Transformacja cyfrowa polskich MŚP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Transformacja cyfrowa polskich MŚP” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja Projektu „Transformacja cyfrowa polskich MŚP”.

Nabór Partnera do projektu ma na celu wyłonienie podmiotu, który wniesie do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne, finansowe oraz wspólnie z Liderem projektu będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (liderem), a Partnerem/ Partnerami wyłonionym/wyłonionymi w drodze niniejszego konkursu.

Dopuszcza się zawarcie umowy o partnerstwie z więcej niż jednym Podmiotem.

Projekt ma na celu wsparcie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwach Grantobiorców rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: np.: produkcji, procesów, produktów, usług, modelu biznesowego oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Grupą docelową, do której skierowany jest projekt są polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Natomiast planowany termin realizacji projektu jest to marzec 2023 r. – wrzesień 2028 r.

Formularz oferty na partnera do projektu

Ogłoszenie

Informacja o wyborze Partnera