Pożyczka Obrotowa z gwarancją płatniczą KUKE

Nowy model wsparcia polskich eksporterów, dostępny w ramach gwarancji spłaty pożyczki.

Kółko w tle
Kółko w tle

Umowa zawarta pomiędzy ARP.S.A. a KUKE S.A. obejmuje współpracę w zakresie oferowania płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych dla pożyczek obrotowych na finansowanie kontraktów eksportowych.

Instrumenty te, posiadając gwarancje Skarbu Państwa, zabezpieczają instytucji finansującej, do 80 proc. wartości pożyczki udzielonej eksporterowi na realizację kontraktów lub finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa, której celem jest zwiększenie potencjału eksportowego firmy.

Pożyczki Obrotowe udzielane z gwarancją spłaty pożyczek będą realizowane w dwóch dostępnych wariantach:

Podejście limitowe:

 • główne kryterium przyznania limitu gwarancyjnego jest spełnione w sytuacji gdy suma przychodów eksportera ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych (jednostkowych lub skonsolidowanych) stanowi ≥ 20% w sumie łącznych przychodów ze sprzedaży z tych samych okresów;
 • przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie terminowej spłaty pożyczki obrotowej udzielonej eksporterowi;
 • kwota pożyczki : od 0,8 mln PLN;
 • waluta: PLN;
 • okres spłaty pożyczki do 719 dni (dla każdego zobowiązania możliwego do wyodrębnienia na podstawie zapisów umowy pożyczkowej); w przypadku braku wyodrębnienia poszczególnych zobowiązań okres od pierwszej wypłaty do ostatniej spłaty wynosi do 719 dni, (do 2 lat);
 • limit na eksportera ustalany jest na 12 miesięcy, po tym okresie zostanie dokonana weryfikacja spełnienia kryterium limitowego oraz wysokości limitu;
 • gwarancja pokrywa 80% udzielonego finansowania eksporterowi, pozostałe zabezpieczenia materialne (hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą min. 40% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej;
 • wysokość opłat za udzielenie gwarancji określa KUKE indywidualnie na podstawie oceny kondycji finansowej eksportera;
 • pozostałe opłaty za udzielenie pożyczki obrotowej jest zgodne z siatką marż w parametryzatorze pożyczkowym.

Podejście indywidualne:

 • w ramach tego podejścia istnieje możliwość jednoczesnego skorzystania z dwóch następujących wariantów dostępnych gwarancji, tj. gwarancji spłaty pożyczki przeznaczonej na rozwój działalności eksportera, finansowania konkretnego kontraktu eksportowego oraz gwarancji związanej z dostawami pod indywidualny kontrakt eksportowy;
 • gwarancja spłaty pożyczki będzie udzielana w ramach umowy indywidualnej,
 • w przypadku gdy finansowanie będzie przeznaczone na realizację wskazanego kontraktu/kontraktów eksportowych, wówczas oprócz dokumentów finansowych analizie KUKE będzie podlegał również kontrakt/y eksportowe,
 • kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN;
 • waluta: PLN;
 • okres spłaty zobowiązania pożyczkowego związanego z kontraktem eksportowym będzie wynosił do 719 dni licząc od pierwszej wypłaty do ostatniej spłaty;
 • gwarancja pokrywa 80% udzielonego finansowania eksporterowi, pozostałe zabezpieczenia materialne (hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą min. 40% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej;
 • gwarancja KUKE dostępna jest dla przedsiębiorców będących eksporterami lub realizujących kontrakty eksportowe;
 • wysokość opłat za udzielenie gwarancji określa KUKE indywidualnie na podstawie oceny kondycji finansowej eksportera;
 • pozostałe opłaty za udzielenie pożyczki obrotowej jest zgodne z siatką marż w parametryzatorze pożyczkowym.

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Skontaktuj się z ekspertem