Spółki samorządowe też mogą korzystać z pomocy publicznej

Data dodania: 2011-08-17
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dysponuje instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców borykających się z trudnościami i udziela im wsparcia finansowego na ratowanie i restrukturyzację. Pomoc udzielana jest dużym przedsiębiorcom. Jednak z tej formy wsparcia mogą skorzystać także mniejsze firmy, jeśli co najmniej ¼ ich akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa lub samorządów.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dysponuje instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców borykających się z trudnościami i udziela im wsparcia finansowego na ratowanie i restrukturyzację. Pomoc udzielana jest dużym przedsiębiorcom. Jednak z tej formy wsparcia mogą skorzystać także mniejsze firmy, jeśli co najmniej ¼ ich akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa lub samorządów.


Wsparcie finansowe na poprawę płynności przedsiębiorca może uzyskać na 6 miesięcy w formie pożyczki lub poręczenia. Natomiast wsparcie finansowe na restrukturyzację, to długofalowa (do 5 lat) pomoc na wdrożenie działań mających na celu przywrócenie przedsiębiorcy rentowności oraz zdolności do konkurowania na rynku. Wielkość pomocy jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb finansowych przedsiębiorcy i możliwości zabezpieczeń wnioskodawcy.


Ze wsparcia finansowego na ratowanie czy restrukturyzację głównie mogą korzystać duzi przedsiębiorcy (powyżej 250 pracowników lub obrót roczny na poziomie 50 mln euro oraz , suma bilansowa przekraczającą równowartość kwoty 43 mln euro). Za dużego przedsiębiorcę uważa się także spółkę, której minimum ¼ kapitału lub praw do głosowania kontrolowane jest przez jeden lub kilka podmiotów publicznych. W stosunku do tych podmiotów nie jest też wymagany minimalny poziom zatrudnienia, obrotów czy sumy bilansowej. W przypadku spółek samorządowych pomoc publiczna może zostać udzielona podmiotom, w których co najmniej 25% akcji/udziałów jest w posiadaniu jednostki samorządowej mającej powyżej 5 tys. mieszkańców i której budżet wynosi powyżej 10 mln euro. Kolejnym wyjątkiem, kiedy małe przedsiębiorstwo może być traktowane jako duże, jest sytuacja, w której należy ono do grupy kapitałowej. W takim przypadku w zależności od procentowej wielkości udziałów posiadanych w nim przez inną spółkę, jak również posiadanych przez to przedsiębiorstwo w innych spółkach, przy obliczaniu wskazanych progów może być dodawana całość lub część  zatrudnienia, obrotu i sumy bilansowej tych spółek.


Tak szeroka definicja przedsiębiorcy, który może skorzystać z pomocy publicznej skutkuje tym, że jej realnymi odbiorcami są zarówno zatrudniające niemal 3 tysiące pracowników Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (150 mln zł pomocy na ratowanie udzielone w formie pożyczki), jak i zatrudniająca 43 osoby spółka Marmur Sławniowice Sp. z o.o. (pomoc na ratowanie w wysokości 300 tys. zł).

Fot.: Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.

Niezależnie od faktycznej wielkości przedsiębiorcy, udzielona mu przez ARP S.A. pomoc często ma kluczowe znaczenie dla jego przyszłości. Po pierwsze, pomoc mogą otrzymać podmioty będące w trudnej sytuacji, którym instytucje komercyjne nie są skłonne zaoferować finansowania. Po drugie, otrzymanie pomocy bardzo często oznacza możliwość podtrzymania działalności operacyjnej i zwiększenie zaufania wierzycieli do przedsiębiorcy. Po trzecie, otrzymanie pomocy na ratowanie niekoniecznie musi oznaczać konieczność jej zwrotu po upływie pół roku. Jeżeli przedsiębiorca  w tym czasie przygotuje plan restrukturyzacji i jest zdeterminowane do jego wdrożenia, możliwe jest  zawieszenie spłaty pomocy na ratowanie do momentu podjęcia decyzji przez KE w sprawie pomocy na restrukturyzację i spłata pomocy na ratowanie ze środków uzyskanych w ramach pomocy na restrukturyzację.


W stosunku do innych instrumentów finansowych pomoc publiczna oferowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. charakteryzuje się atrakcyjniejszymi warunkami finansowania, tj. oprocentowaniem z marżą w wysokości 1 punktu procentowego, szybką ścieżką rozpatrywania wniosków (wstępna decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego już po 21 dniach po złożeniu kompletnego wniosku), a także brakiem dodatkowych opłat za złożenie i rozpatrzenie wniosku. W przypadku pomocy na restrukturyzację istnieje możliwość prolongaty spłaty raty kapitału pożyczki do roku oraz dopasowanie harmonogram spłat pomocy do procesu restrukturyzacji i możliwości przedsiębiorcy. Maksymalny czas zwrotu pomocy na restrukturyzację wynosi 5 lat.
Jednocześnie w procedurze ubiegania się o przyznanie pomocy publicznej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oferuje przedsiębiorcom pełne, bezpłatne wsparcie doradcze w procesie przygotowywania  wniosków - bez względu na wielkość wnioskodawcy i wysokość niezbędnego  wsparcia z taką samą uwagą rozpatrywany jest każdy wniosek o udzielenie pomocy.


----------------------------------------------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi. ARP S.A. udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego ARP S.A. według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pomogła już ponad czterdziestu dużym przedsiębiorstwom, na kwotę ponad 1 mld 165 mln złotych. Z pomocy ARP S.A. dotychczas skorzystały m.in.: Zakłady Chemiczne Police S.A., Energetyka Wisłosan Sp. z o. o. Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o. o., Diora Świdnica Sp. z o. o., Tramwaje Śląskie S.A., czy Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

fot.: ZM Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

Więcej informacji:  pomocpubliczna.arp.com.pl
a także bezpośrednio w Oddziale ARP S.A. w Warszawie (tel. 22 460 36 09 lub 22 460 37 09)
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa


Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
arp.com.pl; pomocpubliczna.arp.com.pl