Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. sfinansują rozwój polskich technologii wydobywania gazu łupkowego

Data dodania: 2012-07-10
11 lipca 2012 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. podpisały umowę w sprawie finansowania prac badawczych w polskich przedsiębiorstwach, które będą rozwijały oryginalne technologie eksploatacji gazu łupkowego.

11 lipca 2012 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. podpisały umowę w sprawie finansowania prac badawczych w polskich przedsiębiorstwach, które będą rozwijały oryginalne technologie eksploatacji gazu łupkowego.

NCBR oraz ARP S.A. wspólnie sfinansują rozwój technologii eksploatacji gazu łupkowego. Porozumienie zawarte przez obie agencje pozwoli na rozpoczęcie prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie technologii wydobywczych, w której obecnie prym wiodą firmy amerykańskie.

"Badania  będą istotnym wsparciem dla programu rozwoju przemysłu gazu łupkowego. Polska może stać się kolejnym, po Stanach Zjednoczonych, znaczącym producentem tego paliwa, a także w istotnym stopniu uniezależnić się od importu gazu. Możemy też opracować oryginalne, własne technologie wydobycia gazu z łupków. Chcemy uczestniczyć  tym wielkim przedsięwzięciu rozwojowym zgodnie z nową strategią Agencji Rozwoju Przemysłu S.A." - powiedział Jerzy Góra, Wiceprezes Agencji.

Program eksploatacji gazu łupkowego w Polsce stopniowo rusza. Wstępne odwierty przeprowadzone między innymi na Lubelszczyźnie i Pomorzu potwierdzają opłacalność wydobycia, ale konieczne jest przeprowadzenie jeszcze wielu prac poszukiwawczych. Wydobycie na skalę przemysłową może rozpocząć się za kilka lat, ale już teraz zaangażowane w projekt koncerny, posiadające koncesje  na poszukiwanie gazu - PGE, KGHM i PGNiG - podpisały umowę, w ramach której przewiduje się eksploatację trzech złóż  zlokalizowanych w Częstkowie, Tępczu oraz w Kochanowie, w obszarze tzw. koncesji Wejherowo. W tej sytuacji niezbędne jest wsparcie polskich firm w zakresie rozwoju metod eksploatacji gazu z łupków.

Budżet przeznaczony na realizację programu szacowany jest na 1 mld PLN. Wartość dofinansowania przez NCBR to kwota rzędu 250 mln PLN, kolejne 250 mln PLN przekazane zostanie przez ARP S.A. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w formie pożyczek dla przedsiębiorców, pozostałe 500 mln PLN pochodzić będzie od przemysłu zainteresowanego wykorzystaniem wyników badań.
Wsparciem będą objęte przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii wydobycia gazu łupkowego. O finansowanie mogą się ubiegać konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorców.

"W szeroko zakrojonym przedsięwzięciu, jakim jest poszukiwanie i eksploatacja złóż gazu łupkowego, swoją istotną rolę ma do odegrania również nauka. Pozyskanie odpowiedniego zasobu wiedzy, know-how, a przede wszystkim technologii uwzględniającej polskie uwarunkowania geologiczne to kluczowe założenia Programu. Dodatkowy efekt, na który liczymy, to wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarki oraz większe zaangażowanie przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe" - powiedział prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, Dyrektor NCBR.

W ramach projektu będą dofinansowane projekty o budżecie od 3 do 200 mln zł, o okresie realizacji do 36 miesięcy.

Program będzie realizowany w latach 2012-2022. Harmonogram programu zakłada:
• 2012-2013 - nabór i rozstrzygnięcie konkursów,
• 2013-2017 - finansowanie i monitorowanie realizacji projektów,
• 2013-2022 - monitoring i ewaluację wykorzystania wyników projektu.
Program będzie finansowany ze środków:
• publicznych przekazywanych NCBR jako dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (250 mln zł),
• Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, którym dysponuje ARP S.A. (250 mln zł),

Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, w szczególności komercjalizacji oraz innych form transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

 
-------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. ARP S.A. wypracowała 149,4 mln zł zysku, przychody wyniosły 420 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,4 mld zł.

Kontakt:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska, Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której głównym zadaniem jest realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz wspieranie polskich instytucji naukowych i przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Centrum działa od lipca 2007 roku na podstawie Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, która została znowelizowana 30 kwietnia 2010 roku, jako jedna z 5 usta tworzących "konstytucję polskiej nauki". Wtedy to Centrum zyskało nowe narzędzia i kompetencje do kreowania obszarów badań strategicznych dla rozwoju gospodarczego Polski. Zgodnie z duchem ustawy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest katalizatorem współpracy nauki i przemysłu.

Kontakt:
Paweł Kurzyński
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tel.: +48 724 583 536
e-mail: pawel.kurzynski@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl