Polskie indeksy cenowe węgla dostępne od 1 października

Data dodania: 2014-10-02
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. rozpoczynają publikację dwóch indeksów cenowych węgla. Będą one dostępne na portalu Polski Rynek Węgla (www.polskirynekwegla.pl) przygotowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz równolegle na Giełdowej Platformie Informacyjnej (www.gpi.tge.pl) prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. rozpoczynają publikację dwóch indeksów cenowych węgla. Będą one dostępne na portalu Polski Rynek Węgla (www.polskirynekwegla.pl) przygotowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz równolegle na Giełdowej Platformie Informacyjnej (www.gpi.tge.pl) prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii.

Od 1 października, od godziny 12.00 publikowane będą indeksy wzorcowego węgla energetycznego sprzedawanego przez kopalnie, spółki węglowe na rynku krajowym producentom energii elektrycznej i ciepła. Przedstawiają one handlową wartość surowca o określonej jakości w zakresie asortymentu, zawartości siarki i kaloryczności oraz sprecyzowanych warunkach dostawy.

Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post, którymi dysponuje katowicki oddział ARP S.A., realizując w imieniu Ministra Gospodarki Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego".

Projekt narodził się jako odpowiedź na zapotrzebowanie uczestników rynku na informacje cenowe, pozwalające na szacowanie i porównywanie kosztów produkcji i zbytu węgla polskich i światowych producentów i dostawców.

„Publikacja indeksów cenowych węgla wynika z zapotrzebowania uczestników rynku na informację po stronie podażowej i popytowej. Indeksy te spełniają wysokie standardy proceduralne. Gwarantami ich jakości są ARP S.A. oraz TGE S.A. Warto podkreślić, że główne europejskie rynki i ośrodki sprzedaży węgla mają swoje własne indeksy cenowe. Te zaproponowane przez partnerów projektu, ze względu na metodykę tworzenia i algorytmy obliczeniowe, w tym wielkość wolumenu objętego każdym indeksem, będą istotnym źródłem informacji o cenie węgla. Skorzystają na tym zarówno uczestnicy rynku, jak i cała polska gospodarka"- powiedział Marcin Zieliński, Wiceprezes Zarządu ARP S.A.

„Jesteśmy przekonani, że systematyczne publikowanie indeksów cenowych węgla oraz możliwość wykorzystania ich funkcji informacyjnej dla rynku oraz stanowienie ceny referencyjnej dla kontraktów sprzedaży węgla spowoduje wzrost zaufania do polskich producentów, a tym samym poczucia bezpieczeństwa przy zawieraniu transakcji handlowych. Warto podkreślić, że indeksy cen węgla pełnią też rolę instrumentu bazowego na rynkach produktów finansowych i pochodnych. Ten obszar z kolei może być rozwijany w przyszłości bezpośrednio przez Towarową Giełdę Energii." – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

O indeksach:

Na Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego (Polish Steam Coal Market Index) składać się będą dwa indeksy. Indeks PSCMI®1 odzwierciedla poziom cen miałów energetycznych określonej klasy w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej, natomiast Indeks PSCMI®2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych oraz pozostałych odbiorców krajowych. Wskaźniki obliczane są jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu. Cena produktu miesięcznego ustalana jest jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym.