Informacja Prasowa Zarządcy Kompensacji dotycząca sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A. z dnia 26 listopada 2009 r.

Data dodania: 2009-11-26
INFORMACJA PRASOWA ZARZĄDCY KOMPENSACJI DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY MAJĄTKU STOCZNI Gdynia, 26 listopada 2009 r. W dniu dzisiejszym przeprowadzono licytację składników majątku Stoczni Gdynia S.A. Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z ogłoszoną 30 września 2009 r. procedurą, dzisiaj zostały przeprowadzone przetargi na składniki majątku Stoczni Gdynia S.A., które nie znalazły nabywców w pierwszym postępowaniu przetargowym w maju br. "Procedura jest zgodna z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Podobnie jak w przypadku pierwszych przetargów i zgodnie z zapisami ustawy, proces sprzedaży jest prowadzony z uwzględnieniem zasady zapewnienia przejrzystości, bezwarunkowości, niedyskryminacyjności oraz uczciwej konkurencji" - mówi Roman Nojszewski, Zarządca Kompensacji. 18 listopada br. upłynął termin wpłaty wadium oraz zgłoszeń rejestracyjnych na poszczególne składniki majątku Stoczni Gdynia S.A. 5 firm wpłaciło wadia oraz złożyło zgłoszenia rejestracyjne na następujące składniki majątku:

INFORMACJA PRASOWA
ZARZĄDCY KOMPENSACJI

DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY MAJĄTKU STOCZNI


Gdynia, 26 listopada 2009 r.


W dniu dzisiejszym przeprowadzono licytację
składników majątku Stoczni Gdynia S.A.
Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z ogłoszoną 30 września 2009 r. procedurą, dzisiaj zostały przeprowadzone przetargi na składniki majątku Stoczni Gdynia S.A., które nie znalazły nabywców w pierwszym postępowaniu przetargowym w maju br.

"Procedura jest zgodna z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym
w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Podobnie jak w przypadku pierwszych przetargów i zgodnie z zapisami ustawy, proces sprzedaży jest prowadzony z uwzględnieniem zasady zapewnienia przejrzystości, bezwarunkowości, niedyskryminacyjności oraz uczciwej konkurencji" - mówi Roman Nojszewski, Zarządca Kompensacji.

18 listopada br. upłynął termin wpłaty wadium oraz zgłoszeń rejestracyjnych na poszczególne składniki majątku Stoczni Gdynia S.A.

5 firm wpłaciło wadia oraz złożyło zgłoszenia rejestracyjne na następujące składniki majątku:

 
Przetarg nr
Zespół
nr
Nazwa zespołu
Oferenci
1
1
Rejon prefabrykacji kadłubów
CRIST
 
2
2
Rejon montażu statków
CRIST
 
3
4
Rejon montażu statków
Stocznia NAUTA
ENERGOMONTAŻ Płn Warszawa
4
6
Rejon wyposażenia statków
Stocznia NAUTA
 
5
7
Rejon prefabrykacji konstrukcji przestrzennych
Stocznia NAUTA
KB Pomorze
6
8
Rejon prefabrykacji sekcji przestrzennych i wyposażenia
Stocznia  NAUTA
13
27
Udziały w "EURO RUSZTOWANIA"
EUROPLAZMA Serwis
 

W związku z tym, firmy te nabyły prawa do udziału w licytacjach.

Złożone zostały również oświadczenia rejestracyjne przez inne podmioty ale wobec braku wpłaty wadium nie były rozpatrywane przez Komisję Przetargową.

Samo złożenie oświadczenia rejestracyjnego nie upoważniało firm do wzięcia udziału w licytacjach.

Na przetargi nr 14 - 18 (prawa autorskie do projektów statków) nie było żadnego zainteresowania.

Wystawione do przetargów nieruchomości były warte 267 mln złotych natomiast projekty statków warte były 33 mln złotych. Łączna wartość majątku to 300 mln złotych.

Dzisiejsze licytacje internetowe, przeprowadzone na Polskiej Platformie Przetargowej PWPW S.A., wyłoniły następujących zwycięzców, którzy złożyli oferty:
1. ENERGOMONTAŻ Północ Warszawa: przetarg nr 3 - 33 mln zł
2. Stocznia NAUTA Gdynia : przetarg 4, 5, 6 - 57 mln zł

Przetarg nr 1, 2: firma CRIS, mimo wpłaty wadium, nie przystąpiła do licytacji.
Przetarg nr 13: firma EUROPLAZMA, mimo wpłaty wadium, nie przystąpiła do licytacji.


Zarządca Kompensacji poinformuje uczestników licytacji o wyborze ich oferty i wezwie do przystąpienia do podpisywania umów nabycia praw do majątku. Oferenci mają obowiązek na 3 dni przed datą zawarcia umów warunkowych wpłacić pełną kwotę za wylicytowany majątek lub przedłożyć bezwarunkową gwarancję bankową.

W ciągu tygodnia Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jako Organ nadzorujący wykonanie ustawy, wyda postanowienie o zakończeniu procedury przetargowej.

Niewylicytowany w dniu dzisiejszym majątek zostanie wystawiony do sprzedaży na aukcjach jeszcze w tym roku. Aukcje odbędą się również na Polskiej Platformie Przetargowej PWPW S.A. Termin aukcji zostanie podany w formie ogłoszenia prasowego w dzienniku ogólnopolskim oraz lokalnym.