Zakończenie postępowania kompensacyjnego Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Data dodania: 2011-10-13
W dniu 13 października 2011 r. Prezes Zarządu ARP S.A Wojciech Dąbrowski wydał decyzję o zakończeniu postępowania kompensacyjnego Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Zakończenie procesu możliwe było po zaspokojeniu wierzytelności środkami ze sprzedaży majątku Stoczni.

W dniu 13 października 2011 r. Prezes Zarządu ARP S.A Wojciech Dąbrowski wydał decyzję o zakończeniu postępowania kompensacyjnego Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Zakończenie procesu możliwe było po zaspokojeniu wierzytelności środkami ze sprzedaży majątku Stoczni.

Pod koniec 2008 r. Komisja Europejska uznała, że pomoc publiczna udzielona polskim stoczniom - Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A. - została przyznana niezgodnie z regulacjami wspólnego rynku. Dla obu stoczni oznaczało to konieczność zwrotu uzyskanej pomocy publicznej wraz z odsetkami, co w ich sytuacji ekonomicznej było nierealne. KE zobowiązała Polskę do odzyskania udzielonej pomocy poprzez sprzedaż aktywów stoczni po cenie rynkowej w drodze otwartej, przejrzystej, bezwarunkowej i niedyskryminacyjnej procedury przetargowej.

Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego weszła w życie 6 stycznia 2009 r. Celem postępowania kompensacyjnego była sprzedaż majątku Stoczni, zaspokojenie roszczeń wierzycieli oraz ochrona praw pracowników. Realizacja procesu kompensacji Stoczni Szczecińskiej Nowa - sprzedaż majątku i regulowanie wierzytelności -  była prowadzona przez Zarządcę kompensacji, wybraną przez Zgromadzenie Wierzycieli spółkę "Bud-Bank Leasing" Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. uzyskano ok. 121 mln zł.

Zaspokojenie roszczeń wierzycieli Stoczni poprzedził proces zgłaszania, sprawdzania i zatwierdzania wierzytelności. Po sporządzeniu list wierzytelności Zarządca kompensacji składał je do zatwierdzenia w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum. Stosownie do zatwierdzania list wierzytelności Zarządca kompensacji sporządzał i składał plany podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych Stoczni oraz gospodarowania majątkiem Stoczni. W pierwszej kolejności zostały uregulowane zobowiązania wobec wierzytelności I i II kategorii oraz wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie na majątku Stoczni. Łącznie wśród wierzycieli Stoczni podzielono kwotę ok. 127,5 mln zł (dochody ze sprzedaży majątku i uzyskane z gospodarowania majątkiem Stoczni). Wykonanie tego planu było podstawą wystąpienia przez Zarządcę kompensacji do Prezesa Zarządu ARP S.A. z wnioskiem o wydanie decyzji o zakończeniu postępowania kompensacyjnego Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

--------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl