INFORMACJA PRASOWA ZARZĄDCY KOMPENSACJI DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY MAJĄTKU STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA Sp. z o.o.

Data dodania: 2009-11-27
W dniu dzisiejszym przeprowadzono licytację składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.     Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z ogłoszoną 30 września 2009 r. procedurą, dzisiaj zostały przeprowadzone przetarg
W dniu dzisiejszym przeprowadzono licytację
składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.
 
 
Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z ogłoszoną 30 września 2009 r. procedurą, dzisiaj zostały przeprowadzone przetargi na składniki majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., które nie znalazły nabywców w pierwszym postępowaniu przetargowym w maju br.
 
"Procedura jest zgodna z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym
w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Podobnie jak w przypadku pierwszych przetargów i zgodnie z zapisami ustawy, proces sprzedaży jest prowadzony z uwzględnieniem zasady zapewnienia przejrzystości, bezwarunkowości, niedyskryminacyjności oraz uczciwej konkurencji"
- mówi Roman Nojszewski, Zarządca Kompensacji.
 
18 listopada br. upłynął termin wpłaty wadium oraz zgłoszeń rejestracyjnych na poszczególne składniki majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.
 
3 firmy wpłaciły wadia oraz złożyły zgłoszenia rejestracyjne na następujące składniki majątku:
 
Przetarg nr
Zespół nr
Nazwa zespołu
Oferenci
5
6
OPERATOR
PZU S.A.
6
7
STOCZNIA POŁUDNIE
Konsorcjum osób fizycznych
PZU S.A.
7
9
PROJEKT
Konsorcjum osób fizycznych
12
17a
Zestaw sterowy do B 178-I/23
Stocznia GRYFIA
 
W związku z tym, firmy te nabyły prawa do udziału w licytacjach.
 
Na następujące przetargi nie było żadnego zainteresowania:
 
Przetarg nr
Zespół nr
Nazwa zespołu
1
1
WULKAN
2
3
MALARNIA
3
4
PREFABRYKACJA
4
5
ODRA
8
11
Udziały w "NORD"
9
12
Projekty zbiornikowce
10
13
Projekty kontenerowce
11
14
Projekty con-ro, ro-ro, ro-pax
13
18
Pozostały majątek obrotowy
 
 
Wystawione do przetargów nieruchomości były warte 88 mln złotych natomiast projekty statków, ruchomości i udziały w spółce zależnej warte były 31 mln złotych. Łączna wartość majątku to ponad 119 mln złotych.
 
Dzisiejsze licytacje internetowe, przeprowadzone na Polskiej Platformie Przetargowej PWPW S.A., wyłoniły następujących zwycięzców, którzy złożyli oferty w kwocie netto:
  1. konsorcjum osób fizycznych: przetarg nr 6 - 7 839 150,- zł
  2. konsorcjum osób fizycznych: przetarg nr 7 - 2 369 700,- zł
  3. Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.: przetarg nr 12 - 211 600,- zł.
Osoby fizyczne zastrzegły pisemnie ochronę swoich danych osobowych.
 
Wylicytowany został majątek za łączną kwotę 10 420 450,- zł netto.
Na zespół składników majątku, którego dotyczył przetarg nr 5 (Zespół nr 6) uczestnik, mimo wpłaty wadium, nie złożył oferty.
 
Zarządca Kompensacji poinformuje uczestników licytacji o wyborze ich oferty i wezwie do przystąpienia do podpisywania umów nabycia praw do majątku. Oferenci mają obowiązek na 3 dni przed datą zawarcia umów wpłacić pełną kwotę za wylicytowany majątek lub przedłożyć bezwarunkową gwarancję bankową.
 
W ciągu tygodnia Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jako Organ nadzorujący wykonanie ustawy, wyda postanowienie o zakończeniu procedury przetargowej.
 
Niewylicytowany w dniu dzisiejszym majątek zostanie wystawiony do sprzedaży na aukcjach, które odbędą się jeszcze w tym roku, również na Polskiej Platformie Przetargowej PWPW S.A.
Termin aukcji zostanie podany w formie ogłoszenia prasowego w dzienniku ogólnopolskim oraz lokalnym.