Komunikat Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Data dodania: 2010-08-04
Wydana decyzja KE pozwoli ARP sfinalizować działania związane z prywatyzacją PZL Wrocław Sp. z o.o. Definitywne przeniesienie własności udziałów PZL Wrocław Sp. z o.o. na rzecz inwestora branżowego powinno nastąpić jeszcze w bieżącym roku.
Zielone światło dla Agencji Rozwoju Przemysłu na restrukturyzację
i prywatyzację grupy kapitałowej PZL-Hydral S.A .- pozytywna decyzja Komisji Europejskiej
 
 
Warszawa, 4 sierpnia  2010 r.
 
   
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2010 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie prowadzonego procesu restrukturyzacji PZL Hydral S.A. Komisja uznała, iż realizowany przez ARP S.A. projekt restrukturyzacji grupy kapitałowej PZL-Hydral ma charakter rynkowy, a tym samym udział w nim ARP oraz wierzycieli publicznych nie stanowi pomocy publicznej dla spółki.

Wydana decyzja KE pozwoli ARP sfinalizować działania związane z prywatyzacją PZL Wrocław Sp. z o.o. Definitywne przeniesienie własności udziałów PZL Wrocław Sp. z o.o. na rzecz inwestora branżowego powinno nastąpić jeszcze w bieżącym roku.

Bruksela, dnia 4 sierpnia 2010 r.
 

Pomoc państwa: Komisja zamyka formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy państwa na rzecz PZL Hydral

Komisja Europejska zamknęła formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy państwa na rzecz PZL Hydral, przedsiębiorstwa specjalizującego się w zakresie hydrauliki lotniczej dla celów cywilnych i wojskowych. Komisja obawiała się, że pierwotny plan restrukturyzacji, którego podstawę stanowiła pomoc państwa w wysokości 150 mln zł (36 mln euro), może naruszać unijne zasady pomocy państwa (zob. IP/08/1308 i IP/08/1688). Polska zmieniła przedstawiony plan w wyniku oferty prywatnego inwestora, który ma nabyć pozostałą działalność przedsiębiorstwa (PZL Wrocław). Po przejęciu, inwestor ma zainwestować dodatkowo 65 mln zł (16 mln euro). Zabezpieczy to przyszły rozwój przemysłowy przedsiębiorstwa. Komisja oceniła restrukturyzację i uwzględniła zmiany wprowadzone do pierwotnego planu, po czym uznała, że restrukturyzacja nie stanowi pomocy państwa, ponieważ jej finansowanie odbywa się na warunkach rynkowych.
Wiceprzewodniczący Komisji Joaquín Almunia, odpowiedzialny za politykę konkurencji, stwierdził: "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa PZL Hydral jest przykładem przekształcenia, w które nie zaangażowano pomocy państwa. Fakt, że znalazł się inwestor strategiczny stanowi sygnał, że zasoby ludzkie przedsiębiorstwa PZL Wrocław nadal będą rozwijane".
Do roku 2008 przedsiębiorstwo PZL Hydral S.A. specjalizowało się w zakresie hydrauliki lotniczej dla celów cywilnych i wojskowych oraz usługach powiązanych. Działalność tę stopniowo przejmowała jego spółka zależna, PZL Wrocław S.A. W planie restrukturyzacji przewidziano, że inwestor strategiczny zakupi zatrudniającą ok. 550 pracowników spółkę PZL Wrocław, zrealizuje plan inwestycyjny o wartości 65 mln zł (16 mln euro) oraz włączy jej działalność do swoich operacji międzynarodowych. Przedsiębiorstwo PZL Hydral miałoby  natomiast ulec likwidacji.
Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w planie restrukturyzacji, Komisja uważa, że finansowanie zapewnianie przez organy państwa w ramach tego planu nie stanowi pomocy państwa, ponieważ udzielane jest na warunkach rynkowych. Zgodnie z unijnymi zasadami w zakresie pomocy państwa interwencje organów państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw prywatnych nie stanowią pomocy państwa, jeśli przeprowadzane są na warunkach rynkowych, które zaakceptowałby prywatny inwestor lub wierzyciel. 
Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona w wykazie środków pomocy państwa ( State Aid Register) umieszczonym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji ( DG Competition) pod numerem sprawy C 40/2008, po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w Internecie i w Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym internetowym biuletynie pomocy państwa ( State Aid Weekly e-News).