Oświadczenie ARP S.A. w sprawie Stoczni Gdańsk

Data dodania: 2013-07-09
Agencja, znając trudną sytuację Stoczni, wielokrotnie proponowała ukraińskiemu inwestorowi dokapitalizowanie Spółki proporcjonalnie do wysokości udziałów. Jednym z warunków dofinansowania było przedstawienie przez stronę ukraińską biznesplanu Stoczni Gdańsk spełniającego test prywatnego inwestora oraz sprawozdań finansowych za 2012 r. i sprawozdań z realizacji planu restrukturyzacji. Do tej pory dokumenty nie zostały jednak przedłożone.

Agencja, znając trudną sytuację Stoczni, wielokrotnie proponowała ukraińskiemu inwestorowi dokapitalizowanie Spółki proporcjonalnie do wysokości udziałów. Jednym z warunków dofinansowania było przedstawienie przez stronę ukraińską biznesplanu Stoczni Gdańsk spełniającego test prywatnego inwestora oraz sprawozdań finansowych za 2012 r. i sprawozdań z realizacji planu restrukturyzacji. Do tej pory dokumenty nie zostały jednak przedłożone.

Dzisiejsze WZA zostało zwołane przez Zarząd z opóźnieniem w stosunku do wymogów prawa (KSH). W porządku obrad przewidziano zatwierdzenie sprawozdań finansowych i podjęcie uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie pomimo nieprzygotowania i nieprzedłożenia akcjonariuszom Spółki wymaganych dokumentów.

Ponieważ Zarząd Stoczni Gdańsk SA nie przekazał ARP S.A. wymaganych prawem dokumentów, pozwalających na rzetelną ocenę kondycji finansowej Spółki (sprawozdanie finansowe wraz opinią biegłego rewidenta), podjęcie przez ARP S.A. decyzji finansowych o dokapitalizowaniu Stoczni byłoby działaniem ze strony ARP S.A. nieodpowiedzialnym i niegospodarnym.

WZA zostanie wznowione 8 sierpnia br. ARP S.A. oczekuje, że do tego czasu otrzyma od Zarządu niezbędne dokumenty finansowe pozwalające na podjęcie racjonalnych decyzji.

Agencja wyraża zaniepokojenie próbą wywarcia przez większościowego udziałowca nacisków na podjęcie przez ARP S.A. decyzji o zaangażowaniu kolejnych środków w dokapitalizowanie spółki bez możliwości dokonania przez Agencję oceny sytuacji finansowej Stoczni.

 Agencja kategorycznie domaga się również od większościowego właściciela przedstawienia rzetelnych danych na temat rozliczenia wcześniej otrzymanej pomocy publicznej. Niewykonanie planu restrukturyzacji może skutkować nałożeniem przez KE nakazu zwrotu całości otrzymanej w przeszłości przez Stocznię pomocy (od 2004 r. było to 555 mln zł).

- Brak sprawozdania finansowego, brak biznesplanu, brak rozliczenia wcześniej otrzymanej pomocy publicznej, brak informacji na temat realizacji planu restrukturyzacji powodują, że większościowy udziałowiec skutecznie uniemożliwia podjęcie w tej chwili decyzji o dokapitalizowaniu stoczni - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

 Ta sytuacja nie ogranicza możliwości dokapitalizowania spółki przez większościowego akcjonariusza bez zgody Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.