Polski Zielony Fundusz ARP - pierwszy zielony fundusz infrastrukturalny w Polsce

Data dodania: 2023-07-27

Dzisiaj w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odbyło się zamknięcie transakcji nabycia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 100% pakietu akcji spółki KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od KGHM Polska Miedź S.A. [1] Nabycie tych akcji stanowi dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. fundamentalny kamień milowy w realizacji przedsięwzięcia, polegającego na utworzeniu wehikułu inwestycyjnego, funduszu finansującego inwestycje, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. To jedna z kluczowych inicjatyw w Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. pt. „Czysty przemysł”.[2]

W kolejnych miesiącach ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ARP TFI) złoży wniosek do sądu rejestrowego, celem rejestracji w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pierwszego "Polskiego Zielonego Funduszu ARP" (Polish Green Fund by ARP). Fundusz przyjmie formułę Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) i umożliwi ekspozycję polskim i międzynarodowym, profesjonalnym inwestorom na aktywa dotychczas dla nich trudno dostępne. W założeniach Fundusz będzie dysponował środkami zarówno Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jak i polskich i międzynarodowych instytucji finansowych (publicznych i prywatnych), zainteresowanych inwestycjami w zieloną transformację i dekarbonizację energetyczną polskiej gospodarki oraz w zieloną budowę i modernizację aktywów w różnych częściach Polski, z uwzględnieniem inwestycji w gospodarkę komunalną oraz obiekty jednostek samorządu terytorialnego.

Polski Zielony Fundusz ARP (PZF ARP) będzie pierwszym, polskim, zielonym funduszem infrastrukturalnym (ang. green infra fund), który wpisuje się w dynamiczny trend z ostatnich lat, widoczny na globalnych rynkach finansowych. W ostatnich ośmiu latach pojawiło się 135 nowych zarządzających, którzy utworzyli fundusze inwestujące w Europie. Według ekspertyz i raportów KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wykonanych we współpracy i na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ostatnich kwartałach oraz danych Prequin, spośród funduszy, będących pierwszymi funduszami danego zarządzającego, 54 fundusze (40%) inwestują w sektor odnawialnych źródeł energii, 40 posiada dywersyfikację sektorową, a 22 lokuje środki w projekty z branży energetycznej. Ze względu na ryzyko w działaniach inwestycyjnych funduszy operujących w segmencie OZE, dominowały bezpieczne strategie Core i Core Plus (ponad 80 funduszy, a pozyskana kwota od inwestorów sięgnęła 33,3 mld USD).

Polski Zielony Fundusz ARP będzie inwestował w najbardziej perspektywiczne branże: Morską Energetykę Wiatrową, OZE, Dekarbonizację Gospodarki Komunalnej (ze szczególnym uwzględnieniem Ciepłownictwa), Zielony Przemysł i Zieloną Chemię. Działanie PZF ARP oparte będzie na regulacjach rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)[3], w szczególności na art. 8 i 9 tego rozporządzenia - w tym kontekście, kluczową zaletą inwestowania w tym obszarze jest realizacja celów zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym uzyskaniu atrakcyjnych, rynkowych stóp zwrotu przy zbalansowanym ryzyku.

Atrakcyjność i konkurencyjność Polskiego Zielonego Funduszu ARP jest w znaczniej mierze pochodną, z jednej strony zaplecza finansowego, merytorycznego i reputacyjnego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jako wiarygodnego podmiotu typu SOE (State-Owned Enterprise), będącego wyłącznym właścicielem przejmowanego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (ARP TFI), z drugiej zaś faktem działania w ramach działalności ściśle regulowanej zarówno przez przepisy krajowe jak i unijne, w ramach europejskich wspólnych priorytetów i wytycznych nadzorczych określanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). 30 czerwca br. KNF wydał decyzję o braku sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez ARP S.A. akcji KGHM TFI S.A.

Należy nadmienić, iż Polski Zielony Fundusz ARP będzie inwestował w sposób zrównoważony i odpowiedzialny (wychodząc naprzeciw zielonym wymogom Taksonomii UE), a więc w całym procesie inwestowania (od wstępnego rozpoznania po nadzór właścicielski) będzie uwzględniał czynniki ESG, mające materialny wpływ na wartość inwestycji. W ramach zielonej polityki finansowej Polski Zielony Fundusz ARP określi listę sektorów i podsektorów, w które inwestuje, zaś sama lista będzie podparta analizą wpływu danego sektora na zrównoważone środowisko. Cel strategiczny tego funduszu będzie dwubiegunowy – zakładający uzyskanie zwrotu dla inwestorów poprzez zwiększenie rentowności spółek, z jednoczesnym wywieraniem wpływu na spółki, aby promowały aspekty ESG, w celu bycia bardziej zrównoważonymi w momencie dezinwestycji funduszu. Dlatego też Polski Zielony Fundusz ARP będzie inwestował m.in. w spółki, organizacje i JST przyjazne środowisku, ale także w te, które chcą się transformować i przygotowują rzetelne, uzasadnione ekonomicznie plany dekarbonizacyjne. Fundusz będzie w związku z tym aktywnie korzystał z praw nadzorczych względem danych podmiotów, celem poprawienia akcji i działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, np. poprzez przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej struktury biznesowej z zachowaniem neutralności środowiskowej, pomiar emisji GHG (ang. Greenhouse Gas) spółek portfelowych, wyznaczenie ścieżek dekarbonizacyjnych dla wszystkich spółek portfelowych czy też inwestowanie w programy oszczędności wody.

W związku z powyższym, profesjonalni inwestorzy, którzy zainwestują środki w Polski Zielony Fundusz ARP, wpiszą się w globalny trend związany z inwestowaniem w „zielone” aktywa, które w świetle tzw. zielonych stress testów Europejskiego Banku Centralnego (przeprowadzonych już dwa razy – w 2021 i 2022 r.) stają się istotnym obszarem zainteresowania instytucji finansowych oraz elementem wypełniania kryteriów regulacyjnych (tzw. Green Asset Ratio).

Wyzwaniem obecnych czasów jest podejmowanie zdecydowanej aktywności w obszarze zapewnienia Polsce suwerenności energetycznej – niezależności od importowanych węglowodorów. Dotyczy to działań ogólnokrajowych, ale także aktywności podejmowanych w tzw. małych ojczyznach, czyli między innymi budowy i modernizacji mniejszych, lokalnych instalacji elektroenergetycznych. Zaletą Polskiego Zielonego Funduszu będzie jego ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) i polskimi firmami, celem wsparcia ich w procesie dekarbonizacji i umożliwienia skalowania ich działań. Ten typ ekspozycji nie był dotychczas możliwy dla dużych, międzynarodowych podmiotów finansowych. Jednym z głównych celów realizowanych przez PZF będzie zazielenianie gospodarki komunalnej, w szczególności w sektorze ciepłowniczym. Umożliwi to zarówno dialog prowadzony z instytucjami publicznymi, partnerami branżowymi, jak i dostępne instrumentarium finansowe.

Fundusz będzie rozwijał wiedzę branżową, by móc rozwiązywać problemy sponsorów – TFI będzie podmiotem aktywnie zarządzającym funduszem PZF, będącym funduszem typu alfa – pracującym na konkretnych projektach z własną ekspertyzą inżynieryjno-energetyczną, zrozumieniem uwarunkowań regulacyjnych i w oparciu o doświadczenie ostatnich lat w pracy z przemysłem i JST.

PZF zaangażuje się w aktywne poszukiwanie i rozwój projektów zrównoważonych pod kątem celu środowiskowego oraz celu społecznego (zgodnie z SFDR i Taksonomią UE). I tak np. inwestycje związane z MEW obejmowały będą szeroki zakres inicjatyw - od produkcji energii elektrycznej po działania w całym łańcuchu wartości (produkcja elementów instalacji MEW oraz infrastruktury potrzebnej do ich zbudowania). Inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) to w szczególności projekty związane z energetyką odnawialną, takie jak lądowe farmy wiatrowe, biomasa, farmy fotowoltaiczne czy biogazownie. Inicjatywy w obszarze zielonego przemysłu mają na celu implementację koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, redukującego zużycie zasobów w produkcji przemysłowej. Projekty w obszarze ciepłownictwa będą miały na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych (modernizacja istniejących systemów, wykorzystanie źródeł bezemisyjnych, magazynów ciepła oraz budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów). Warto zauważyć, że skala zidentyfikowanych, potencjalnych projektów (zielonych oraz infrastrukturalnych) na rynku w Polsce tylko do roku 2027 r. to aż 61 mld zł, a dostosowanie samego polskiego sektora ciepłownictwa systemowego do wymogów UE zaproponowanych w projekcie regulacji pakietu Fit for 55 będzie kosztowało od 95 mld zł do 170 mld zł (dane Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych).

Wierzymy w pomysł i politykę inwestycyjną tego funduszu - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zainwestuje w projekt własne środki poprzez objęcie certyfikatów, pełniąc tym samym funkcję Generalnego Partnera - mówi Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Działania podjęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i stworzenie Polskiego Zielonego Funduszu, który będzie kluczowym narzędziem i wehikułem inwestycyjnym, umożliwi Agencji inwestowanie w nowe, zielone i transformujące się aktywa. Fundusz tworzony przez ARP TFI będzie korzystał z wypracowanego przez lata doświadczenia w zakresie inwestycji w przemysł (ARP S.A. od ponad 30 lat uczestniczy w transformacji polskiej gospodarki i posiada własny portfel spółek przemysłowych w różnych sektorach i branżach). Utworzenie i planowane działanie PZF jest zgodne z hasłem nowej Strategii ARP S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. – „Czysty Przemysł”. Transparentność, efektywność i niskoemisyjność to pożądane dziś cechy każdego biznesu. Zielone inwestowanie to trend globalny, a Polska jest ważnym miejscem w świecie międzynarodowych inwestycji. Z jednej strony mamy regulacje prawne promujące ESG i zieloną transformację (rozporządzenie SFDR, Europejski Zielony Ład), z drugiej zaś rynkowe, atrakcyjne stopy zwrotu związane z określonym ryzykiem inwestycyjnym. Produkt inwestycyjny, który będzie godził te dwie perspektywy z pewnością uczyni polski rynek finansowy jeszcze bardziej atrakcyjnym dla wielu inwestorów. Takim produktem jest Polski Zielony Fundusz, którego sukces otworzy nowe możliwości dla Polski, która jest 6. w UE, a 21. gospodarką na świecie. - wskazuje Izabela Antos, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadzorująca m.in. Departament Instrumentów Rozwojowych.

Podmioty na rynku funduszy infrastrukturalnych inwestują w aktywa charakteryzujące się wysoką kapitałochłonnością i odpornością na zmiany cyklów makroekonomicznych. Polski Zielony Fundusz jako infrastrukturalny fundusz inwestycyjny, będzie inwestował długoterminowo – tenor funduszu wyniesie 10 lat. Będzie to pierwszy zielony FIZAN dla profesjonalnych polskich i zagranicznych inwestorów – nie ma na ten moment żadnego funduszu infrastrukturalnego, z siedzibą w Polsce lub skoncentrowanego na rynku polskim, który oferowałby tego typu zieloną ekspozycję na dekarbonizujące i transformujące się aktywa – w przemyśle oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Fundusz będzie oferował certyfikaty inwestycyjne zapewniające ekspozycję na zielone i transformujące się aktywa, spełniające określone kryteria reżimu ESG. Zielone monitorowanie każdej inwestycji oraz okresowe, niezależne audyty ESG zapewnią przejrzystość i rzetelność oceny inwestycji raportowanych do Zgromadzenia Inwestorów. Fundusz zapewni inwestorom bezpieczną ekspozycję na realne aktywa, trudno dostępne, w szczególności dla zagranicznych instytucji finansowych. ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będzie pełniło rolę aktywnego zarządzającego Polskim Zielonym Funduszem, bazującego na zbudowanym doświadczeniu biznesowym, regulacyjnym i branżowym know-how ostatnich lat. Rzeczone certyfikaty inwestycyjne będą oferowane określonym podmiotom, takim jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, banki multilateralne czy polskim i międzynarodowym zarządzającym aktywami. W ostatnim czasie widoczny jest wzrost liczby podmiotów wchodzących na rynek zarządzania funduszami infrastrukturalnymi. Trend ten w najbliższych latach powinien się utrzymać, czemu będzie sprzyjać prognozowany wzrost wpływów do funduszy.

Głównymi czynnikami wzrostu rynku jest transformacja energetyczna wraz ze wzrostem szczególnej roli ESG. Czynnik ten uważany jest przez inwestorów za istotny przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Konieczność wyróżnienia się przez debiutujący Fundusz wymaga wysokich standardów w tym zakresie, z których zdajemy sobie sprawę – chodzi o m.in. certyfikację i regularne, okresowe audyty ESG poszczególnych inwestycji w portfelu, konieczność regularnego raportowania „wskaźników zieloności”, nałożenie obowiązku ujawniania informacji, co do stopnia kwalifikowalności do Taksonomii oraz zgodność z kryteriami technicznymi. PZF będzie zwracał także uwagę na bieżące monitorowanie, zarządzanie oraz mitygowanie ewentualnych zdarzeń mogących wpłynąć na naruszenie strategii ESG. To dla nas bardzo ważne – odpowiedzialne inwestowanie musi opierać się na wiarygodności i zaufaniu wszystkich interesariuszy Polskiego Zielonego Funduszu z mieszkańcami naszych małych ojczyzn na czele, w których zamierzamy prowadzić inwestycje - zauważa prof. Tomasz Gackowski, Dyrektor Zarządzający w ARP S.A.

Zapraszamy do współpracy!

___________

[1] O zawarciu umowy zakupu TFI informowaliśmy w komunikacie pt. „ARP S.A. utworzy fundusz inwestujący w zielone aktywa” vide: https://arp.pl/pl/o-arp/dla-mediow/aktualnosci/podpisanie-umowy-pomiedzy-kghm-polska-miedz-sa-a-agencja-rozwoju-przemyslu-sa/ (15.03.2023 r.).

[2] Więcej informacji o bieżącej strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - https://arp.pl/pl/o-arp/strategia/

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.