Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 19 października 2009r.

Data dodania: 2009-10-19
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. sprzedaje Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni


Warszawa, 19 października 2009 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Skarbu Państwa rozpoczęła proces sprzedaży Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

Przedmiotem sprzedaży jest 160.000.000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50 groszy każda, stanowiących 99,38% kapitału zakładowego Spółki, będących w posiadaniu ARP S.A. Pozostałą część akcji posiada Skarb Państwa, w imieniu którego nadzór właścicielski sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach prowadzonego procesu dopuszcza się możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcie przez potencjalnego inwestora akcji nowej emisji.

Agencja zaprasza potencjalnych inwestorów (podmioty krajowe i zagraniczne) do zgłaszania zainteresowania nabyciem akcji i/lub ewentualnym objęciem akcji nowej emisji, które powstaną w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zbycie akcji nastąpi w trybie negocjacji. Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: cena za nabywany pakiet akcji Spółki, proponowana przez potencjalnego inwestora z równoczesnym dopuszczeniem możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i/lub ewentualnego objęcia akcji nowej emisji przez inwestora.

Wymagane dokumenty i informacje do zgłoszenia zainteresowania nabyciem akcji i/lub ewentualnym objęciem akcji nowej emisji są zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej ARP S.A. na stronie www.arp.com.pl

Na zgłoszenia potwierdzające zainteresowanie nabyciem i/lub ewentualnym objęciem akcji nowej emisji Agencja oczekuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2009 r.

Podmiotom, które nadeślą do ARP S.A. pisemne zgłoszenie, o którym mowa powyżej, zostanie przekazane, po podpisaniu listu o poufności, memorandum informacyjne o Spółce oraz tryb prowadzenia negocjacji.


Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl