
 • zabezpieczenie pożyczki: minimum 120% kwoty pożyczki - na przedmiocie inwestycji (hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych, inne standardowe zabezpieczenia na majątku trwałym akceptowane przez ARP S.A.), oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Zielony przedsiębiorca:

to firma uzyskująca 90% przychodów ze sprzedaży (za ostatnie 12 miesięcy), w ramach następujących działalności: (energia odnawialna, efektywność energetyczna, mobilność bezemisyjna i niskoemisyjna, zielone technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), gospodarka o obiegu zamkniętym, zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling, zasoby wodne i zapobieganie zanieczyszczeniom, rozwiązania oparte na przyrodzie, przetwórstwo rolne).
Zrealizował inwestycję z zakresu redukcji emisji GHG, spadku zużycia energii, zmniejszenie zużycia wody, redukcję emisji do powietrza (PM10/PM2,5/NOx), zastępowania surowców pierwotnych materiałami lub substancjami wtórnymi/recyklingowymi.

Posiada certyfikat środowiskowy: (ISO 50001, 50004 – zarządzanie energią, ISO 14001 - zarządzanie środowiskowe, ISO 14090 - adaptacja do zmian klimatu, EMAS).
Jest beneficjentem wyróżnień przyznawanych w zakresie czystej (clean-tech) lub zielonej technologii (green- tech).

Zarejestrował jedno prawo własności intelektualnej związane z odnawialnymi lub czystymi technologiami związane ze zrównoważonym klimatem i środowiskiem oraz zamierza kontynuować prace w celu implementacji zarejestrowanej technologii. Zarejestrował znak ekologiczny (potwierdzony przez: EMAS: European Eco-Management and Audit Scheme EU Ecolabel, EU organic products label).

Zielona inwestycja:

Inwestycje związane z: pozytywnym wpływem na środowisko, ochroną i przywracaniem bioróżnorodności i ekosystemów, łagodzeniem zmian klimatu, adaptacją do zmian klimatu, przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.