Pożyczka dla Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Data dodania: 2011-02-08
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki na ratowanie w wysokości 10 mln zł Akademickiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki na ratowanie w wysokości 10 mln zł Akademickiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu.

Pożyczka zostanie wypłacona Akademickiemu Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu (ASK) niezwłocznie po podpisaniu umowy i ustanowieniu przez ASK wynegocjowanych wcześniej zabezpieczeń na rzecz ARP S.A.

Środki pozyskane z pożyczki ARP S.A. zostaną przeznaczone przez ASK na wydatki związane z prowadzeniem działalności w zakresie publicznej opieki zdrowotnej, przede wszystkim na spłatę zobowiązań.

Jest to kolejny projekt, w ramach którego ARP S.A. angażuje się w pomoc finansową dla podmiotu sektora publicznej opieki zdrowotnej. Kolejnym krokiem planowanym przez ARP S.A. w stosunku do ASK jest aktywny udział w procesie jego restrukturyzacji, w tym dalsze wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizację działań naprawczych.


_____________________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości (m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi), a także wspieranie innowacyjności (tworzenie parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości). Agencja jest instytucją wdrażającą unijne programy operacyjne, udziela pożyczek ze środków własnych oraz kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest także odpowiedzialna za realizację rządowego "Programu Antykryzysowego". W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 r. zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest uprawniona do udzielania pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację  dla tzw. dużych przedsiębiorców.

Pomoc indywidualna na ratowanie jest zwrotnym i odpłatnym wsparciem płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia.

Pomoc indywidualna na restrukturyzację przyznawana jest w oparciu o plan restrukturyzacji przedsiębiorcy, zapewniający przywrócenie mu długoterminowej rentowności i zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc może mieć formę pożyczki, poręczenia lub dokapitalizowania (objęcia akcji / udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorcy).

Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z powyższych rodzajów pomocy publicznej lub o obydwa łącznie (beneficjent pomocy na ratowanie może wystąpić o udzielenie pomocy na restrukturyzację, będącą kontynuacją procesu rozpoczętego w ramach pomocy na ratowanie). Planowana pomoc publiczna wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest szpitalem akademickim, którego organem założycielskim jest Akademia Medyczna we Wrocławiu. Szpital realizuje zadania w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. ASK jest jednym z większych szpitali w Województwie Dolnośląskim. Szpital zatrudnia ok. 1,7 tys. osób. Obecnie świadczenia wykonywane są na 30 oddziałach szpitalnych, w 28 poradniach specjalistycznych, a także w stacji dializ i pracowniach szpitala. Roczne przychody ze sprzedaży ASK na koniec 2009 r. wyniosły ok. 175,8 mln zł.

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl