Regulacje prawne dot. działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na podstawie decyzji o wsparciu:

 1. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. -----> Ustawa
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu. -----> Rozporządzenie_decyzje
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym. -----> Rozporządzenie_obszary
 4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. -----> Rozporządzenie_pomoc_publiczna
 5. SZCZEGÓŁOWE kryteria jakościowe. -----> Kryteria_jakosciowe_2023
 6. Plan Rozwoju Inwestycji do 2024 (z perspektywą do 2030) dla obszaru zarządzanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. - zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN
 7. Regulamin Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN -----> Regulamin TSSE


Zestaw aktów prawnych regulujących działalność TSSE na podstawie zezwolenia:

 • Ustawa z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 282).
 • Ustawa z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z poźn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.jedn. Dz.U. 2007 r., poz. 404)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (t.jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1306).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. 113.941.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz.U. Nr 254, poz. 2549)
 • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z dnia 4 marca 2006 r.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).