Rusza Inkubator Technologiczny w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Stalowa Wola

Data dodania: 2011-04-15
W dniu 15 kwietnia 2011 r. oficjalnie rozpoczął działalność Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli. Wspólne przedsięwzięcie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gminy Stalowa Wola oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli inauguruje konferencja poświęcona działaniom na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności. Na terenie inkubatora już działają dwie firmy.


W dniu 15 kwietnia 2011 r. oficjalnie rozpoczął działalność Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli. Wspólne przedsięwzięcie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gminy Stalowa Wola oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli inauguruje konferencja poświęcona działaniom na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności. Na terenie inkubatora już działają dwie firmy.

Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, fot.: ARP S.A. O/Tarnobrzeg

Inkubatory technologiczne służą tworzeniu korzystnego klimatu dla rozwoju kreatywności i stymulowaniu rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku Stalowej Woli jednym z argumentów na rzecz jego powstania była perspektywa utworzenia nowych miejsc pracy i ożywienia gospodarczego regionu.

Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli powstał dzięki współpracy trzech podmiotów: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gminy Stalowa Wola oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli. Partnerem projektu jest też Politechnika Rzeszowska.

ARP S.A. włączyła do terenów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN obszar zlokalizowany w Stalowej Woli o powierzchni 1,12 ha wraz z nieruchomością, która została całkowicie zmodernizowana i zaadaptowana na potrzeby inkubatora. Powierzchnia budynku (ok. 4 tys. m2) może być wykorzystywana dla funkcji konferencyjno-dydaktycznych, biurowych, laboratoryjnych oraz usługowych. Nakłady na modernizację i adaptację budynku wyniosły 11 mln zł.

W drugim budynku, będącym własnością Gminy Stalowa Wola, zlokalizowana jest część produkcyjna (hale). Łączne nakłady inwestycyjne, związane m.in. z adaptacją obu budynków, wyposażeniem w maszyny i urządzenia oraz infrastrukturę badawczą przeznaczoną dla początkujących przedsiębiorstw wyniosły 38 mln zł.

Obecnie na terenie inkubatora działają już, na podstawie umów zawartych z ARP S.A., dwie firmy: TARGETIX Sp. z o.o., o profilu działalności call center, która docelowo zatrudni ok. 150 osób, i Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., firma powołana w celu obsługi głównych założeń projektu inkubatora. W celu umożliwienia inkubowanym firmom rozszerzenia działalności, ARP S.A. planuje budowę zespołu hal na terenie Podstrefy TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Stalowa Wola.

Inauguracja działalności Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli w dniu 15 kwietnia br. ma charakter symboliczny. Poprzedziła  ją cześć plenarna poświęcona rozwojowi gospodarczemu poprzez instytucje i rozwiązania innowacyjne.

Rok 2011: wnętrze Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli po modernizacji, fot.: ARP S.A. O/Tarnobrzeg 

Poniżej stan budynku przed modernizacją i poszczególne etapy prac w Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli, fot.: ARP S.A. O/Tarnobrzeg 

  

  

_______________

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej.

Od 1997 r. na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN przedsiębiorcy strefowi zainwestowali ponad 6 mld zł i utworzyli 20 tys. nowych miejsc pracy (całkowite zatrudnienie na terenie TSSE wynosi prawie 27 tys. osób.). W Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej, działającej w 19 lokalizacjach, działalność prowadzi 102 przedsiębiorców (67 polskich i 35 zagranicznych). Wartość inwestycji według zezwoleń wydanych przez ARP S.A. na terenie TSSE w roku 2010 r. wyniosła 228 mln zł, inwestorzy zadeklarowali utworzenie 426 nowych miejsc pracy.

Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli został powołany w celu zarządzania przez Gminę realizowanym projektem inwestycyjnym, pn. Od COP-u do innowacji i rozwoju - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I - Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 "Wspieranie inwestycji".

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez kształtowanie klimatu innowacyjności i tworzenie warunków do efektywnego wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii i stymulowania współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym.

Do zadań Inkubatora Technologicznego należy:

• inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych firm;
• działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
• wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej dla rozwijających się firm;
• zarządzanie terenami inwestycyjnymi, przeznaczonymi dla firm technologicznych w fazie ekspansji na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw;
• wspieranie rozwoju przedsiębiorstw w zakresie innowacji i technologii;
• pełnienie funkcji instytucji otoczenia biznesu;
• promocja postaw innowacyjnych przedsiębiorczości;
• współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz parkami i inkubatorami technologicznymi w zakresie transferu rozwiązań innowacyjnych.

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska - Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl