Powstała Śląsko–Małopolska Dolina Wodorowa

Data dodania: 2022-01-31

31 stycznia 2022 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. została powołana Śląsko–Małopolska Dolina Wodorowa. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, wojewodowie śląski i małopolski, osoby związanie ze środowiskiem biznesowym, naukowym i samorządowym obu regionów. Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. reprezentował wiceprezes Paweł Kolczyński.

Powstanie Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej jest nie tylko realizacją Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej w grudniu ubiegłego roku, ale także istotnym krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej gospodarki.

- Rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu, ciepłownictwa i transportu rosną. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, budowa kompetencji oraz tworzenie polskich produktów eksportowych jest strategicznym wyzwaniem i wymaga podejścia opartego na łańcuchu dostaw. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości, jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowemówi wiceminister Ireneusz Zyska.

- Dla Małopolski to bardzo znaczące wydarzenie. Dolina Wodorowa, która połączy Śląsk z Małopolską, stanie się ponadregionalnym miejsce uruchamiania konkretnych przedsięwzięć w ramach gospodarki wodorowej. To nowe horyzonty przemysłu i zupełnie nowa jakość. Polski rząd stawia właśnie na takie innowacyjne projekty. Wodór może mieć szerokie zastosowanie w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie, co z perspektywy Małopolski jest niezwykle istotne. Dziękuję wszystkim, którzy konsekwentnie pracują nad realizacją Polskiej Strategii Wodorowej. To nasza wspólna sprawa. Deklaruję pełne wsparcie dla funkcjonowania i rozwoju Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Dzisiaj staje się ona faktem. Będzie to z pewnością szeroka płaszczyzna konstruktywnej współpracy obu naszych regionów, pozwalająca wykorzystywać nasz potencjał gospodarczy i naukowy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Zgodnie z Polską Strategią Wodorową wodór może odegrać kluczową rolę w procesie osiągania neutralności klimatycznej. Cieszę się, że to właśnie tutaj, czyli w regionie, którego transformacja energetyczna szczególnie dotyczy, powstaje właśnie jedna z dolin wodorowych. Wierzę, że jest to ważny krok w stronę realizacji konkretnych przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodorowej, a innowacyjne projekty inwestycyjne przyczynią się do dalszego rozwoju naszego województwawyjaśnia Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

- Dla nas bardzo ważne jest aby dostarczać jak najwięcej zielonej energii inwestorom w obszarze nowoczesnych technologii, których zachęcamy do lokowania przedsiębiorstw w zarządzanych przez nas specjalnych strefach ekonomicznych. Jesteśmy też biznesowo zainteresowani inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii, bo w naszej grupie kapitałowej są spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportupodkreśla Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Członkowie założyciele Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej to osoby związanie ze środowiskiem biznesowym, naukowym i samorządowym obu regionów.

- Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego na produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyślemówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Prace związane z tworzeniem Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej koordynuje Katowicki Oddział ARP. Oddział prowadzi także nowopowstały ogólnopolski portal wodorowy h2poland.eu, na którym można znaleźć informacje na temat m.in. rozwoju dolin wodorowych w kraju.