Zgodnie z zapowiedziami – ARP S.A. przygotowała założenia nowej strategii spółki

Data dodania: 2014-08-29
Inwestycja w inteligentny rozwój

Inwestycja w inteligentny rozwój

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przedstawiła Ministerstwu Skarbu Państwa założenia do nowej strategii rozwoju spółki na lata 2014-2020. Zakończenie prac nad dokumentem planowane jest w październiku.

Zgodnie z założeniami, nowa Strategia ARP będzie opierała się na trzech filarach. Pierwszy z nich to innowacje. Jego celem będzie wspieranie budowy gospodarki opartej o wiedzę oraz zwiększenie konkurencyjności i przyspieszenie rozwoju polskiego przemysłu, co oznacza znaczący wzrost inwestycji w innowacje.

ikona_strategiaDrugim filarem przygotowywanej strategii będzie restrukturyzacja. Zakłada on kontynuację wsparcia procesów restrukturyzacyjno-rozwojowych.

Trzeci filar strategii to budowanie wartości zasobów Agencji. Jego celem będzie wzrost  wartości głównych aktywów ARP S.A., tj. spółek i nieruchomości oraz rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A.

Położenie głównego nacisku na innowacje to odpowiedź Agencji Rozwoju Przemysłu na zmieniające się priorytety dla polskiej gospodarki.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego przemysłu w obszarze nowatorskich technologii i produktów i chcemy wykorzystać potencjał i zasoby jakimi dysponuje ARP S.A. Zbudujemy ekosystem wsparcia, czyli optymalne warunki umożliwiające tworzenie innowacji na wszystkich jej etapach rozwoju – podkreśla Aleksandra Magaczewska, prezes zarządu ARP S.A. Jej zdaniem, aby innowacyjne pomysły mogły być z sukcesem wykorzystane w praktyce już na początkowym etapie ich powstawania, konieczna jest ścisła współpraca  wszystkich zainteresowanych stron. Zakomunikowanie wzajemnych potrzeb, a następnie zapewnienie branżowego wsparcia podczas wdrożenia, rozwoju i ekspansji innowacyjnych projektów to jedne z nowych zadań ARP S.A., która będzie partnerem nie tyko dla biznesu, ale również dla środowisk naukowych oraz młodych innowatorów.

Zakładane cele Agencja zamierza realizować poprzez ekosystem wsparcia. Będzie to kompleksowy wachlarz usług, infrastruktury, doradztwa i kontaktów stymulujących rozwój innowacji i konkurencyjności firm.

Agencja będzie traktować wzrost innowacyjności jako kluczowy czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw zarówno wchodzących w skład Grupy jak i tych wspieranych finansowo.