Odpowiedź ARP S.A. na oświadczenie Zarządu GSG

Data dodania: 2013-07-11
W związku z opublikowanym 11 lipca 2013 r.  w mediach oświadczeniem Zarządu GSG w sprawie sytuacji Stoczni Gdańsk SA, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje:

W związku z opublikowanym 11 lipca 2013 r.  w mediach oświadczeniem Zarządu GSG w sprawie sytuacji Stoczni Gdańsk SA, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje:

Zawarte w dniu 28 marca 2013 r. porozumienie pomiędzy Stocznią Gdańsk SA i ARP S.A. ma charakter intencyjny, co jest jednoznacznie w nim określone - wyraża ono wolę współpracy i uruchomienia wspólnych działań na rzecz SG.

ARP S.A. zobowiązała się do pomocy w sprzedaży majątku nieprodukcyjnego Stoczni - z czego się wywiązała. W kwietniu br. odkupiła od Stoczni żurawie o wartości 14 mln zł. W przypadku pozostałej części majątku nieprodukcyjnego, którego przejęcie przez ARP S.A. nie ma uzasadnienia biznesowego (mogłoby zostać potraktowane jako niedozwolona pomoc publiczna), Agencja uruchomiła działania prowadzące do pozyskania inwestorów i zleciła  wycenę nieruchomości (która okazała się niższa od przedstawionej przez GSG). Wystawione na sprzedaż w lutym br. części majątku Stoczni nie znalazły nabywców - żaden oferent nie był zainteresowany wzięciem udziału w przetargach. Świadczy to o tym, że zarząd SG nierealnie oceniał możliwości pozyskania środków ze sprzedaży  majątku. 

W dniu 19 marca br. przedstawiciel ukraińskiego inwestora Maciej Mierzwiński przedstawił założenia biznesplanu Stoczni w obecności prezesa ARP S.A. Wojciecha Dąbrowskiego i Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego. W opinii prezesa ARP S.A. przedstawione w planie założenia były zbyt optymistyczne i nie opierały się na realnej ocenie sytuacji Stoczni. Opinię tę podzielał również Minister Skarbu Państwa, zwracając się jednocześnie z prośbą do ARP S.A. o współpracę przy jego urealnieniu. Inwestor ukraiński nie podjął współpracy z ARP S.A. przy weryfikacji biznesplanu.

Biznesplan nie mógł być oparty na warunkach porozumienia, z uwagi na fakt, że zostało ono zawarte dopiero 28 marca br.

ARP S.A. potwierdza swoje wcześniejsze deklaracje, że proporcjonalne dokapitalizowanie Stoczni jest możliwe po przedstawieniu przez stronę ukraińską aktualnego, realistycznego biznesplanu Stoczni Gdańsk SA, spełniającego test prywatnego inwestora, a także sprawozdań finansowych za 2012 r. i sprawozdań z realizacji planu restrukturyzacji. Komisja Europejska oczekuje sprawozdania do 22 lipca br. Do tej pory dokumenty te nie zostały przedłożone.

Warunkiem udzielenia pomocy publicznej przez ARP S.A. w 2009 r. była realizacja przez inwestora planu restrukturyzacji, co zostanie poddane ocenie przez KE. Stocznia uzyskała 150 mln zł, z czego 46,5 mln w formie bezzwrotnego dokapitalizowania oraz 103,5 mln zł w formie nieoprocentowanej pożyczki.

Pożyczka powinna być zwrócona do ARP S.A. do 31 grudnia 2012 r., jednak ze względu na trudną sytuację Stoczni, przedłużono ten termin do końca 2013 r.

Z uwagi na to, że inwestor nie dopełnia obowiązku informacyjnego dotyczącego stanu realizacji planu restrukturyzacji, a doniesienia na temat finansów Stoczni przeczą założonym celom (przywrócenie trwałej rentowności,  inwestycje w kwocie 286 mln zł , uzyskanie dodatniego wyniku na działalności operacyjnej, dywersyfikacja produkcji stoczniowej poprzez rozwój obszaru offshore), przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej Agencja musi uzyskać rzetelną informację na temat sytuacji spółki. SG odmawia udostępnienia powyższych informacji.

Podczas WZA w dniu 9 lipca 2013 r. (zwołanym przez SG z opóźnieniem, co jest niezgodne z KSH) również nie przedstawiono Agencji wiarygodnych danych finansowych popartych audytem biegłego rewidenta.

Zarząd Stoczni Gdańsk SA nie przekazał ARP S.A. wymaganych prawem dokumentów pozwalających na rzetelną ocenę kondycji finansowej spółki i w tej sytuacji podjęcie przez ARP S.A. decyzji finansowych o dokapitalizowaniu Stoczni byłoby działaniem nieodpowiedzialnym i niegospodarnym.

ARP S.A. w żaden sposób nie blokuje realizacji porozumienia, przeciwnie - w pełni się z niego wywiązuje.

Zmiana reprezentacji w zarządzie i Radzie Nadzorczej wymaga zmiany statutu spółki. GSG nie podjęła działań mających na celu dokonanie zmian ładu korporacyjnego (np. zwołanie przez Zarząd WZA z porządkiem obrad uwzględniającym zmiany statutu Spółki).

ARP S.A. nie zgadza się również z zarzutem, że "gra na bankructwo" Stoczni. W przypadku ewentualnego upadku SG lub decyzji Komisji Europejskiej nakazującej  spółce zwrot pomocy publicznej w kwocie 555 mln zł., Agencja również poniesie stratę wysokości 216 mln zł.