Komisja Europejska: ARP S.A. nabyła obligacje stoczni Nauta zgodnie z przepisami unijnymi

Data dodania: 2013-03-20
Nabycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dwuletnich obligacji o wartości 120 mln zł, wyemitowanych w listopadzie 2009 r. przez stocznię Nauta, było zgodne z unijnymi przepisami w dziedzinie pomocy państwa - stwierdziła Komisja Europejska w komunikacie opublikowanym 20 marca 2013 r.

Nabycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dwuletnich obligacji o wartości 120 mln zł, wyemitowanych w listopadzie 2009 r. przez stocznię Nauta, było zgodne z unijnymi przepisami w dziedzinie pomocy państwa - stwierdziła Komisja Europejska w komunikacie opublikowanym 20 marca 2013 r.

- Stanowisko Komisji Europejskiej przyjąłem z wielką satysfakcją - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Nauta skorzystała z finansowania udzielonego przez ARP S.A. na zasadach komercyjnych. Przed podjęciem decyzji o nabyciu obligacji szczegółowo przeanalizowaliśmy sytuację ekonomiczno-finansowa spółki, czynniki otoczenia rynkowego jak również jakość i wartość zabezpieczenia transakcji. Ustalone dla zaangażowania efektywne oprocentowanie było rynkowe a uzyskane zabezpieczenia minimalizowały ryzyko finansowe Agencji - wyjaśnił. - Cieszę się, że eksperci Komisji Europejskiej potwierdzili prawidłowość podjętych przez nas decyzji - dodał prezes ARP SA.

W listopadzie 2009 r. ARP S.A. nabyła warunkowo dwuletnie obligacje spółki, uzależniając ich objęcie od zakupu przez Nautę majątku umożliwiającego przeniesienie działalności stoczniowej poza obręb śródmieścia (ten warunek został spełniony). Uzgodniono wówczas również, że zbycie nieruchomości nastąpi pod warunkiem ustanowienia dla przedmiotowego terenu funkcji śródmiejskich, gdyż tylko w takich okolicznościach uzyskana cena będzie dla Spółki korzystna i akceptowalna.

Przed terminem wykupu obligacji (koniec listopada 2011 r.) Nauta powiadomiła ARP S.A., że wykup nie może zostać zrealizowany  ze względu na brak zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Uniemożliwiło to sprzedaż nieruchomości w Gdyni na korzystnych warunkach.
W zaistniałej sytuacji ARP S.A. miała dwie możliwości postępowania wobec Spółki: egzekwowanie niespłaconego długu w formie wszczęcia działań egzekucyjnych, bądź uregulowanie spłaty długu poprzez zawarcie porozumienia lub ugody. Zawarte ze Spółką "Porozumienie w sprawie spłaty długu" określa zasady i warunki spłaty zobowiązań do listopada 2013 roku. Dług Spółki z tytułu niewykupionych obligacji został zrestrukturyzowany/prolongowany i nie stanowi pomocy publicznej, gdyż w analogiczny sposób postąpiłby prywatny wierzyciel, nastawiony na odniesienie korzyści finansowych, a warunki, na jakich zawarto Porozumienie są rynkowe - poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w stanowisku opublikowanym 25 stycznia 2012 r.

Komisja początkowo wyraziła obawy co do tego, czy zakupu obligacji dokonano na warunkach rynkowych oraz czy przedłużenie terminu ich wykupu z dwóch do czterech lat było ekonomicznie uzasadnione.

- W naszej opinii, zarówno nabycie obligacji, jak i zawarcie Porozumienia, nie zakłóciło i nie groziło zakłóceniem konkurencji a transakcje nie spowodowały uzyskania korzyści ani przewagi spółki nad innymi partycypantami rynku - skomentował W. Dąbrowski

Stanowisko to potwierdziła Komisja Europejska uznając, że nabycia obligacji dokonano na warunkach rynkowych i dlatego stocznia Nauta nie uzyskała nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej. Przedłużenie terminu uznano za uzasadnione ze względu na wzrost oprocentowania oraz zwiększenie poziomu zabezpieczeń. Komisja stwierdziła więc, że nabycie obligacji nie doprowadziło do uzyskania przez stocznię Nauta nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej. - W rezultacie finansowanie nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu przepisów unijnych - stwierdzono w komunikacie KE. 


***
Interwencje publiczne w przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą mogą zostać uznane za wolne od pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE, gdy są one przeprowadzane na warunkach, jakie zaakceptowałby prywatny podmiot działający na warunkach rynkowych (tzw. test prywatnego inwestora). W przypadku gdy nie zostaną spełnione warunki testu prywatnego inwestora, interwencja publiczna stanowi pomoc państwa w rozumieniu przepisów prawa UE (art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)), ponieważ przynosi beneficjentowi dodatkowe korzyści ekonomiczne, których nie mają jego konkurenci. Komisja przystępuje wówczas do oceny, czy pomoc taką można uznać za zgodną ze wspólnymi zasadami UE, które dopuszczają niektóre rodzaje pomocy.