Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu

Data dodania: 2009-10-10
W związku z publikacjami na temat przekazanych przez CBA dokumentów dotyczących rzekomych nieprawidłowości w procesie sprzedaży aktywów stoczniowych, Agencja Rozwoju Przemysłu oświadcza, że publikacje te zawierają informacje nieprawdziwe.

W związku z publikacjami na temat przekazanych przez CBA dokumentów dotyczących rzekomych nieprawidłowości w procesie sprzedaży aktywów stoczniowych, Agencja Rozwoju Przemysłu oświadcza, że publikacje te zawierają informacje nieprawdziwe.

1) W wycenach spółek Europlazma Serwis Sp. z o.o. i Euro-Guard Sp. z o.o., przygotowanych przez zewnętrzną firmę uwzględnione zostały zobowiązania Stoczni wobec ww. spółek.

2) Zbycie tych spółek odbywało się w ramach konkurencyjnych przetargów, w których każdy mógł wziąć udział.

3) Żadne zaległe zobowiązania Stoczni wobec powyższych spółek nie zostały dotąd zrealizowane. Nie może do tego dojść przed zatwierdzeniem przez sąd planu podziału.

 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące procesu sprzedaży działów spółek Europlazma Serwis Sp. z o.o. i Euro-Guard Sp. z o.o oraz regulowania wierzytelności w trakcie postępowania kompensacyjnego

 
EUROPLAZMA SERWIS SP. Z O.O.
 

1.     Przedmiotem sprzedaży w toku postępowania kompensacyjnego było 1900 udziałów w Spółce.

2.     Udziały sprzedawane były w ramach Przetargu nr 25.

3.     Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 762.000 zł.

4.     Oświadczenia rejestracyjne do przetargu złożyły:

Jan Woźniak

Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o.

Gdynia-Shipyard Sp. z o.o.

5.     Wadium zostało wpłacone przez:

Jan Woźniak

Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o.

6.     W I i II etapie przetargu udział wzięły:

Jan Woźniak

Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o.

7.     Przetarg wygrał pan Jan Woźniak. Cena sprzedaży wyniosła 783.000 zł.

8.     Ostateczna umowa sprzedaży podpisana została z Panem Janem Woźniakiem przy cenie sprzedaży 783.000 zł w dniu 26.05.2009 r.

 
EURO-GUARD SP. Z O.O
 

1.     Przedmiotem sprzedaży w toku postępowania kompensacyjnego było 2.185 udziałów w Spółce.

2.     Udziały sprzedawane były w ramach Przetargu nr 26.

3.     Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 284.000 zł.

4.     Oświadczenia rejestracyjne do przetargu złożyły:

Jan Woźniak

TFS Sp. z o.o.

Gdynia-Shipyard Sp. z o.o.

5.     Wadium zostało wpłacone przez:

Jan Woźniak

TFS Sp. z o.o.

6.     W I i II etapie przetargu udział wzięły:

Jan Woźniak

TFS Sp. z o.o.

7.     Przetarg wygrał pan Jan Woźniak. Cena sprzedaży wyniosła 420.000 zł.

8.     Ostateczna umowa sprzedaży podpisana została z Panem Janem Woźniakiem przy cenie sprzedaży 420.000 zł.

 

Wartość przedmiotu sprzedaży została ustalona przez wyłonioną w trybie przetargu firmę Dariusz Zarzecki Doradztwo Ekonomiczne.

 

Informacja na temat regulowania wierzytelności w trakcie postępowania kompensacyjnego

 
 

·        Spłata wierzycieli w czasie trwania Postępowania Kompensacyjnego nie jest dopuszczalna przed zatwierdzeniem przez sąd planu podziału.

 

Na zasadzie wyjątku Ustawa przewiduje możliwość dokonywania spełniania świadczeń na rzecz wierzycieli za zgodą Rady Wierzycieli przed faktem zatwierdzenia planu podziału przez sąd.

 

Stanowi o tym art. 59 Ustawy kompensacyjnej. Przepis ten przewiduje dokonywanie płatności przez Zarządcę Kompensacji z tytułu zobowiązań powstałych przed wszczęciem postępowania kompensacyjnego, jeżeli (i) jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, (ii) w celu ochrony wartości majątku stoczni podlegającego sprzedaży. Takie czynności mogą być dokonywane wyłącznie po zasięgnięciu opinii Rady wierzycieli. Posiedzenia Rady wierzycieli odbywają się w obecności obserwatorów Komisji Europejskiej.

 

·        Spłata wierzycieli po zatwierdzeniu planu podziału przez sąd - ostatnim etapem postępowania kompensacyjnego.

 

Zgodnie z art. 108 Ustawy kompensacyjnej Zarządca Kompensacji sporządza plan podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych (także z dochodu uzyskanego z wydzierżawienia przedsiębiorstwa stoczni) po:

 

a)     dokonaniu sprzedaży składników majątku,

b)    zatwierdzeniu listy wierzycieli przez sąd.

 

Żaden z faktów, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej, nie nastąpił.

 

·        Plan podziału, który sporządza Zarządca Kompensacji, podlega zatwierdzeniu przez sąd.

 

Dopiero po zatwierdzeniu przez sąd planu podziału, Zarządca Kompensacji, na zasadzie art. 113 ust. 1 Ustawy, dokonuje podziału środków na spłatę wierzytelności.

 

·        Żadne wierzytelności, które zostały zgłoszone na podstawie przepisów Ustawy Kompensacyjnej, w tym zabezpieczone na majątku stoczni, nie zostały spłacone do dnia dzisiejszego, gdyż cały proces sprzedaży składników majątku stoczni, jest w toku.

 

Na zasadzie, art. 59 Ustawy Kompensacyjnej (za zgodą Rady wierzycieli) były spełnianie niektóre świadczenia z umów wzajemnych, jeżeli usługi lub/i dostawy realizowane przez stronę takiej umowy wzajemnej były niezbędne do zakończenia produkcji stoczniowej.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z pismem Komisji Europejskiej - zgody na przedłużenie procesu kompensacyjnego, rozliczenie procesu sprzedaży prowadzonego na podstawie Ustawy Kompensacyjnej, może zostać dokonane do końca roku 2010.