Oświadczenie ARP S.A. w sprawie projektu #Polskieszwalnie

Data dodania: 2021-04-09

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wiosną ub. roku podjęła działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Jednym z nich był projekt #Polskieszwalnie, dzięki któremu polskie firmy wyprodukowały 178 mln sztuk maseczek.

Kiedy wiosną ubiegłego roku rozpoczęła się pandemia COVID-19, wszędzie brakowało maseczek ochronnych i innych środków ochrony osobistej. Na świecie trwała walka o maseczki z Chin. Świat medycyny był zaskoczony i bezradny wobec wirusa. Ceny maseczek dochodziły do kilkunastu złotych za sztukę.

W takiej sytuacji potrzebne były działania, które doprowadzą do zwiększenia podaży maseczek w kraju. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., dla dobra publicznego, bez wahania podjęła się skoordynowania szycia i produkcji maseczek dla ludności i zdecydowała się zainwestować w ten projekt własne środki i zasoby. W ten sposób powstał projekt #Polskieszwalnie. Był on jednym z działań ARP S.A. mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Inne to m.in. wsparcie szpitali z Fundacji ARP S.A., przestawienie produkcji spółek na walkę ze skutkami COVID-19 (przykład krakowskiego Opakometu S.A.) czy import środków ochrony osobistej z zagranicy.

Prace nad projektem #Polskieszwalnie ruszyły już od pierwszych dni trwania epidemii w Polsce. Wtedy Ministerstwo Rozwoju (MR) zaprosiło do projektu #Polskieszwalnie polskich przedsiębiorców. Do MR zgłosiło się około 800 firm z różnych gałęzi gospodarki. MR weryfikowało je pod kątem posiadania potencjału do produkcji środków ochrony osobistej, spełniających standardy określone przez Ministerstwo Zdrowia. Po wstępnej weryfikacji, firmy te zostały przekierowane do ARP S.A., która podjęła się zadania zintegrowania ich mocy produkcyjnych. Projekt objął swoim patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Drugim istotnym problemem, początku pandemii była tragiczna sytuacja przemysłu tekstylnego. Setki firm z tej branży znalazło się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej lockdownem. Projekt #Polskieszwalnie ocalił ok. 30 tysięcy miejsc pracy w małych, rodzinnych szwalniach. Bez podtrzymania ciągłości pracy większość osób pracujących w tej branży prawdopodobnie nie wróciłaby już do zawodu.

Równocześnie, dzięki projektowi #Polskieszwalnie została odtworzona w Polsce strategiczna, maszynowa produkcja środków ochrony osobistej. To dzięki skupowaniu maseczek przez ARP S.A. w pierwszym okresie pandemii, do dziś na terenie Polski działają zakłady rodzimych producentów, które prowadzą zmechanizowaną, liniową produkcję maseczek.

Ostatnim elementem działań ARP S.A. w obszarze zapewnienia Polakom środków ochrony osobistej jest zabezpieczenie infrastruktury do ich produkcji w zakładzie w Stalowej Woli, na który ARP S.A. oddała własną nowoczesną halę produkcyjną i zakupiła z własnych środków dziewięć specjalistycznych linii. Zakład ten, ze względów strategicznych, pozostanie w Grupie Kapitałowej ARP S.A.

Podstawą prawną dla działań ARP S.A. były decyzje Prezesa Rady Ministrów z 16 marca 2020 r. oraz z 2 kwietnia 2020 r. wydane na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ale dobór przyjętych przez ARP S.A. rozwiązań mających przeciwdziałać walce z COVID-19, stanowił wyłączną inicjatywę ARP S.A. bowiem ww. decyzje nie nakładały na ARP S.A. wymogu konkretnych działań. Wszelkie realizowane przez ARP S.A. projekty były finansowane ze środków własnych spółki, a ich wykonanie związane było z realizacją przez ARP S.A. misji publicznej. ARP S.A. jest szczególną, jednoosobową spółką Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, stanowiącą jeden z filarów systemu instytucji rozwoju.

W związku z licznymi zapytaniami nt. projektu #Polskieszwalnie ARP S.A. informuje równocześnie, że prawo do informacji i wglądu w działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa nie może naruszać przepisów o tajemnicach prawnie chronionych. Jedną z tajemnic szeroko chronionych w polskim porządku prawnym jest tajemnica przedsiębiorstwa. Artykuł 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa jako „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

ARP S.A. wychodząc jednak naprzeciw prawa do informacji udziela wszystkich informacji, które nie są prawnie chronione.

W projekcie #Polskieszwalnie uczestniczyło ponad 400 podmiotów. Funkcjonowały dwa modele współpracy z tymi podmiotami:

1) firmy wykonywały maseczki z powierzonych im materiałów i otrzymywały zapłatę za wykonanie produktu,

2) ARP S.A. płaciła za dostarczony produkt.

Wyprodukowano 178 mln sztuk maseczek: 73 mln maseczek szytych, 105 mln – zgrzewanych, wyprodukowanych na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Maseczki produkowane były zgodnie z wytycznymi dotyczącymi środków ochrony osobistej. Maseczki wyprodukowane w ramach Projektu zostały dostarczone do sieci handlowych, sieci stacji benzynowych na terytorium RP oraz do zgłaszających się do ARP S.A. fundacji w ramach darowizn. 105 mln maseczek medycznych zostało przekazanych do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, z czego ponadto 37 mln 765 tys. sztuk zostało wysłane do szkół we wszystkich województwach w Polsce, 4 mln sztuk zostało wysłane na Białoruś w ramach pomocy humanitarnej. 66 mln sztuk maseczek pozostaje w zasobach ARP S.A., z czego 30 mln zostanie wkrótce rozdysponowane.

Integratorami w Projekcie zostały wszystkie wiodące firmy odzieżowe/tekstylne. Integratorzy korzystając z wypracowanych kontaktów w branży tekstylnej współpracowali zarówno z podmiotami, z którymi współpracują na co dzień, a także ze szwalniami, które zgłosiły się do nich bezpośrednio lub poprzez ARP S.A. W projekcie koordynacją szycia maseczek w małych lokalnych szwalniach zajęły się takie firmy jak: Andrema Tex, EM Poland, LPP, Nife, 4F, Pako Lorente, Ptak, Modesta oraz Rascal. To firmy produkujące w Polsce i współpracujące z polskimi dostawcami. Na zlecenie ARP S.A. produkcję maseczek rozpoczęły także: TW Plast, Ptak Warsaw Expo, Protektor oraz Teofilów, spółka z grupy kapitałowej ARP S.A.

W projekcie znalazły się zarówno małe podmioty koordynowane przez integratorów, jak i przedsiębiorstwa, które dzięki zleceniom z ARP S.A. zbudowały fabryki działające obecnie na rynku.

Założenia projektu zostały zrealizowane zgodnie z planem. Projekt został zakończony latem ubiegłego roku.

Zobacz więcej: Oświadczenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. po publikacji raportu NIK dot. programu "Polskie Szwalnie"

Zobacz więcej: Sąd Apelacyjny nakazuje publikacje sprostowań dot. materiałów TVN o programie „Polskie Szwalnie”

Zobacz więcej: Oświadczenie Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zobacz więcej: ARP S.A. żąda od TVN sprostowania nieprawdziwych informacji dot. programu „Polskie szwalnie”

Zobacz więcej: Oświadczenie zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie materiału filmowego nt. „Polskich szwalni”

Treść wyroku