INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

  1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO danych osobowych osób, które wypełniły formularz rejestracyjny udziału w Pikniku Firmowym.
  2. Z ARP można skontaktować się telefonicznie pod numerem: (+48) 22 695 36 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. - wejście "C".

Inspektor ochrony danych

ARP oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP S.A.: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. - wejście "C".

Cele i podstawy prawne przetwarzania

  1. Dane osobowe zamieszczone w formularzu będą przetwarzane przez ARP na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promocji ARP, w tym przygotowania i organizacji wydarzenia Piknik Firmowy.
  2. Ponadto dane osobowe obejmujące informację o fakcie zaszczepienia przeciw COVID-19 będą przetwarzane przez ARP na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, które dobrowolnie okażą przed wejściem na wydarzenie dokument potwierdzający fakt zaszczepienia (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu umożliwienia udziału w Pikniku Firmowy.

Odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające

  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w formularzu mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ARP, w celu ich przechowywania (hostingodawcom) oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia tych danych. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ARP jest ARP Informatyka sp. z o.o., która świadczy dla administratora usługi IT.
  2. Pani/Pana dane osobowe obejmujące informację o fakcie zaszczepienia przeciw COVID-19 będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników ARP tylko do wglądu i nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Okres przetwarzania danych

  1. Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w formularzu będą przetwarzane przez ARP przez okres niezbędny do przygotowania, organizacji i przeprowadzenia Pikniku Firmowego.
  2. Dane osobowe obejmujące informację o fakcie zaszczepienia przeciw COVID-19 będą przetwarzane przez ARP przez okres udostępnienia ich przez Panią/Pana do wglądu.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do danych osobowych;

2) sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

3) usunięcia danych osobowych;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie danych przetwarzanych na postawie wyrażonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie,

7) przenoszenia danych osobowych;

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W oparciu o dane osobowe ARP nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej wymagane do wzięcia udziału w Pikniku Firmowym organizowanym przez ARP.