Oświadczenie ARP S.A. z dnia 14 marca 2009 r.

Data dodania: 2009-03-14
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - jako odpowiedzialna za realizację ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego - w nawiązaniu do publikacji w Gazecie Wyborczej z 14 marca 2009 r. pt. "Misiak dobrodziej" pragnie przedstawić opinii publicznej swoje stanowisko w tej sprawie.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - jako odpowiedzialna za realizację ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego - w nawiązaniu do publikacji w Gazecie Wyborczej z 14 marca 2009 r. pt. "Misiak dobrodziej" pragnie przedstawić opinii publicznej swoje stanowisko w tej sprawie.

 

ARP S.A., w związku z realizacją nałożonego przez ustawę obowiązku wszczęcia postępowania na zlecenie świadczenia usługi szkoleniowo - doradczej, zastosowała tryb zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych). Tryb "z wolnej ręki" był w przypadku ustawy kompensacyjnej i określonych w niej terminów (start Programu Zwolnień Monitorowanych najpóźniej w marcu) jedynym trybem pozwalającym na wypełnienie przez ARP S.A. zadań postawionych przed nią w ustawie i zapewnienie zwalnianym pracownikom Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia S.A. wsparcia w postaci kompleksowego programu osłonowego (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia, organizowanie staży zawodowych, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy).

 

ARP S.A. przystępując do realizacji zadania, jakim był wybór wykonawcy usługi szkoleniowo-doradczej, przyjęła jako nadrzędną zasadę jawności i konkurencyjności. W tym celu przeprowadzono otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów działanie sondujące ich potencjał i możliwości realizacji całości projektu, który obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz pośrednictwo pracy.

 

Należy podkreślić, że negocjacje z Konsorcjum DGA-Work Service, a następnie zawarcie z nim umowy, Agencja przeprowadziła po uzyskaniu pozytywnej oceny dokumentacji konkursowej oraz trybu wyboru wykonawcy przez Urząd Zamówień Publicznych. Fakt podjęcia przez ARP S.A. - przed wyborem wykonawcy - aktywnego przeglądu rynku poprzedzonego upublicznieniem informacji na temat planowanego przedmiotu i trybu zamówienia został oceniony przez UZP pozytywnie i uznany za godny upowszechnienia.

 

W związku z tym, ARP S.A. ogłosiła na swojej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informację o planowanym udzieleniu zamówienia z podaniem przedmiotu zamówienia, otwierając tym samym drogę do zaprezentowania posiadanego potencjału, doświadczenia i koncepcji realizacji zadania dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie, listy intencyjne złożyło dziewięć podmiotów i/lub konsorcjów i wszystkie one otrzymały zaproszenie do prezentacji. Powołana do przeprowadzenia analizy rynku Komisja zwracała szczególną uwagę na posiadanie, poza wiedzą i doświadczeniem, wymaganych przepisami prawa uprawnień do świadczenia usług pośrednictwa pracy, czy też usług szkoleniowych, tj.: np. czy podmioty są agencją pośrednictwa pracy i widnieją we właściwym rejestrze. Ponadto istotną kwestią były gwarancje, jakie poszczególne podmioty dawały, co do uzyskania określonych wskaźników, jak również posiadany przez nie potencjał osób zdolnych do prawidłowej realizacji i dającej gwarancję należytego wykonania przedmiotowej usługi. Bardzo istotną kwestią była ocena możliwości podmiotów w perspektywie czasookresu, zakresu, jak również specyfiki realizacji zamówienia. Przedmiotem oceny nie był natomiast akcjonariat, skład zarządu ani skład rady nadzorczej.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy rynku oraz dokonania oceny wszystkich podmiotów, które złożyły listy intencyjne oraz zaprezentowały się, Komisja przedstawiła Zarządowi ARP S.A. informacje o przeprowadzonej analizie rynku usług szkoleniowo - doradczych wraz z rekomendacją dla konsorcjum DGA S.A. - WORK SERVICE S.A.

Wskazane przez Komisję konsorcjum w ocenie Komisji:

1.   posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, które gwarantuje należyte wykonanie przedmiotowej usługi,

2.   przedstawiony przez nie potencjał kadrowy oraz rozeznanie regionalnego rynku szkoleniowego w zakresie realizacji usług szkoleniowych - zawodowych uznać należy za wystarczające, aby zagwarantować przeprowadzenie szkoleń zgodnie z założeniami przyjętymi przez ARP S.A. we wniosku dotacyjnym,

3.   przedmiot podstawowej działalności poszczególnych członków konsorcjum to świadczenie usług szkoleniowych, pośrednictwa pracy oraz usług doradztwa zawodowego, ponadto członkowie konsorcjum należą do największych i najbardziej znanych podmiotów na rynku krajowym, w przedstawionym zakresie, co dodatkowo gwarantuje należyte wykonanie przedmiotowej usługi,

4.   posiada wizję realizacji przedmiotowej usługi zgodną z założeniami i koncepcją projektu opracowaną przez ARP, w której główny nacisk położony jest na indywidualną pracę z beneficjentem ostatecznym oraz wyraża chęć ścisłej współpracy z upoważnionymi osobami z ARP, celem stałego prowadzenia monitoringu i ewaluacji realizowanej usługi,

5.   posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - m.in. posiada status agencji zatrudnienia, czy podmiotu szkoleniowego wraz ze stosownymi wpisami we właściwych rejestrach,

6.   sytuacja finansowa konsorcjum pozwala na świadczenie usługi, bez uprzedniego zaliczkowania ze strony ARP S.A., co pozwala na prowadzenie systematycznego audytu świadczonej usługi oraz dokonywania płatności w zakresie tylko i wyłącznie wykonanych usług,

7.   ponadto członkowie konsorcjum, znając realia lokalnego rynku pracy, zobowiązali się do przedstawienia dwóch ofert pracy dla każdego z beneficjentów, zgodnie z ich kwalifikacjami, posiadaną wiedzą, umiejętnościami.

Na tej podstawie Zarząd ARP S.A. postanowił zaprosić do prowadzenia negocjacji konsorcjum DGA S.A. - WORK SERVICE S.A., który w ocenie ARP S.A. dawał największe gwarancje należytego i terminowego wykonania przedmiotowej usługi.  Po dokonaniu pozytywnej oceny dokumentacji konkursowej oraz trybu wyboru wykonawcy przez Urząd Zamówień publicznych, ARP S.A. w dniu 20 lutego 2009 r. podpisała umowę na realizację usługi szkoleniowo - doradczej z konsorcjum składającym się z firm: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w Poznaniu i z WORK Service S.A.

Proces wyboru wykonawcy usługi był przejrzysty i uczciwy, a tryb wyboru "z wolnej ręki" - jako jedyny - pozwalał ARP S.A. znalezienie usługodawcy w określonym przez ustawodawcę czasie. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - jako podmiot odpowiedzialny za realizację ustawy kompensacyjnej w terminach wynikających z decyzji Komisji Europejskiej - dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i stworzyć możliwości pracy jak największej liczbie pracowników Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowej Sp. z o.o., którzy zostali objęci zapisami Ustawy.