Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 15 czerwca 2010 r.

Data dodania: 2010-06-15
Od czerwca małe i średnie przedsiębiorstwa mogą występować do Agencji Rozwoju Przemysłu o pożyczki na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną.
 

Od czerwca małe i średnie przedsiębiorstwa mogą występować do Agencji Rozwoju Przemysłu o pożyczki na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną.

Pożyczki mogą być przeznaczone na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego.

Regulamin funduszu uwzględnia m.in. inwestowanie w wysokosprawne silniki i napędy elektryczne, energooszczędne systemy oświetlenia i  systemy sprężonego powietrza.

W zakresie wykorzystania ciepła uwzględnione są kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i energooszczędne systemy gospodarowania parą oraz systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Pożyczki przeznaczone mogą być również na zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych, związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii a także na zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią.

W regulaminie funduszu pożyczkowego ARP uwzględnione jest także wykonywanie audytów energetycznych projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięć poprawiającego efektywność energetyczną oraz finansowanie innych działania prowadzących  do zmniejszenia zużycia energii i kosztów energii u pożyczkobiorcy.

O udzielenie pożyczki mogą występować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 300 tys. zł, a wkład własny nie może być niższy niż 10 % wnioskowanej kwoty.

Spłata pożyczka może następować w okresie  do 48 miesięcy, a jej oprocentowanie wyliczane jest na podstawie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską (w czerwcu 2010 r. wynosi ona 4,49 %). Oprocentowanie bazowe jest powiększone o marżę, która zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej ustalana jest indywidualnie dla każdego projektu w zależności od sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy oraz proponowanych zabezpieczeń i powinna wynosić od 1% do 4%.

Zabezpieczeniem pożyczki może być hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na środkach trwałych lub zapasach, zastaw na udziałach, cesja z kontraktu, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym lub weksel in blanco w wysokości nie niższej niż 150 % kwoty udzielanej pożyczki.

W przypadku dużego ryzyka projektu zgłoszonego przez przedsiębiorcę Agencja Rozwoju Przemysłu może wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń ponosi pożyczkobiorca.

O pożyczkę mogą strać się przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej. Pożyczki nie mogą być udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji lub pozostającym w okresie restrukturyzacji prowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

Pożyczki będą udzielane ze środków funduszu zarządzanego przez ARP S.A. na podstawie porozumienia zawartego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Poprawa efektywności energetycznej polskiej gospodarki jest pierwszym z sześciu priorytetów określonych w rządowym dokumencie "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku". Uruchomienie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. funduszu pożyczkowego mającego na celu finansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną służy realizacji tej polityki.

 

Więcej informacji na stronie internetowej ARP S.A. - www.arp.com.pl.