Wsparcie ARP S.A. dla Huty Stalowa Wola S.A.

Data dodania: 2011-01-18
18 stycznia 2011 r. w Chinach podpisano wstępną umowę sprzedaży cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A. (HSW S.A. Oddział I) chińskiemu producentowi maszyn budowlanych Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (LiuGong). Umowa została podpisana w obecności Aleksandra Grada - Ministra Skarbu Państwa RP i Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa ARP S.A. przez Wang Xiaohua - Przewodniczącego Rady Dyrektorów LiuGong oraz Krzysztofa Trofiniaka - Prezesa Zarządu HSW. Po uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych i rządowych w Polsce i Chinach możliwa będzie finalizacja transakcji.

18 stycznia 2011 r. w Chinach podpisano wstępną umowę sprzedaży cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A. (HSW S.A. Oddział I) chińskiemu producentowi maszyn budowlanych Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (LiuGong). Umowa została podpisana w obecności Aleksandra Grada - Ministra Skarbu Państwa RP i Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa ARP S.A. przez Wang Xiaohua - Przewodniczącego Rady Dyrektorów LiuGong oraz Krzysztofa Trofiniaka - Prezesa Zarządu HSW. Po uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych i rządowych w Polsce i Chinach możliwa będzie finalizacja transakcji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będąc właścicielem 30,8% akcji Huty Stalowa Wola S.A., wraz z Ministerstwem Skarbu Państwa, właścicielem 56,8% akcji HSW S.A., od początku współuczestniczyła w procesie sprzedaży wyodrębnionej z HSW S.A. części przedsiębiorstwa, stanowiącej produkcję cywilną - HSW S.A. Oddział I (biznes maszyn budowlanych).
Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów HSW S.A. - Oddział I było możliwe dzięki wspólnie podjętym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., jako współwłaściciela, oraz powołany zarządzeniem Premiera Donalda Tuska "Zespół ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A." działaniom na rzecz pozyskania inwestora.

Światowy kryzys gospodarczy i znaczący spadek sprzedaży maszyn budowlanych (o ponad połowę) spowodował, że HSW S.A. znalazła się w trudnej sytuacji wymagającej podjęcia działań ratunkowych. W tym celu 23 marca 2009 r. powołano "Zespół ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A.", pod przewodnictwem Prezesa Zarządu ARP S.A., Wojciecha Dąbrowskiego, którego najważniejszym zadaniem było udzielanie wsparcia HSW S.A. umożliwiającego Spółce kontynuowanie działalności aż do etapu jej prywatyzacji. Proces prywatyzacji HSW S.A. rozpoczął się na początku 2010 r., a obecny inwestor - firma LiuGong - został wybrany w trybie publicznego zaproszenia do rokowań.
"Zespół pod przewodnictwem Prezesa Zarządu ARP S.A. pozytywnie zaopiniował sprzedaż HSW S.A. - Oddział I inwestorowi strategicznemu" - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości (m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi), a także wspieranie innowacyjności (tworzenie parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości). Agencja jest instytucją wdrażającą unijne programy operacyjne, udziela pożyczek ze środków własnych oraz kredytu Banku Światowego. Jest także odpowiedzialna za realizację rządowego "Programu Antykryzysowego". W 2009 r. ARP miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 r. zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl

WSPÓLNA NOTATKA PRASOWA LIUGONG I HSW S.A.

Nowy wymiar współpracy Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (Chiny) i Huty Stalowa Wola S.A. (Polska) prowadzący do utworzenia zakładu przemysłowego w Europie Centralnej.

Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (LiuGong), chiński producent maszyn budowlanych mający siedzibę w prowincji Guangxi, doszedł do porozumienia co do ceny transakcyjnej i innych istotnych warunków we Wstępnej Umowie Sprzedaży Przedsiębiorstwa (PEAA) z Hutą Stalowa Wola S.A. (HSW), dotyczącej zakupu aktywów zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą HSW S.A. Oddział I, zaangażowanej w produkcję maszyn budowlanych (HSW S.A. Oddział I wraz z udziałami w spółkach). Ta umowa wstępna otwiera drzwi do dalszych  negocjacji umowy ostatecznej, której zawarcie będzie uzależnione od uzyskania niezbędnych zgód administracyjnych i rządowych w Polsce i Chinach, co powinno nastąpić w ciągu kilku  kolejnych miesięcy. Wstępna Umowa Sprzedaży Przedsiębiorstwa (PEAA) została podpisana w obecności Pana Aleksandra Grada - Ministra Skarbu Państwa RP i Pana Zhang Xiangmu - Dyrektora w Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych CHRL, przez Pana Wang Xiaohua - Przewodniczącego Rady Dyrektorów LiuGong oraz Pana Krzysztofa Trofiniaka - Prezesa Zarządu HSW.
Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd jest jednym z 500 największych przedsiębiorstw przemysłowych w Chinach. Od czasu rozwinięcia i wyprodukowania pierwszej ładowarki kołowej w Chinach w 1966 r., asortyment maszyn LiuGong powiększył się obejmując ładowarki kołowe, koparki, walce drogowe, rozściełacze gąsienicowe, równiarki i frezarki drogowe, ładowarki burtowe, koparko-ładowarki, wózki widłowe, dźwigi, spycharki i układarki rur. Poza rynkiem chińskim LiuGong rozszerzył również swoją działalność na 17 zakładów produkcyjnych w Chinach, jeden zakład w Indiach i 9 filii zagranicznych  włączając LiuGong Machinery Europe B.V. w Holandii. LiuGong rozwinął swoją sieć obejmując 119 dealerów  i 881 punktów sprzedaży w ponad 80 krajach, a ponad 300 pracowników zagranicznych stało się pracownikami firmy LiuGong. Poprzez ciągłe zaangażowanie w przeciągu ostatnich 50 lat, spółka stała się obecnie jednym z wiodących producentów maszyn budowlanych w Chinach i na świecie

Huta Stalowa Wola S.A. powstała w 1937 r. jako producent stali jakościowych i sprzętu wojskowego. Wydział produkcji maszyn budowlanych  powstał w 1952 r. i w trakcie następnych 40 lat zakład stał się największym producentem maszyn budowlanych w Europie Centralnej, specjalizując się w ciężkim sprzęcie budowlanym (spycharki, układarki rur, ładowarki kołowe i koparko-ładowarki). Poza sprzedażą na rynki krajowe produkty HSW były lub są eksportowane do ponad 80 krajów na wszystkich kontynentach.

Rząd polski realizuje program prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, który obejmuje produkcję cywilną HSW. Proces prywatyzacji rozpoczął się w styczniu 2010 roku, a firma LiuGong została wybrana jako inwestor w trybie publicznego zaproszenia do rokowań.

 Przyszły zakup  HSW S.A. Oddział I współgra z długofalową strategią rozwoju firmy LiuGong i ma na celu stworzenie w Polsce głównego ośrodka produkcji i dystrybucji maszyn budowlanych na Europę, Amerykę Północną, kraje dawnego WNP, etc. Po nabyciu przedsiębiorstwa w zamiarach firmy leży zwiększenie obecnej produkcji, a także wdrożenie nowych typów maszyn, co  będzie między innymi wynikiem planowanych inwestycji.

JOINT PRESS RELEASE BY LIUGONG AND HSW

The new dimension of Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (China) and Huta Stalowa Wola S.A. (Poland) cooperation leading to establishment of industrial business enterprise in Central Europe.

Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (LiuGong), a Guangxi-based listed Chinese construction equipment manufacturer, has come to an agreement regarding transaction price and other important conditions into a Preliminary Enterprise Acquisition Agreement (PEAA) with Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) over acquisition of assets of HSW involved in production of civil equipment (i.e. Division I, and its subsidiaries).
This preliminary agreement opens the door for further negotiations leading to the final agreement, expected to be completed within the next few months, required inter alia to obtain necessary Chinese and Polish administrative and governmental approvals.
PEAA was signed in the presence of Mr Aleksander Grad - Minister of Treasury Republic of Poland and Mr Zhang Xiangmu - General Director of Equipment Department of Ministry of Industry and Information Technology People's Republic of China by Mr Wang Xiaohua - Chairman of the Board of Directors in LiuGong and Mr Krzysztof Trofiniak - President of HSW.
Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd is one of top 500 Largest Industrial Enterprises in China. Since developing and manufacturing the first wheel loader in China in 1966, LiuGong product line has enlarged to cover wheel loaders, hydraulic excavators, rollers, pavers, motor graders and planers, skid steer loaders, backhoe loaders, forklifts, cranes, bulldozers, and pipe layers. LiuGong has also extended its business to 17 manufacturing locations in China, one factory in India, and 9 overseas subsidiaries including LiuGong Machinery Europe B.V. in the Netherlands. In addition to the Chinese market, LiuGong has developed 119 global dealers and 881 outlets covering over 80 countries, and more than 300 foreign employees have joined LiuGong. Through the continuous efforts in the past 50 years, the company has now become one of the leading construction machinery manufacturers in China and in the world.

Huta Stalowa Wola S.A. (the steel and defense equipment works) was founded in 1937. The construction machinery division was founded in 1952 and for subsequent 40 years has been one of the biggest machinery equipment suppliers in the Central Europe, specializing in heavy construction equipment (bulldozers, pipelayers, wheel loaders, crawler dozers, crawler loaders, backhoe loaders etc.). Apart from sales on the domestic market, HSW has been exporting its products to over 80 countries.

The Polish Government is implementing a program of privatization of state-owned companies which includes HSW Division I producing construction equipment. The privatization process was started in January 2010 and LiuGong was selected as preferred investor as the result of the public tender procedure.

The anticipated acquisition of Division I of HSW corresponds to LiuGong's long-term development strategy and aims at establishing in Poland a major production and distribution center, for the domestic and overseas markets including Europe, North America, and CIS. LiuGong intends to increase production as well as expand the product offering of Division I which would inter alia be a result of expected investment programme. 
18-01-2011