Informacja Prasowa z dnia 23 lipca 2010 r.

Data dodania: 2010-07-23
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała list intencyjny o współpracy ze szwajcarską firmą Stadler Bussnang. List dotyczy wspólnego przedsięwzięcia Stadler Bussnang z Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski. Stadler Bussnang zamierza zlecić firmie H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS) część prac związanych z realizacją zamówienia na dostawę

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała list intencyjny o współpracy ze szwajcarską firmą Stadler Bussnang. List dotyczy wspólnego przedsięwzięcia Stadler Bussnang z Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski. Stadler Bussnang zamierza zlecić firmie H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS) część prac związanych z realizacją zamówienia na dostawę 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest wyłącznym właścicielem FPS.

 
Warunkiem współpracy z Fabryką Pojazdów Szynowych jest wygranie przez Stadler Bussnang przetargu na dostawę 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przetarg został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Szacunkowy budżet projektu wynosi 474 mln zł. Oferty należy złożyć do 6 sierpnia br. Rozstrzygnięcie przetargu przewidywane jest w okresie najbliższych trzech miesięcy.
W przypadku wygranego przetargu, w ramach współpracy Stadler zamierza zlecić FPS prace związane z budową środkowych wagonów, zestawieniem kompletnych zespołów trakcyjnych oraz przeprowadzeniem testów i uruchomieniem zespołów trakcyjnych. FPS będzie odpowiedzialna również za naprawy gwarancyjne. Stadler zapewni FPS wsparcie w realizacji udzielonego zlecenia poprzez udostępnienie własnych, doświadczonych pracowników nadzoru w pierwszej fazie realizacji zamówienia.
- Zgodnie z naszą filozofią działania staramy się budować pojazdy lokalnie, blisko klienta, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego regionu, z którego pochodzą zamówienia. Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość realizacji tej strategii również w Poznaniu, we współpracy z Fabryką Pojazdów Szynowych - powiedział Jürg Gygax, wice-prezes zarządu ds. międzynarodowych w Grupie Stadler Rail.
Zawarte w liście intencyjnym warunki współpracy zakładają, że wszystkie prace zlecone FPS przez firmę Stadler będą wykonywane w Poznaniu, a gotowe do eksploatacji pojazdy wyjadą z zakładów FPS bezpośrednio do zamawiającego. W Fabryce Pojazdów Szynowych przeprowadzana będzie również obsługa gwarancyjna pociągów, co znacząco zwiększy efektywność eksploatacji pojazdów. Dodatkowo personel spółki będzie służył zamawiającemu wsparciem i radą w kwestii eksploatacji pojazdów.
- Fabryka Pojazdów Szynowych to firma o bogatej tradycji kolejowej i wieloletnim doświadczeniu w produkcji pojazdów szynowych. Jestem przekonany, że zapoczątkowana przez nas współpraca pomoże rozwinąć potencjał tej spółki i będzie korzystna dla wszystkich - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa utworzoną w 1991 r. Funkcję walnego zgromadzenia Spółki pełni Minister Skarbu Państwa. Kapitał zakładowy ARP S.A. wynosi 2.844.674.00,00 zł, siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7.
Od chwili powstania ARP S.A. czynnie uczestniczy w życiu gospodarczym Polski. W ciągu prawie 20 lat swojej działalności poprzez finansowe wspieranie programów restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych oraz działania na rzecz poprawy efektywności, konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu Agencja wniosła znaczący wkład w dostosowanie polskich przedsiębiorstw do wymogów gospodarki rynkowej.
Bogate, wieloaspektowe doświadczenie zdobyte przez Agencję stanowi kapitał wykorzystywany przez spółkę na wszystkich polach jej działalności. Dotyczy to działań zarówno o charakterze komercyjnym, jak i pomocowym.
 
Główne zadania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. obejmują:
·         zarządzanie spółkami kapitałowymi w portfelu Agencji poprzez monitorowanie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, wspomaganie procesów rozwojowych, maksymalizację wartości spółek oraz aktywne poszukiwanie inwestorów;
·         udzielanie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację innym przedsiębiorcom niż mali i średni w myśl ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji;
·         restrukturyzację sektora stoczniowego w myśl ustawy z dnia 6.01.2009 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego;
·         restrukturyzację spółek sektora obronnego zgodnie z założeniami "Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012";
·         udzielanie wsparcia finansowego uprawnionym podmiotom gospodarczym w ramach realizacji programu "Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę" na mocy art. 42f ustawy z dnia 2.04.2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;
·         działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, poprawy efektywności energetycznej, doradztwo w organizowaniu i zarządzaniu parkami przemysłowymi i przemysłowo-technologicznymi, wspieranie przedsiębiorców w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr;
·         monitorowanie sytuacji górnictwa węgla kamiennego i górnictwa niewęglowego;
·         zagospodarowywanie mienia przejętego od Skarbu Państwa oraz zarządzanie aktywami rzeczowymi, w tym nieruchomościami oraz środkami trwałymi;
·         wspieranie rozwoju regionalnego poprzez pomoc instytucjom lokalnym związanym z aktywizacją gospodarczą oraz z rozwojem przedsiębiorczości w regionach, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne agencji rozwoju regionalnego, zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE EURO-PARK MIELEC, SSE EURO-PARK WISŁOSAN) oraz prowadzenie działań inwestycyjnych na terenie stref;
·         prowadzenie działalności gospodarczej oraz prac konserwatorsko-remontowych w zespołach zamkowo-parkowych w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.
Na dzień 31.12.2009 r. portfel kapitałowy ARP S.A. stanowiło 117 spółek o wartości nominalnej akcji/udziałów wynoszącej 1.885.114,0 tys. zł. 
 
 
Stadler Polska
 
Stadler Bussnang AG jest wiodącym dostawcą systemowych rozwiązań w dziedzinie pojazdów szynowych dostosowanych do potrzeb odbiorców. Od kilku lat systematycznie rozwija działalność w Polsce.
Pierwsze zlecenie z Polski Stadler otrzymał w czerwcu 2006 r. Obejmowało ono dostawę 14 pociągów FLIRT. Natychmiast po otrzymaniu zamówienia Stadler rozpoczął prace związane z założeniem zakładu w Siedlcach, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 5 września 2007 r. W przekształconej w nowoczesny zakład produkcyjny starej hali montażowej PKP powstał cały zamówiony przez polskich klientów tabor.
Z powodu braku dalszych zamówień z rynku polskiego w siedleckim zakładzie firmy Stadler rozpoczęto produkcję pojazdów GTW przeznaczonych na rynek holenderski. Oficjalne przekazanie pierwszych pojazdów GTW firmie Arriva odbyło się we wrześniu 2009 roku.
Firma Stadler wierzy w potencjał polskiego rynku, dlatego zdecydowała się zainwestować w zakład montażu w Siedlcach i dokonała transferu innowacyjnej technologii kolejowej do Polski. By zapewnić funkcjonowanie polskiego zakładu i zatrudnienie dla wysoko wykwalifikowanej kadry, przy braku zamówień z Polski Stadler zdecydował się przenieść do Siedlec cześć zamówień eksportowych. Dodatkowo w ostatnim czasie firma ogłosiła plany kolejnych inwestycji w Polsce, których celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu w Siedlcach.
O Grupie Stadler Rail
W skład Grupy Stadler Rail, dostawcy systemowych rozwiązań w dziedzinie pojazdów szynowych dostosowanych do potrzeb odbiorców, wchodzą zakłady w Szwajcarii (Altenrhein, Bussnangi Winterthur), w Niemczech (Berlin-Pankow i Velten), w Polsce (Siedlce), na Węgrzech (Budapeszt, Pusztascabolcz i Szolnok), w Czechach (Praga), we Włoszech (Merano) oraz w Algierii (Algier).
Łącznie Grupa zatrudnia ponad 3 000 pracowników. Najbardziej znanymi pojazdami Grupy Stadler Rail w segmencie pociągów są:
·         pojazdy przegubowe GTW (539 sprzedanych pociągów),
·         pojazdy typu Regio-Shuttle RS1 (442 sprzedane pociągi),
·         pojazdy typu FLIRT (579 sprzedanych pociągów),
·         oraz dwupoziomowy pociąg szybkiej kolei miejskiej DOSTO (125 sprzedanych pociągów).
Natomiast w segmencie tramwajów pojazdy Variobahn (284 sprzedane pojazdy) i nowo opracowany skład o nazwie Tango (122 sprzedane pojazdy). Firma Stadler wytwarza także wagony pasażerskie i lokomotywy manewrowe. Jest również wiodącym na świecie producentem pociągów z napędem na koło zębate.
 
 
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych
 
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych powstała w 1920 roku. Po wojnie wznowiła działalność w 1946 roku. W kwietniu 1997 roku została wydzielona ze struktur HCP w wyniku czego utworzono spółkę z o.o. ze 100% udziałem H. Cegielski Poznań S.A.
26 marca 2010 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., zakupiła 100 proc. udziałów spółki H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. stając się jej jedynym właścicielem.
 
Przedsiębiorstwo posiada wieloletnią tradycję i doświadczenie w budowie pojazdów szynowych.
W FPS dotychczas wyprodukowano:
·         Ponad 13.400 wagonów różnych typów (osobowe, sypialne, barowe, bagażowe)
·         Ponad 440 lokomotyw elektrycznych
·         Ponad 300 lokomotyw spalinowych
·         Ponad 90 tramwajów
W ostatnich latach roczne przychody ze sprzedaży kształtują się na poziomie 70 -100 mln zł; zatrudnienie wynosi 370 osób.
Aktualny portfel produktów i usług:
·         Wagony osobowe I i II klasy (przedziałowe, bezprzedziałowe, sypialne, business class)
·         Tramwaje wysokopodłogowe, niskopodłogowe
·         Kompletne pudła ze stali węglowej i nierdzewnej,
·         Modernizacje wagonów, tramwajów i lokomotyw
·         Wagony przemysłowe
·         Konstrukcje spawane
Obecnie realizowane kontrakty:
·         Nowe i modernizowane wagony dla PKP Intercity
·         Nowe i modernizowane wagony dla Kolei Białoruskich
·         Konstrukcje ścian wagonów piętrowych dla Siemensa
 
 
Dodatkowych informacji udzielają:
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.:
Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy ARP S.A.
Telefon : +48 501 31 00 23
Questia Sp. z o.o.
Communications Management Consultants
Urszula Matej-Bil
Telefon : +48 22 623 07 00