INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Administrator danych osobowych:

1.     Informujemy, że ARP S.A. jest administratorem danych osób fizycznych zawierających umowę/realizujących współpracę, osób reprezentujących drugą stronę umowy/współpracy, osób podanych do kontaktu, a także innych osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy/realizację współpracy.

2.     Z ARP S.A. można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@arp.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".

Inspektor ochrony danych:

ARP S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP S.A.: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".

Cele, podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez ARP S.A. w celu:

1)     spełnienia wymogów prawnych przez ARP S.A., w szczególności podatkowych, rachunkowych
i archiwizacyjnych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2)     realizacji prawnie uzasadnionych interesów ARP S.A. jako administratora jakimi są m.in. prawidłowa realizacja umowy/współpracy, a także ustalenie, dochodzenie
i obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan drugą stroną umowy/współpracy, ARP S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy/współpracy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zakres danych:

1.   W przypadku osób fizycznych, będących drugą stroną umowy/współpracy z ARP S.A.  oraz osób reprezentujących kontrahenta ARP S.A. zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię (imiona), nazwisko, numer NIP lub PESEL, zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) i miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne dane przekazane ARP S.A.

2.     W przypadku innych osób wskazanych do kontaktu lub osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy/współpracy z ARP S.A. zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię (imiona), nazwisko, zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) i miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne dane przekazane ARP S.A.

Odbiorcy danych:

1.     Pani/Pana dane osobowe ARP S.A. może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania).

2.     Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu ARP S.A. jest ARP Informatyka sp. z o.o., który zapewnia obsługę teleinformatyczną procesów przetwarzania danych.

3.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa zostanie wykonana/ współpraca zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa, które można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w ARP S.A. (dane kontaktowe powyżej):

1)     prawo dostępu do treści swoich danych,

2)     prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych,

3)     prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym),

4)     prawo do ograniczenia przetwarzania,

5)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy jest Pani/Pan drugą stroną umowy/współpracy z ARP S.A.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Źródło pochodzenia danych:

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione ARP S.A. przez drugą stronę umowy/współpracy (kontrahenta)/.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe ARP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.