Deklaracja dostępności Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie mają napisów dla osób niesłyszących. Wynika to z faktu, że w większości zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Nowo umieszczane filmy będą sukcesywnie publikowane wraz z napisami.

Na stronie znajdują się treści, które w wyniku obiektywnych przesłanek nie mogły zostać w pełni dostosowane (wnioski dotacyjne i inne dokumenty, których autorem pierwotnym nie jest ARP S.A.).

Na stronie znajdują się archiwalne materiały przedstawiające w sposób graficzny część procesów i programów Agencji Rozwoju Przemysłu. Z uwagi na ich archiwalny charakter nie ma zasadności dostosowywania takich materiałów.

Może się również zdarzyć sytuacja, że niektóre, niewymienione dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Na stronie internetowej można korzystać z nawigacji i skrótów klawiaturowych, zmiany kontrastu czy wielkości czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z pod adresem e-mail: lub telefonicznie pod numerem: 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy kierować do wskazanej powyżej osoby kontaktowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.