KOMUNIKAT nr 1 Zarządcy Kompensacji w SSN Sp. z o.o. z dnia 20.03.2009 r.

Data dodania: 2009-03-20
Zarządca Kompensacji "BUD BANK LEASING" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27836, NIP 525-158-00-26, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący 500.000,00 zł, działający w imieniu własnym ale na rachunek:

Zarządca Kompensacji "BUD BANK LEASING" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27836, NIP 525-158-00-26, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący 500.000,00 zł, działający w imieniu własnym ale na rachunek:

STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z O.O. przy ul. Hutniczej 1, 71-642 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28502, NIP 851-000-46-85, wysokość kapitału zakładowego 611.095.922,15 zł;

 

w związku z rozpisaniem przez Zarządcę Kompensacji, w oparciu o Plan sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. zatwierdzony postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 12.03.2009 r., przetargów od 1 do 11 na składniki majątkowe Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.  informuje, że wadium w postępowaniach przetargowych winno zostać uiszczone przez Uczestników przetargów do dnia 30 kwietnia 2009 r. na rachunek bankowy Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 18 1020 4795 0000 9502 0182 6148.