Informacja Prasowa z dnia 22 maja 2009 r.

Data dodania: 2009-05-22
Warszawa, 22 maja 2009 r. - Spór zbiorowy toczący się pomiędzy trzema związkami zawodowymi działającymi w Stoczni Gdynia S.A.: NSZZ "Solidarność", ZZ "Stoczniowiec", WZZ PGM a Zarządcą Kompensacji i Zarządem Stoczni Gdynia S.A. zakończył się porozumieniem.   W toku prowadzonych rokowań rozpatrzone zostały żąd
Warszawa, 22 maja 2009 r. - Spór zbiorowy toczący się pomiędzy trzema związkami zawodowymi działającymi w Stoczni Gdynia S.A.: NSZZ "Solidarność", ZZ "Stoczniowiec", WZZ PGM a Zarządcą Kompensacji i Zarządem Stoczni Gdynia S.A. zakończył się porozumieniem.
 
W toku prowadzonych rokowań rozpatrzone zostały żądania związków zawodowych zawarte
w pismach z dnia 6 kwietnia 2009 roku oraz 16 kwietnia 2009 roku, skierowanych do Zarządcy Kompensacji i do Zarządu Stoczni Gdynia S.A.
W zawartym porozumieniu strony ustaliły, że nagrody jubileuszowe, do których pracownicy nabyli roszczenia w toku postępowania kompensacyjnego są wypłacane pracownikom na bieżąco, podobnie jak ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zarządca Kompensacji uznał uprawnienia do nagród jubileuszowych pracowników, którzy w myśl ustawy kompensacyjnej przeszli ze spółek zależnych do Stoczni Gdynia S.A. oraz przekazał środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Natomiast kwestię wypłat należności zasądzonych wyrokami sądowymi lub wynikających z porozumień i ugód zawartych ze Stocznią, reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Ponadto Zarządca Kompensacji dokonał spłaty należności wobec Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej oraz poprosił Zarząd Stoczni o wyjaśnienia w kwestii doniesień związków zawodowych dotyczących zatrudnienia pracowników zewnętrznych do stoczni.
Zarządca Kompensacji w kwestiach budzących wątpliwości (m.in. sposobu naliczania pracownikom stażu pracy na potrzeby uczestnictwa pracowników w Programie Dobrowolnych Odejść i innych) zwrócił się z prośbą o interpretację do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Ponadto strony doszły do porozumienia także w innych kwestiach postulowanych przez związki zawodowe. Po pierwsze firma DGA potwierdziła zwiększanie ilości osób do obsługi Programu Zwolnień Monitorowanych i przedłużenie okresu podpisywania umów do dnia 10 czerwca 2009 roku. Po drugie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dopuszcza możliwość przystąpienia do PZM pracowników powracających ze zwolnień lekarskich, lub którzy z innych "ważnych powodów osobistych" w przepisanym w ustawie terminie nie mogli zgłosić akcesu do Programu. Wreszcie ARP S.A. zgodziła się na zwolnienie pracowników z obowiązku ponoszenia kosztów w przypadku przerwania przez nich szkolenia wskutek znalezienia pracy.