Stanowisko ARP S.A. wobec decyzji KE o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanej pomocy publicznej udzielonej Stoczni NAUTA

Data dodania: 2012-01-25
W związku z podjętą przez Komisję Europejską decyzją o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanej pomocy publicznej udzielonej Spółce Nauta, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oświadcza:

W związku z podjętą przez Komisję Europejską decyzją o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanej pomocy publicznej udzielonej Spółce Nauta, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oświadcza:

Spółka skorzystała z finansowania udzielanego przez ARP S.A. na zasadach komercyjnych, jej sytuacja była szczegółowo analizowana, biznes plany i prognozy rozwoju - zweryfikowane w kolejnych latach - były realistyczne, a uzyskane zabezpieczenia minimalizowały ryzyko finansowe Agencji.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu obligacji Nauty ARP S.A. szczegółowo analizowała sytuację ekonomiczno-finansowa Spółki, czynniki otoczenia rynkowego, biznes model działania Spółki, jak również jakość i wartość zabezpieczenia transakcji. Ustalone dla zaangażowania efektywne oprocentowanie było rynkowe.

Jednym z czynników mających znaczący wpływ na wyniki spółki jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Waszyngtona w Gdyni. Zbycie nieruchomości nastąpi pod warunkiem ustanowienia dla przedmiotowego terenu funkcji śródmiejskich, gdyż tylko w takich okolicznościach uzyskana cena będzie dla Spółki korzystna i akceptowalna.

ARP S.A. nabyła dwuletnie obligacje spółki warunkowo, uzależniając ich objęcie od zakupu przez Nautę majątku umożliwiającego przeniesienie działalności stoczniowej poza obręb śródmieścia (ten warunek został spełniony). Przed terminem wykupu obligacji (koniec listopada 2011 r.) Spółka powiadomiła Agencję, że wykup nie nastąpi ze względu na brak zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwiło sprzedaż nieruchomości na korzystnych warunkach.

W zaistniałej sytuacji ARP miała dwie możliwości postępowania wobec Spółki: egzekwowanie niespłaconego długu w formie wszczęcia działań egzekucyjnych, bądź uregulowanie spłaty długu poprzez zawarcie porozumienia lub ugody. Zawarte ze Spółką "Porozumienie w sprawie spłaty długu" określa zasady i warunki spłaty zobowiązań do listopada 2013 roku. Dług Spółki z tytułu niewykupionych obligacji został zrestrukturyzowany/prolongowany i nie stanowi pomocy publicznej, gdyż w analogiczny sposób postąpiłby prywatny wierzyciel, nastawiony na odniesienie korzyści finansowych, a warunki, na jakich zawarto Porozumienie są rynkowe.

W naszej opinii, zarówno nabycie obligacji, jak i zawarcie Porozumienia nie zakłóciło i nie grozi zakłóceniem konkurencji, nie nastąpiła selektywność indywidualna ani sektorowa, a transakcje nie spowodowały uzyskania korzyści ani przewagi Spółki nad innymi partycypantami rynku.

Komisji Europejskiej zostaną udzielone szczegółowe wyjaśnienia dotyczące każdej z akcentowanych przez KE wątpliwości. Jednocześnie stoimy na stanowisku, że dostarczone argumenty i analizy porównawcze pozwolą wyjaśnić kwestie wątpliwe i zamknąć postępowanie KE stwierdzeniem o braku pomocy.